Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie egzaminów ECDL Profile DIGCOMP

Data publikacji: 29.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2017

Numer ogłoszenia

1027634

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta, który wykona usługę przeprowadzenia egzaminów ECDL Profile DIGCOMP dla 210 osób z wykształceniem max średnim, uczestniczących w Projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH” nr RPMA.10.02.00-14-4979/16, realizowanym w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób starszych i współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy wypełnić w języku polskim wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania i złożyć w terminie do 05.04.2017 r. do godz. 15.30, w Biurze Zamawiającego przy ul. Ignacego Krasickiego 26 w Ciechanowie drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aconsulting.pl.
2. W przypadku przesłania oferty drogą mailową liczy się data i godzina wpływu; dotyczy to również wpłynięcia oferty innymi drogami – pocztą, bezpośrednio, kurierem itp.
3. Koperta/Teczka/Folder/Email zawierające ofertę powinny być opatrzone dopiskiem: Oferta – Egzaminy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@aconsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aldona Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604291137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów zgodnych z zakresem certyfikacji na poziomie ECDL Profile DIGCOMP dla 210 osób , z wykształceniem co najwyżej średnim, będących uczestnikami projektu będących uczestnikami projektu "„AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH” (14 grup po 15 osób) i z zakresem tematycznym przedstawionym poniżej.

ECDL PROFILE DIGCOMP :
B1 Podstawy pracy z komputerem
B2. Podstawy pracy w sieci
B3. Przetwarzanie tekstów
B4. Arkusze kalkulacyjne
S3. IT Security
S9 – Rozwiązywanie problemów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: powiaty ciechanowski, mławski, żuromiński, płoński, przasnyski, makowski i pułtuski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie egzaminów

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów zgodnych z zakresem certyfikacji na poziomie ECDL Profile DIGCOMP dla 210 osób , z wykształceniem co najwyżej średnim, będących uczestnikami projektu będących uczestnikami projektu "„AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH” (14 grup po 15 osób) i z zakresem tematycznym przedstawionym poniżej.

ECDL PROFILE DIGCOMP :
B1 Podstawy pracy z komputerem
B2. Podstawy pracy w sieci
B3. Przetwarzanie tekstów
B4. Arkusze kalkulacyjne
S3. IT Security
S9 – Rozwiązywanie problemów
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w tym m.in.:
• zapewnienia sal do przeprowadzenia egzaminów
• testów egzaminacyjnych
• zapewnienia egzaminatorów
• pokrycia kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia egzaminatorów
• zapewnienia sprzętu - komputerów i dostępu do platformy egzaminacyjnej
• wypełnienia i zebrania od Uczestników potwierdzeń przystąpienia do egzaminów
• przesłania Zamawiającemu protokołów z egzaminów oraz dostarczenia Certyfikatów i Raportu z kodami kuponów egzaminacyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia każdego egzaminu w wyznaczonych terminach i miejscach dla minimum 3 uczestników projektu oraz zapewnia że jest w stanie przeprowadzić egzaminy równolegle dla maksymalnie 4 grup.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od kwietnia 2017 roku do grudnia 2018 roku wg harmonogramu określonego przez Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania dla Oferentów - posiadanie:
a) aktualnej akredytacja Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) dla Centrum/Laboratorium egzaminacyjnego lub innej Instytucji, rozpoznawalnej i znanej na rynku polskim i europejskim;
b) aktywnego mobilnego Laboratorium egzaminacyjnego - wpis na stronie PTI lub spełniającego wymagania innej Instytucji Certyfikującej spełniającej wymagania opisane w ust. 1 lit. a) – jeśli są wymagane

Wiedza i doświadczenie

Przeprowadzenie egzaminów ECDL w okresie ostatnich trzech lat dla minimum 500 osób – na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty

Potencjał techniczny

Potencjał Wykonawcy:
a) dysponowanie certyfikowanym sprzętem komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz pakietem biurowym MS Office 2010 lub nowszym na co najmniej 15 stanowisk w jednej sali - oświadczenie;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponowanie kadrą zdolną do wykonania zamówienia:
• wymagania dla egzaminatorów(minimum 4 osoby): aktualny certyfikat egzaminatora ECDL oraz uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z modułów określonych programem szkoleń – oświadczenie + dokumenty egzaminatorów lub wykaz egzaminatorów.
zagwarantowanie dostępności w zakresie realizacji egzaminów, tj. przystąpienia do realizacji egzaminu w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów – weryfikowane na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego: Formularz oferty – dodatkowo punktowane

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wpłata wadium
oświadczenie - w załączniku nr 2 , że oferent znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Kryteria – nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane
a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości; kwota minimum 30 000 PLN) – aktualne na czas składania oferty
b) Ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości; kwota minimum 30 000 PLN) – aktualne na czas składania oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta z załącznikami
2. inne opisane w zaproszeniu do składania ofert

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryterium:
I. DOSTĘPU:
Doświadczenie - potencjał Wykonawcy jako kryterium dostępu: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Przeprowadzenie egzaminów komputerowych z Certyfikacją (uznawanych i rozpoznawalnych w kraju i Europie), zgodnych z zakresem określonym w przedmiocie zamówienia w pkt. IV. ust. 1. Lub wyższym, w okresie ostatnich trzech lat dla minimum 500 osób
Oświadczenie + Wykaz kadry lub Oświadczenie + Dokumenty potwierdzające uprawnienia kadry
Niewystępowanie powiązań miedzy Oferentem a Zamawiającym

Oferty spełniające wszystkie kryteria dostępu zostaną ocenione pod kątem kryteriów oceny.

II. Cena oferty 40% (40 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
C najtańsza
Cena = (C1) x 40, gdzie C1 = -------------------------
C oferty badanej

C1 - cena za egzamin ECDL Profile Digcomp dla jednej osoby (egzamin składający się z 6 egzaminów częściowych)

III. Dostępność Wykonawcy 30% (30pkt)

W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie przeprowadzenia egzaminu, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie.
Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 12 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10 dni
12 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8 dni
16 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4 dni
24 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
30 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

IV. Ubezpieczenie nieruchomości 15% (15 pkt) – kopia polisy

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości; kwota min. 30 000 PLN) – 15 pkt

V. Ubezpieczenie ruchomości 15% (15 pkt) – kopia polisy

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości; kwota minimum 30 000 PLN) – 15 pkt

2. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.

Wykluczenia

Załącznik Nr 2 do oferty

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nadto oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Oświadczam, że spełniam warunki określone w stosowanych przepisach:
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert
3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4.Oświadczam, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję/my potencjałem technicznym, finansowym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.
5. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A-CONSULTING ALDONA OLSZEWSKA

Adres

Ignacego Krasickiego 26

06-400 Ciechanów

mazowieckie , ciechanowski

Numer telefonu

604291137

Fax

237627969

NIP

5661412179

Tytuł projektu

Akademia Kompetencji Językowych i Cyfrowych dla Dorosłych

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4979/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IT Conflig sp z o.o. 05-870 Błonie ul. Powstańców 69 ; cena 86.100 zł wpłynęła dnia 05.04.2017 r.
Liczba wyświetleń: 707