Strona główna
Logo unii europejskiej

Gradientowy chromatograf jonowy

Data publikacji: 25.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1029741

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:

J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 04.05.2017 roku do godziny 14:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cenę całkowitą netto w PLN (brutto oraz netto)
- Okres gwarancji
- Serwis
- Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- Opis przedmiotu dostawy
- Oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem lub osobiście).
Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:

„OFERTA NA DOSTAWĘ
gradientowego chromatografu jonowego do firmy J.S. Hamilton Poland S.A.
Nie otwierać do dnia 04.05.2017 r. do godz. 14:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 766 99 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Gradientowy chromatograf jonowy, w którym materiał części stykających się z fazą ruchomą jest odporny na kwasy i wodorotlenki oraz wolny od metali.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie gradientowego chromatografu jonowego.

Przedmiot zamówienia

1. Gradientowy chromatograf jonowy, w którym materiał części stykających się z fazą ruchomą jest odporny na kwasy i wodorotlenki oraz wolny od metali (PEEK - polieteroetroketon).
Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.

2. Pompa gradientowa:
- gradient po stronie niskiego ciśnienia przynajmniej czteroskładnikowy,
- pompa seryjna dwutłokowa,
- ciśnienie maksymalne: przynajmniej 35 MPa.
- zakres przepływu przynajmniej: od 0,001 do 10ml/min,
- wbudowany degazer eluentu,
zestaw do podawania gazu obojętnego chroniącego eluenty wodorotlenkowe przez zanieczyszczeniem dwutlenkiem węgla z powietrza.

3. Moduł chromatograficzny:
- zawór nastrzykowy Rheodyne wykonany z PEEKu,
- termostat kolumn pracujący w zakresie przynajmniej od 5 do 85 st.C ze skokiem 0,1 st.C,
- mieszący co najmniej 3 kolumny o długościach co najmniej 300 mm włącznie i średnicach z zakresu co najmniej od 1 do 9 mm,
- komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.

4. Detektor UV/VIS:
- pomiar przy jednej długości fali,
- zakres długości fali co najmniej od 190 do 900 nm,
- dokładność długości fali +/- 1 nm,
- poziom szumów: +/- 2,5 µAU przy 254 nm,
- dryft < 100 µAU/h,
cela oraz inne elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane z PEEK

5. Automatyczny podajnik próbek:
- pojemność co najmniej 50 x 5 ml,
- zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki,
- filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr,
- możliwość podawania próbki na kolumny koncentracyjne o ciśnieniu zwrotnym wynoszącym do 0,65 MPa włącznie,
- 500 szt. naczyniek wykonanych z polipropylenu,
- 40 szt. wkładów do usuwania związków organicznych z próbek,
komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.

6. Kolumna analityczna (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy anionów nieorganicznych dedykowana do eluentu wodorotlenkowego:
- wykonanie z PEEK-u,
- maksymalne ciśnienie robocze przynajmniej 27 MPa,
- zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych,
- kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi,
pojemność: minimum 45 µeq.

7. System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego składający się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu.
Program powinien umożliwiać:
- przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji,
- tworzenie i przesyłanie baz danych,
- transfer raportów z pomiarów do formatów PDF, Arkusza kalkulacyjnego MS Excel (.xls) i tekstowego (.txt ),
- pełne sterowanie i nabór danych z chromatografu jonowego ICS 1100 będącego w posiadaniu Zamawiającego,
- komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB,
parametry minimalne komputera: procesor przynajmniej klasy i5, dysk twardy 500 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 4 GB, monitor LCD 21", klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny.

8. Wymagania dotyczące realizacji kontraktu, uruchomienia i obsługi serwisowej:
- przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia wieloetapowego – minimum 12h),
- uruchomienie aplikacji
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez wykwalifikowany serwis, zapewnienie bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową w języku polskim.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i instalacja sprzętu powinna się zakończyć w okresie do 30.06.2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Za niewykonanie zamówienia w terminie Dostawca będzie płacił kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie netto określone w ofercie.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

I. Serwis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie wymaganego przez Zleceniodawcę serwisu.

Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni liczony od dnia powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy (przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad lub usterek w Przedmiocie umowy w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez Strony.

II. Gwarancja

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na gradientowy chromatograf jonowy oraz minimum 3 miesiące na elementy zużywalne (np. wkłady, kolumny, filtry).

Ponadto:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a może być jedynie zaproszeniem Dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z dwoma oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach:
- merytorycznych i proceduralnych – Piotr Sowiński, tel. 58 766 99 17, email: psowinski@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Dostawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
- Cena (95%),
- Tryb Ekologiczny (5%);
2. Cenę oferty należy wyrazić;
w PLN,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
kryterium:

- Cena (C); znaczenie procentowe kryterium: 95%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 95

- Tryb ekologiczny (E); znaczenie procentowe kryterium: 5%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Tryb ekologiczny":

Oferent powinien zagwarantować, aby sposób działania aparatury był korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów i/lub surowców (zużycie wody, gazów laboratoryjnych) i/lub energii elektrycznej. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.

• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 5 pkt.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Ponadto:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Dostawca: A.G.A. Analytical Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wiertnicza 52A; 02-952 Warszawa
Oferta wpłynęła w dniu 28.04.2017 r.
Cena całkowita oferty: 230 000 zł netto, 282 900,00 brutto PLN
Liczba otrzymanych punktów: 100,0
Liczba wyświetleń: 320