Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa konstrukcji metalowych dla komór laminarnych

Data publikacji: 30.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2017

Numer ogłoszenia

1027801

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biotectum@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała w terminie podanym w pkt. 1, część VII. ( w przypadku dostarczenia oferty przez kuriera lub osobiście należy ofertę dostarczyć w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00) Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim na dołączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biotectum@alchem.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Solich

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 474 396

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa konstrukcji metalowych dla trzech wielkości komór laminarnych. Opis przedmiotów zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Specyfikacja Techniczna.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup konstrukcji metalowych do realizacji badań w projekcie pt. "Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są konstrukcje metalowe dla trzech wielkości komór laminarnych: 180 cm, 150 cm, 120 cm zgodnie z Zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

44316400-2

Nazwa kodu CPV

Drobne artykuły metalowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia - do 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia ( podpisania umowy). Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony formularz ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury

Warunki zmiany umowy

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy ofert lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. Oferta musi: - Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe. - Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). - Zawierać, co najmniej cenę netto -Zawierać potwierdzenie, iż dostarczone produkty będą zgodne ze specyfikacją techniczną opisaną w pkt. II. 1 Zapytania ofertowego oraz dołączoną do Zapytania ofertowego jako załącznik nr 3. Zawierać wszystkie wymagane załączniki tj. nr 1 i 2 - Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 30 03 2017 A. Zawierać termin dostawy przedmiotu zamówienia ( podany w dniach kalendarzowych)
Zawierać termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych)
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: - złożenie oferty w terminie; - przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. - zakres oferowanego produktu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w części II. Zapytania ofertowego oraz z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. Kryterium oceny ofert: - Cena 100 pkt. Sposób dokonywania oceny - Wygrywa oferent, który uzyska łącznie największą ilość pkt. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów . W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia ofert

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli: -Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; -Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym; -Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 10.04.2017r. Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

Adres

Polna 21

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

600 420 609

NIP

5272355435

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1121/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy konstrukcji metalowych potrzebnych do przeprowadzenia badań przemysłowych informujemy, że zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionemu podmiotowi, który przedstawił jako jedyny ofertę. Oferta ta spełniała wszystkie wymagania.

Wybrany wykonawca:
P.P.U.H Flomar 2 s.c. Marcin Długajczyk, Piotr Figzał
Adres :
Ul. Kościelniaka 26, 41-409 Mysłowice

Oferta wpłynęła w dniu 05.04.2017 o godzinie 12:49
Cena dostarczenia konstrukcji metalowych dla 3 typów komór: 66 200 zł netto
Liczba wyświetleń: 764