Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług doradztwa zawodowego - ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/2

Data publikacji: 06.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-04-2017

Numer ogłoszenia

1028836

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów, do dnia 14 kwietnia 2017 r., do godziny 11:00.

2. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata PAwłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530 981 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 40 osobom).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: dzierżoniowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 40 osobom).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu „CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 11 godzin zegarowych mentoringu na rzecz 1 uczestnika projektu.

4. Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi doradczej, w ramach której zapewnione zostanie:
1) Opracowanie dla i przy udziale z Uczestnikiem Projektu Indywidualnego Planu Działania, dalej IPD, w wymiarze średnio 5 godzin (2 godziny - spotkanie bezpośrednie; 3 godziny -opracowanie IPD na podst. zebranego materiału/wywiadu). Przygotowanie IPD wraz z Uczestnikiem Projektu (dalej UP) uwzględniać będzie cel zawodowy UP. W ramach IPD powinny się znaleźć następujące etapy:
(a) Identyfikacja potrzeb UP – identyfikacja oczekiwań, mocnych i słabych stron UP, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określenie deficytów UP oraz poznanie jego potencjału zawodowego. Określenie celu zawodowego UP.
(b) Ustalenie działań i form pomocy świadczonych UP w ramach danego projektu, programu specjalnego lub świadczone w ramach pomocy przez urząd lub inne instytucje. Opis działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu działania.
(c) Ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez UP. Opis tych działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu każdego działania.
(d) Terminy realizacji ustalonych działań.
(e) Formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów UP z doradcą zawodowym lub inną osobą przygotowującą IPD.
(f) Terminy i warunki zakończenia realizacji IPD przez UP.

2) Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jako proces, w którym doradca zawodowy i UP wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. W ramach poradnictwa zawodowego powinny znaleźć się nast. komponenty:
(a) Wywiad (średnio 3godziny/UP) – ma na celu zebranie i przeanalizowanie informacji przez doradcę oraz określenie wraz z UP problemu do rozwiązania i wyznaczeniu planu działania. Doradca wraz z UP dokonują przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczeń zawodowych, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych.
(b) Badania testowe (średnio 3godziny/UP) – obejmują zastosowanie różnych narzędzi standaryzowanych mających na celu zdiagnozowanie oraz określenie indywidualnych predyspozycji/preferencji UP oraz jego możliwości związanych np. ze zmianą czy podnoszeniem kwalifikacji, zmianą lub wyborem zawodu lub podjęciem pracy.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.07.2017 r.
Okres świadczenia usługi trwa przez około 2 pierwsze miesiące udziału uczestnika w projekcie. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Wiedza i doświadczenie

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Potencjał techniczny

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Dodatkowe warunki

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Zamówienia uzupełniające

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto - 60 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*60
gdzie Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 60.

2. Oferta merytoryczna – 20%
Ocenie będzie podlegał konspekt doradztwa potwierdzający wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu odpowiadającego przedmiotowi Postępowania.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, przy czym zastosowane zostaną następujące kryteria oceny oferty merytorycznej:

a) Trafność doboru zadań, metod pracy, ich spójność i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów doradztwa zawodowego i celów projektu (0-15 pkt)

b) Opis sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (0-5 pkt)

3. Doświadczenie doradcy – 20%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:
a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 0 pkt
b) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 200 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 5 pkt,
c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 201 do 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 10 pkt,
d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 501 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 20 pkt.

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 2A. do Zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

Wykluczenia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POWER0125/DORADCA/2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0616549030

NIP

8211060291

Tytuł projektu

CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu

Numer projektu

POWR.01.02.02-02-0125/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PROJEKT Szkolenia i Doradztwo Hanna Trzcińska, Przychów 25, 66-627 Bobrowice.
11.04.2017 r.
73,50 zł
Liczba wyświetleń: 568