Strona główna
Logo unii europejskiej

Komplet specjalistycznych mebli laboratoryjnych

Data publikacji: 31.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2017

Numer ogłoszenia

1027889

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:

J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 10.04.2017 roku do godziny 12:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 60 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cenę całkowitą netto oraz brutto w PLN
- Okres gwarancji
- Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- Opis przedmiotu dostawy
- Oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem lub osobiście).
Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:

„OFERTA NA DOSTAWĘ
Kompletu specjalistycznych mebli laboratoryjnych do firmy J.S. Hamilton Poland S.A.
Nie otwierać do dnia 10.04.2017 r. do godz. 12:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 58 766 99 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Komplet specjalistycznych mebli laboratoryjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie kompletu specjalistycznych mebli laboratoryjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletu specjalistycznych mebli laboratoryjnych potrzebnych do wykonania zadania „Budowa laboratorium wraz z wewnętrzną instalacją gazową i parkingiem, przebudową instalacji wodociągowej” dla budynku laboratorium Hamilton zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 180, na dz. bud. o nr ewid. 632, 634, 635, 556, 567 obręb ewidencyjny: nr 0014, Dąbrowa.

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia powinien być rozpatrywany łącznie z dokumentacją projektową laboratoriów Zamawiającego.

Dokumentacja będzie udostępniona po podpisaniu przez osobę uprawnioną Zobowiązania do Zachowania Poufności. Zobowiązanie powinno być dostarczone w oryginale do siedziby firmy przy ul. Chwaszczyńskiej 180, 81-571 Gdynia

2. Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszego postępowania.

Kod CPV

39180000-7

Nazwa kodu CPV

Meble laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa oraz montaż mebli powinien zakończyć się w okresie do 30.06.2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu montażu mebli ze względu na niezależne od Zamawiającego wydłużenie prac budowlanych i wykończeniowych.

Za niewykonanie zamówienia w terminie Dostawca będzie płacił kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie netto określone w ofercie.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Oferent wykonał min. 5 dostaw w analogicznym zakresie, tj. dostawę specjalistycznych mebli laboratoryjnych, każda z dostaw na łączną kwotę min. 800 000 zł netto, potwierdzone referencjami dostarczonymi do niniejszego postępowania.

Sposób udowodnienia posiadanego stanu wiedzy i doświadczenia został opisany pkt. C zawartym w Ocenie oferty w części Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Dodatkowe warunki

I. Warunki płatności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie oświadczenia, w którym Oferent zobowiąże się do złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia. Złożenie faktury będzie poprzedzone protokolarnym odbiorem zamówienia przez komisję Zamawiającego.

Ponadto:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a jedynie do zaproszenia dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z trzema oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach:
- merytorycznych i proceduralnych – Piotr Sowiński, tel. 58 766 99 17, email: psowinski@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 80 %,
Termin płatności – 10 %,
Okres gwarancja – 5 %.
Czas naprawy – 4 %
Tryb ekologiczny – 1 %.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena (80 %); C = Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80 pkt
Termin płatności (10 %); TP = Oferowany termin płatności/Najdłuższy oferowany termin płatności x 10 pkt
Okres gwarancji (5 %); OG = Oferowany okres gwarancji/Najdłuższy oferowany okres gwarancji x 5 pkt
Czas naprawy (4 %); CN = Najkrótszy oferowany czas naprawy/Oferowany okres naprawy x 4 pkt
Tryb ekologiczny (1 %); TE:

• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 1 pkt.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.

Oferent powinien zagwarantować, aby sposób realizacji usługi był korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów i/lub surowców (zużycie wody, gazów laboratoryjnych) i/lub energii elektrycznej. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S = C + TP + OG + CN + TE gdzie:
S – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
TP – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”,
OG – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.
CN – punkty uzyskane w kryterium „Czas naprawy”,
TE – punkty uzyskane w kryterium „Tryb ekologiczny”.

Termin płatności nie może być dłuższy niż 16.12.2017
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Ponadto:

SPOSÓB OCENY:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
 - Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty objęte postępowaniem upadłościowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szanowni Państwo, dziękujemy za złożone oferty.

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok

Oferta została złożona w dn. 14.04.2017 w ramach negocjacji cenowych na kwotę 463 000,00 zł netto, 569 490,00 zł brutto. Liczba otrzymanych punktów: 89,50
Liczba wyświetleń: 620