Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”

Data publikacji: 07.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2017

Numer ogłoszenia

1028831

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub mailowo na adres Zamawiającego, ul. Obrońców Stalingradu 24/U2, 70-407 Szczecin lub mailowo na adres: info@sun-sail.pl, nie później niż do dnia 24kwietnia 2017r. do godz. 12.00 .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@sun-sail.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Szeszko- Prezes Zarządu Fundacji "SUN & SAIL"

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 899 169

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”. Założeniem głównym jest stworzenie przystani – portu jachtowego dla obsługi turystycznego ruchu żeglarskiego w oparciu o dostęp do akwenów Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego. Port przeznacza się do obsługi sezonowej i całorocznej jednostek żaglowych i żaglowo – motorowych o zróżnicowanym zakresie wielkości; od 8.0 do 15,0 metrów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie firmy, która zajmie się wykonaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”. Założeniem głównym jest stworzenie przystani – portu jachtowego dla obsługi turystycznego ruchu żeglarskiego w oparciu o dostęp do akwenów Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego. Port przeznacza się do obsługi sezonowej i całorocznej jednostek żaglowych i żaglowo – motorowych o zróżnicowanym zakresie wielkości; od 8.0 do 15,0 metrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, Specifikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz Przedmiarze ślepym stanowiącym załącznik nr 3 do ninijszego zapytania. .
Zadanie realizowane będzie metodą „zaprojektuj i wybuduj”, a więc na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, który dokona opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej m. in. na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i innych wytycznych stanowiących załączniki do ogłoszenia. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcje do projektu, które będą przedkładane do akceptacji przez Zamawiającego. Dopiero zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja, pozwoli na rozpoczęcie niezbędnych konsultacji projektantów. Zamawiający formułować będzie oceny i opinie, mające na celu dostosowanie projektów wykonawczych do potrzeb realizowanego zadania. Konsultacje odbywać się będą w trybie spotkań z architektami i projektantami, formułowania opinii, konsultacji z niezależnymi ekspertami.

Ewentualne wskazane w PFU,SIWZ oraz Przedmiarze ślepym nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać wykonane najpóźniej do dnia 01.10.2018 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Termin nie dotyczy udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad i usterek.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi spełniać następujące warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia:
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie mariny (portu jachtowego) o wartości brutto co najmniej 10 000 000 zł.
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i ukończył co najmniej dwie roboty czerpalne.
Wykonawca w celu spełnienia powyższych warunków powinien złożyć referencje dotyczące zrealizowanych robót budowlanych.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem w celu wykonania zamówienia:
• Sprzęt do robót kafarowych (wibromłoty, kafary, żurawie)
• Sprzęt do robót pogłębiarskich (pogłębiarki, koparki na pontonach)
• Sprzęt pływający (pchacze, barki, pontony)
• Sprzęt do robót ziemnych- budowy i obsługi pola refulacyjnego (koparki, spychacze)
Wykonawca w celu spełnienia warunków dotyczących dysponowania sprzętem powinien przedstawić wykaz posiadanego sprzętu na cele budowy wraz z informacją nt. własności danego sprzętu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować co najmniej:
Jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia hydrotechniczne lub uprawnienia wykonawcze o specjalności inżynierii wodnej lub uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowalnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego uprawniające do wykonywania robót hydrotechnicznych, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej pięcioma robotami budowlanymi o wartości, co najmniej 3 000 000 zł o charakterze hydrotechnicznym każdej z robót.

Jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego wykonującego dokumentację projektową – osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym na stanowisku projektanta w specjalności inżynieryjnej, hydrotechnicznej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym co najmniej zaprojektowanie trzech projektów związanych z budową lub przebudową portów/marin jachtowych.
Wykonawca w celu spełnienia powyższych warunków powinien złożyć CV kierownika oraz projektanta oraz przedstawić rodzaj zawarcia umowy z danymi osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z przepisami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca wykazuje płynność finansową, umożliwiającą̨ mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca w celu spełniania warunków dotyczących kondycji finansowej i ekonomicznej powinien złożyć bilanse za 3 ostatnie zamknięte lata.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
2) zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz ofertowy-
• Referencje dotyczące zrealizowanych robót budowlanych w celu spełnienia warunków zapytania ofertowego
• CV kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego oraz przedstawienie rodzaju zawarcia umowy z danymi osobami ( umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)
• Wykaz posiadanego sprzętu na cele realizacji projektu wraz z informacją nt. własności danego sprzętu
• Bilanse za 3 ostatnie zamknięte lata bilansowe
• Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco:
LP Nazwa kryterium oceny Waga punktowa
1 Cena (C)- 70
2 Gwarancja (G)- 15
3 Termin realizacji (T)- 15

Nazwa kryterium oceny/Sposób przyznawania punktacji
1 Cena (C)
Najniższa cena/cena oferty badanej*70 punktów
2 Gwarancja (G)
Do 5 lat gwarancji-0 punktów
5 lat gwarancji- 5 punktów
Za każdy kolejny rok gwarancji 1 punkt
Maksymalnie 15 punktów za 15 lat gwarancji i więcej
3 Termin realizacji (T)
Zakończenie realizacji:
Do 31 lipca 2018r.- 15 punktów
Do 31 sierpnia 2018r.- 10 punktów
Do 15 września 2018r.- 5 punktów
Po 15 września 2018r.- 0 punktów

Ocena punktowa oferty w kryterium oceny ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:
P= C+G+T
Gdzie:
P- oznacza liczbę punktów, jakie otrzymała badana oferta
C- oznacza liczbę punktów, jaką dostała badana oferta za kryterium “Cena”
G- oznacza liczbę punktów, jaką dostała badana oferta za kryterium “Gwarancja”
T- oznacza liczbę punktów, jaką dostała badana oferta za kryterium “Termin realizacji”

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "SUN & SAIL"

Adres

Obrońców Stalingradu 24/U2

70-407 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

516044925

Fax

brak

NIP

8513200151

Tytuł projektu

PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE

Numer projektu

RPZP.04.09.00-32-0015/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH UW SERVICE SP Z O O
ul. Ogińskiego 14A/1
71-431 Szczecin, zachodniopomorskie
NIP: 851-28-47-324

Oferta wpłynęła dn. 24 kwietnia 2017r. o godz. 11.56
Ocena oferty: 100 pkt.
Kwota Oferenta: 8 699 253,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 1078