Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu "Nowe szanse na zatrudnienie"

Data publikacji: 04.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2017

Numer ogłoszenia

1028373

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:

Biuro Projektu w Skarżysku – Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18,

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście na powyższy adres.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ns@pakd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Pani Małgorzata Iwanowska, 2. Pan Rafał Wasiucionek , 3. Pan Kazimierz Zep.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. 518-442-734, 2. 518-442-783, 3. 603 115 071.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało opracowane na dwa rodzaje szkoleń, łącznie dla 36 Uczestników projektu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę szkoleń. Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Nowe szanse na zatrudnienie” szkoleń zakończonych egzaminem i certyfikatem, prowadzących do podniesienia kwalifikacji zawodowych, w zakresie:

1. Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci dla 4 Uczestników Projektu, w wymiarze 110 godzin.
2. Recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych dla 32 Uczestników Projektu, w wymiarze 90 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: skarżyski Miejscowość: Skarżysko-Kamienna, Kielce, Starachowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest umożliwienie nabycia kwalifikacji zawodowych Uczestniczkom i Uczestnikom projektu "Nowe szanse na zatrudnienie", w zakresie:
1. Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci.
2. Recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie zostało opracowane na dwa rodzaje szkoleń, łącznie dla 36 Uczestników projektu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę szkoleń. Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Nowe szanse na zatrudnienie” szkoleń zakończonych egzaminem i certyfikatem, prowadzących do podniesienia kwalifikacji zawodowych, w zakresie:

1. Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci dla 4 Uczestników Projektu, w wymiarze 110 godzin.
2. Recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych dla 32 Uczestników Projektu, w wymiarze 90 godzin.

Rodzaje szkoleń zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego (indywidualnie wg potrzeb uczestników zbadanych w IPD).

Dodatkowe informacje:


1. Miejsce realizacji szkolenia: Skarżysko-Kamienna, Kielce, Starachowice.
2. Uczestnicy szkoleń: osoby młode w wieku 15-29 lat bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
3. Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach – w takim przypadku zostanie ona uwzględniona przy rozpatrywaniu ofert oraz zawarciu umowy.
4. Szkolenie „Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci” (110 godzin) obejmie tematykę m.in.:
a) przepisy BHP
b) podstawy anatomii i fizjologii człowieka
c) kosmetologia
d) podstawy dermatologii (choroby skóry, paznokci i włosów)
e) podstawy kosmetyki i organizacja warsztatu pracy wizażysty
f) analiza kolorystyczna
g) stylizacja paznokci
h) techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
i) zakres uprawnień i ograniczeń kosmetyczki
5. Szkolenie ,,Recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych” (90 godzin) obejmie tematykę m.in.:
a) obowiązki recepcjonisty
b) organizacja pracy recepcji
c) dokumentacja hotelowa
d) obsługa gości hotelowych
e) wizerunek recepcji
f) obsługa kasy fiskalnej i terminalu płatniczego
g) pierwsza pomoc przedmedyczna
6. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane 5 razy w tygodniu po 8 godz. dziennie (w terminach ustalonych z Zamawiającym). Godzina rozumiana jest jako godzina dydaktyczna (45 minut)
7. Nie dopuszcza się łączenia zajęć z innymi grupami szkoleniowymi.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmiany liczebności grup szkoleniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
9. Wykonawca szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe na własność dla uczestników szkolenia (podręcznik, notes, długopis, teczka).
10. Wykonawca szkolenia zapewnia poczęstunek dla uczestników szkolenia.
11. Wykonawca szkolenia zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia.
12. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich – o ile są konieczne.
13. Wykonawca organizuje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z certyfikatem.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

kwiecień 2017 - czerwiec 2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania oferty spełniają następujące warunki:
1. Posiadają aktualne uprawnienia do wykonania szkolenia oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Należy złożyć aktualne potwierdzenie wpisu instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
2. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy. Należy złożyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania oferty spełniają następujące warunki:
Posiadają doświadczenie w realizacji w/w szkoleń i przeprowadzili co najmniej 2 szkolenia w danym zakresie, na których przeszkolili ogółem co najmniej 20 osób w okresie dwóch ostatnich lat przed złożeniem niniejszej oferty. Dwa lata przed złożeniem oferty oznacza 24 miesiące wstecz od daty złożenia oferty

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania oferty spełniają następujące warunki:
Na dzień złożenia oferty dysponują potencjałem technicznym:
a) organizują szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celów i formy prowadzenia zajęć.
b) sale szkoleniowe spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, zwłaszcza w przypadku udziału w projekcie osób niepełnosprawnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania oferty spełniają następujące warunki:
Dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą szkoleniową posiadającą wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do tematyki szkolenia lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania oferty spełniają następujące warunki:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia.

Dodatkowe warunki

1. Zlecenie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zlecenie nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
1. Terminu realizacji umowy;
2. Harmonogramu realizacji umowy;
3. Ostatecznej liczby Uczestników poszczególnych szkoleń w ramach umowy;
4. Zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie);
5. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
6. Ogólnych warunków umowy, w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które wprowadzone zostaną w celu należytej realizacji Projektu.

Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
• zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności
• zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy w formie pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Program szkolenia – Załącznik nr 1
b. Harmonogram szkolenia – Załącznik nr 2
c. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia w realizacji wykonanych szkoleń w ciągu 24 miesięcy licząc od dnia złożenia oferty – Załącznik nr 3
d. Oświadczenie o warunkach lokalowych i wyposażeniu technicznym służącym do realizacji przedmiotowego szkolenia – Załącznik nr 4
e. Oświadczenie o posiadaniu kadry szkoleniowej zdolnej do wykonania zamówienia – Załącznik nr 5
f. Oświadczenie o całościowej organizacji i przeprowadzeniu procesu walidacji i certyfikacji – Załącznik nr 6
g. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia – Załącznik nr 7
h. Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie – Załącznik nr 8
i. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 9
j. Kserokopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających aktualne uprawnienia do wykonania szkolenia oraz aktualne potwierdzenie wpisu instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
k. Kserokopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego (nie starszego niż 3 m-ce) odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena ofertowa
Waga (%): 100%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punków wyliczonych w kryterium „cena ofertowa”, które zostaną obliczone wg wzoru:
Cn/Cb x 100 = Pc
gdzie:
Cn - cena najtańszej oferty na przeprowadzenie szkolenia
Cb - cena badanej oferty na przeprowadzenie szkolenia
Pc - liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W wyniku oceny oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku gdy więcej niż 1 oferta uzyska jednakową ilość punktów zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przeszkolił największą liczbę osób w zakresie wybranego szkolenia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

Stanisława Staszica 7

38-200 Jasło

podkarpackie , jasielski

Numer telefonu

134467562

Fax

134467562

NIP

6851004521

Tytuł projektu

Nowe szanse na zatrudnienie

Numer projektu

POWR.01.02.02-26-0176/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci :
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko Kamienna,
Data wpłynięcia oferty: 10.04.2017 godz. 10:00,
Cena brutto: 6760,00 PLN.

2. Szkolenie recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem kart płatniczych:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko Kamienna,
Data wpłynięcia oferty: 12.04.2017 godz. 10:30,
Cena brutto: 52 160,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 728