Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup badań przemysłowych polegających na testowaniu komór laminarnych

Data publikacji: 13.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2017

Numer ogłoszenia

1029897

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kkopyra@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście w godzinach pracy biura (w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00)na adres: ul. Polna 21 , 87-100 Toruń w terminie do końca 20.04.2017 ( godz. 23:59)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. Oferta musi: -Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe. - Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). - Zawierać, co najmniej cenę netto -Zawierać opis wymagań zgodnie z punktem 2 z części II Zapytania ofertowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. - Zawierać wszystkie wymagane załączniki - Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 13 04 2017 A

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kkopyra@alchem.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Kopyra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 600 420 609, 56 655 05 49

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania badań przemysłowych polegających na prowadzeniu różnych prac, badań przy użyciu komór laminarnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług badawczych dla potrzeb realizacji projektu pt. "Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych".

Przedmiot zamówienia

Ocena pracy z komorą laminarną.
1. Ocena konstrukcji komory, jakości użytych materiałów, ergonomii pracy oraz łatwości przeprowadzania dekontaminacji podczas prowadzenia hodowli wybranych linii komórkowych oraz w trakcie wykonywania testów immunologicznych in vitro
1.1. Ocena konstrukcji komory laminarnej oraz ergonomii pracy pod komorą, w tym ocena włączania poszczególnych funkcji oraz głośności pracy komory
1.2. Ocena wytrzymałości materiałów na środki chemiczne stosowane do dezynfekcji oraz na zarysowania. Ocena łatwości przeprowadzenia dekontaminacji komory
2. Analiza skuteczności działania filtrów powietrza i lampy ultrafioletowej w trakcie prowadzenia hodowli linii komórkowych i wykonywania testów immunologicznych in vitro
2.1. Ocena skuteczności działania filtrów powietrza
2.2. Ocena skuteczności przeciwdrobnoustrojowego działania lampy UV
3. Ocena przydatności komory laminarnej do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych
3.1. Badanie czystości mikrobiologicznej pożywek i odczynników wykorzystywanych podczas prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych
3.2. Ocena przydatności komory podczas zakładania i prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych
3.3. Izolacja i hodowla in vitro pierwotnych zwierzęcych linii komórkowych
4. Ocena przydatności komory do prowadzenia testów immunologicznych in vitro
4.1. Oznaczanie przeżywalności i wskaźnika proliferacji wybranych linii komórkowych
4.2. Ocena produkcji reaktywnych form tlenu przez komórki należące do wybranych linii komórkowych
4.3. Ocena stężenia mediatorów immunologicznych wydzielanych przez komórki wybranych linii

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia–badania powinny być prowadzone w terminie od 01.06.2017 do 28.02.2018
Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych
Termin płatności- min. 30 dni od daty wystawienia faktury. Dopuszcza się wystawianie faktur po wykonaniu danego etapu badań

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać:
a. uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała kategorię naukową A+, A albo B( należy dołączyć dokument potwierdzający otrzymaną kategorię)

lub

b. inne podmioty, które wraz z ofertą przedłożą dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego do realizacji badań. Należy przedstawić:
- wykaz doświadczonej kadry naukowej ( co najmniej 3 osoby )
- wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia
- dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych badań od minimum 3 lat

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać:
a. uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała kategorię naukową A+, A albo B( należy dołączyć dokument potwierdzający otrzymaną kategorię)

lub

b. inne podmioty, które wraz z ofertą przedłożą dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego do realizacji badań. Należy przedstawić:
- wykaz doświadczonej kadry naukowej ( co najmniej 3 osoby )
- wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia
- dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych badań od minimum 3 lat.

Potencjał techniczny

Oferty mogą składać:
a. uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała kategorię naukową A+, A albo B( należy dołączyć dokument potwierdzający otrzymaną kategorię)

lub

b. inne podmioty, które wraz z ofertą przedłożą dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego do realizacji badań. Należy przedstawić:
- wykaz doświadczonej kadry naukowej ( co najmniej 3 osoby )
- wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia
- dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych badań od minimum 3 lat.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferty mogą składać:
a. uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała kategorię naukową A+, A albo B( należy dołączyć dokument potwierdzający otrzymaną kategorię)

lub

b. inne podmioty, które wraz z ofertą przedłożą dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału merytorycznego, technicznego i badawczego do realizacji badań. Należy przedstawić:
- wykaz doświadczonej kadry naukowej ( co najmniej 3 osoby )
- wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia
- dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych badań od minimum 3 lat.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie :
www.alchem.home.pl/zamowienia-publiczne
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/

Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty:
a. proponowany przez Wykonawcę zakres prac badawczych oraz procedurę badawczą,
b. listę niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych do prowadzenia badań, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Oferent podając cenę oferty (realizacji badań) nie uwzględnia materiałów, które dostarczy Zamawiający zgodnie ze sporządzoną listą - wzór listy materiałów zużywalnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
d. dokument potwierdzający otrzymanie kategorii naukowej A+, A, B o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) lub wykaz doświadczonej kadry naukowej ( co najmniej 3 osoby ), wykaz podstawowego wyposażenia, urządzeń i infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia,dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych badań od minimum 3 lat.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
Oferta musi:
- Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.
- Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
- Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
- Zawierać opis wymagań zgodnie z punktem 2 z części II Zapytania ofertowego
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III Zapytania ofertowego
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 13 04 2017 A

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
- złożenie oferty w terminie;
- przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV Zapytania ofertowego;
- zakres planowanych prac musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
Cena 100 pkt.
3. Sposób dokonywania oceny
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt.
a) cena (100 pkt)

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg schematu:
Do ceny oferty Zamawiający doliczy kwotę netto odczynników, materiałów zużywalnych, która zostanie oszacowana na podstawie przygotowanej przez Oferenta listy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Cena złożonej oferty wraz z ceną odczynników, materiałów stanowi ostateczną cenę, która będzie rozpatrywana przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym wzorem:

cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch oferentów, Zamawiający powoła się na krótszy termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Oferenci zostaną wezwani do ponownego przedstawienia ofert.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli: -Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; -Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym; -Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 20.04.2017r. -Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych lub Oferent nie spełnia wymagań określonych w warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

Adres

Polna 21

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

600 420 609

NIP

5272355435

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1121/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń,
wpłynęła dnia: 19.04.2017, cena: 150 000 zł (cena odczynników: 136793,74 zł)

Cena za przeprowadzenie badań: 150 000 zł netto
Szacowana cena odczynników i materiałów: 174 670, 00 zł netto
Końcowa cena, która stanowiła przedmiot oceny: 324 670, 00 zł netto
Liczba wyświetleń: 963