Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na komputerowe stacje robocze

Data publikacji: 12.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-04-2017

Numer ogłoszenia

1029720

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście tj. Spectral Games Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22, 40-756 Katowice ( w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data doręczenia przesyłki do zamawiającego) lub drogą elektroniczną na adres email: spectral@spectralgames.com
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać konfigurację/specyfikację zamówienia, pozwalającą na ocenę spełnienia wszystkich kryteriów zamówienia.
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną potraktowane jako nieważne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

spectral@spectralgames.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania merytoryczne należy kierować do Piotra Bieńkowskiego na adres email: piotr.bienkowski@spectralgames.com Na pytania merytoryczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
Komputerowe stacje robocze (bez monitorów): 5 st. spełniające poniższe wymagania:
POBÓR MOCY:
- 200W lub mniej (bez obciążenia)

PROCESOR:
- osiągający w teście PassMark CPU Mark co najmniej 8800 pkt. (wynik ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
- zgodny z x86 64-bit
- min. 4 rdzenie
- częstotliwość bazowa: min. 3GHz

PAMIĘĆ RAM:
- min. 16 GB w konfiguracji Dual Channel
- typ: DDR4-2400 CL15 lub szybszy

PŁYTA GŁÓWNA:
- chipset: rekomendowany przez producenta procesora
- min. 3 złącza PCI Express (w tym co najmniej jedno w wersji min. 3.0 x16)
- ilość banków pamięci RAM: min. 4 (w tym min. 2 wolne)
- ilość gniazd SATA III: min. 4
- gniazdo M.2 lub SATA Express
- min. 10 portów USB dostępnych z zewnątrz (w tym min. 4x USB 3.0)
- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000M Ethernet RJ-45
- zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

KARTA GRAFICZNA:
- osiągająca co najmniej 8500 punktów w teście PassMark GPU Mark (wynik ze strony http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)
- interfejs: PCI Express 3.0 x16
- pamięć wbudowana: min. 3GB GDDR5
- wsparcie API DirectX 12.0 (feature level 12_1)
- wsparcie technologii CUDA (Compute Capability 6.0 lub wyższa)
- możliwość podłączenia 2 monitorów poprzez złącze D-Sub 15-pin (bezpośrednio lub przez załączone przejściówki)
- min. 1 złącze HDMI 1.4 lub nowsze
- min. 1 złącze DisplayPort

DYSK TWARDY:
- interfejs: SATA III
- prędkość obrotowa: 7200 rpm
- pojemność: min. 2TB

ZASILACZ:
- moc odpowiednia do proponowanego zestawu
- certyfikat sprawności co najmniej "80 Plus Bronze"
- aktywny układ PFC

OBUDOWA:
- typu tower
- min. 1 wentylator 90mm lub większy
- złącza z przodu: min. 2x USB 3.0, min. 1x USB 2.0, złącza słuchawek i mikrofonu

URZĄDZENIA WEJŚCIOWE:
- klawiatura USB w układzie QWERTY
- mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką
OPROGRAMOWANIE:
- system operacyjny Windows 7 (64 bit) lub nowszy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa 5 szt. sprzętu komputerowego do realizacji projektu z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
Komputerowe stacje robocze (bez monitorów): 5 st. spełniające poniższe wymagania:
POBÓR MOCY:
- 200W lub mniej (bez obciążenia)

PROCESOR:
- osiągający w teście PassMark CPU Mark co najmniej 8800 pkt. (wynik ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
- zgodny z x86 64-bit
- min. 4 rdzenie
- częstotliwość bazowa: min. 3GHz

PAMIĘĆ RAM:
- min. 16 GB w konfiguracji Dual Channel
- typ: DDR4-2400 CL15 lub szybszy

