Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMP/SZ/2017

Data publikacji: 10.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-04-2017

Numer ogłoszenia

1029159

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie np. pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres siedziby 7 Cubes Sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres: wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 21.04.2017 r. do godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPMP/SZ/2017”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPMP/SZ/2017”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia zawodowe: warunkiem rozpoczęcia udziału w szkoleniu jest określenie tematyki szkolenia podczas identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjału uczestnika oraz podejście do testu rozpoczynającego szkolenie. Konkretne szkolenia dla poszczególnych uczestników zostaną wybrane na podstawie przeprowadzonej indywidualnej analizy potrzeb oraz potencjałów uczestnika. Każdy uczestnik przystąpi do jednego szkolenia wybranego na podstawie opracowanego IPD. Szkolenia będą dopasowane do poziomu Uczestników Projektu. Warunkiem zakończenia jest obecność na min. 80% czasu trwania zajęć oraz udział w egzaminie mającym na celu weryfikację nabycia nowych, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji w trakcie projektu. Szkolenia realizowane będą w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia.
Szkolenia prowadzone będą w oparciu o scenariusz uwzględniający zasadę równości szans płci, podejmowane będą m.in. tematy związanych z ograniczeniami płci w karierze zawodowej oraz diagnozowane specyficzne problemy doświadczane przez kobiety i mężczyzn.
Każde szkolenie zawodowe prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną oraz wydaniem Uczestnikom Projektu certyfikatu wskazującego na uzyskane umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierające między innymi informacje o liczbie godzin i zakresie tematycznym szkolenia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: pow.: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Szkolenia zawodowe: warunkiem rozpoczęcia udziału w szkoleniu jest określenie tematyki szkolenia podczas identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjału uczestnika oraz podejście do testu rozpoczynającego szkolenie. Konkretne szkolenia dla poszczególnych uczestników zostaną wybrane na podstawie przeprowadzonej indywidualnej analizy potrzeb oraz potencjałów uczestnika. Każdy uczestnik przystąpi do jednego szkolenia wybranego na podstawie opracowanego IPD. Szkolenia będą dopasowane do poziomu Uczestników Projektu. Warunkiem zakończenia jest obecność na min. 80% czasu trwania zajęć oraz udział w egzaminie mającym na celu weryfikację nabycia nowych, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji w trakcie projektu. Szkolenia realizowane będą w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia.
Szkolenia prowadzone będą w oparciu o scenariusz uwzględniający zasadę równości szans płci, podejmowane będą m.in. tematy związanych z ograniczeniami płci w karierze zawodowej oraz diagnozowane specyficzne problemy doświadczane przez kobiety i mężczyzn.
Każde szkolenie zawodowe prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną oraz wydaniem Uczestnikom Projektu certyfikatu wskazującego na uzyskane umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierające między innymi informacje o liczbie godzin i zakresie tematycznym szkolenia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin: 04-06.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt.), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Jakość 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt.), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 1)
3. K3 – Doświadczenie 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt.), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt. (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „jakość”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia jakości Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadził co najmniej 720 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 720 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 3,00 pkt.
b) 1.440 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 6,00 pkt.
c) 2.160 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 9,00 pkt.
d) 2.880 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 12,00 pkt.
e) 3.600 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 15,00 pkt.
f) 4.320 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 18,00 pkt.
g) 5.040 godz. i więcej łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 20,00 pkt.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K3 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe dla w ilości co najmniej 720 godz. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K3 = (Dbo:Dmax)x20
K3 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

22 242 89 38

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Nie zgadzam się na WYKLUCZENIE.

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0119/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia Doradztwo i Przemysław Omieczyński
Liczba wyświetleń: 679