PŁYTA GŁÓWNA:
- chipset: rekomendowany przez producenta procesora
- min. 3 złącza PCI Express (w tym co najmniej jedno w wersji min. 3.0 x16)
- ilość banków pamięci RAM: min. 4 (w tym min. 2 wolne)
- ilość gniazd SATA III: min. 4
- gniazdo M.2 lub SATA Express
- min. 10 portów USB dostępnych z zewnątrz (w tym min. 4x USB 3.0)
- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000M Ethernet RJ-45
- zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

KARTA GRAFICZNA:
- osiągająca co najmniej 8500 punktów w teście PassMark GPU Mark (wynik ze strony http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)
- interfejs: PCI Express 3.0 x16
- pamięć wbudowana: min. 3GB GDDR5
- wsparcie API DirectX 12.0 (feature level 12_1)
- wsparcie technologii CUDA (Compute Capability 6.0 lub wyższa)
- możliwość podłączenia 2 monitorów poprzez złącze D-Sub 15-pin (bezpośrednio lub przez załączone przejściówki)
- min. 1 złącze HDMI 1.4 lub nowsze
- min. 1 złącze DisplayPort

DYSK TWARDY:
- interfejs: SATA III
- prędkość obrotowa: 7200 rpm
- pojemność: min. 2TB

ZASILACZ:
- moc odpowiednia do proponowanego zestawu
- certyfikat sprawności co najmniej "80 Plus Bronze"
- aktywny układ PFC

OBUDOWA:
- typu tower
- min. 1 wentylator 90mm lub większy
- złącza z przodu: min. 2x USB 3.0, min. 1x USB 2.0, złącza słuchawek i mikrofonu

URZĄDZENIA WEJŚCIOWE:
- klawiatura USB w układzie QWERTY
- mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką
OPROGRAMOWANIE:
- system operacyjny Windows 7 (64 bit) lub nowszy

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty upublicznienia przez Zamawiającego zapytania ofertowego ( na stronie http://spectralgames.com) tj. od daty 12.04.2017 r., przy czym termin 10 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
Termin związania ofertą: 14 dni.
Termin wykonania zamówienia – do 21 dni.
Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty upływu obowiązywania zapytania ofertowego.
Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności - przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub modyfikacji treści zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą realizację przedmiotu Zamówienia,
- w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- nastąpi konieczność dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W przypadku gdy Zamawiający wyrazi takie życzenie, Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy o treści będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, spełniającej przynajmniej minimalne wymogi definicji „umowy” wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Oferent będzie także zobowiązany do potwierdzenia braku powiązań z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji Zamówienia w przypadku, gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta oraz wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu Zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać konfigurację/specyfikację zamówienia, pozwalającą na ocenę spełnienia wszystkich kryteriów zamówienia.
W przypadku gdy Zamawiający wyrazi takie życzenie, Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy o treści będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, spełniającej przynajmniej minimalne wymogi definicji „umowy” wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Oferent będzie także zobowiązany do potwierdzenia braku powiązań z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
- kryterium I – cena ( maksymalna ilość punktów 998),
- kryterium II – termin realizacji ( maksymalna ilość punktów 2).
W kryterium pierwszym ( cena ) maksymalną ilość punktów ( 998) otrzyma oferta z najniższą ceną netto, a każda następna odpowiednio wg wzoru:
K=(Cmin/Cx)* 998 pkt
gdzie
K- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin –najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx –cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
W kryterium drugim ( termin realizacji) oferty z terminem realizacji do 14 dni otrzymają 1 pkt., z terminem realizacji do 7 dni – 2 pkt., z terminem realizacji powyżej 14 dni – 0 pkt.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega, że podmiot składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez podwiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPECTRAL GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wyzwolenia 22

40-756 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

600376919

NIP

6342814269

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0147/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany dostawca: TH Alplast Sp z oo Sp k, ulica Śliwkowa 1, 78-100 Niekonin.
Data oferty: 20.04.2017 r.
Wartość oferty: 16 250 PLN.
Liczba wyświetleń: 961