Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPDS/2017

Data publikacji: 29.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2017

Numer ogłoszenia

1027582

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie np. pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 06.04.2017 r. do godz. 14.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPDS/2017”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPDS/2017”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia:
Szkolenia zawodowe: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dopasowanych na etapie IPD (Indywidualne Plany Działania) zgodnym z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i potencjałem każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia będą prowadzone w zakresie branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. Z racji dynamiki zmian na rynku pracy zamawiający nie określa dokładnej tematyki szkoleń. Będą one wybierane na etapie realizacji projektu, po opracowaniu IPD dla Uczestników Projektu zgodnie z aktualnymi opracowaniami dotyczącymi popytu na określone kwalifikacje na rynkach pracy (w powiatach na obszarze realizacji projektu), np. Monitoringów zawodów deficytowych i nadwyżkowych, List zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, ofert pracy zgłaszanych do PUP-ów.
Każdy Uczestnik, który zakończy uczestnictwo w szkoleniu, weźmie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie (niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: województwo dolnośląskie powiaty: wołowski, górowski, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski, jaworski, lwówecki, legnicki, zajęcia realizowane w miarę możliwości jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników Projektu.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu "Zdobądź nowy zawód już dziś!"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia:
Szkolenia zawodowe: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dopasowanych na etapie IPD (Indywidualne Plany Działania) zgodnym z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i potencjałem każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia będą prowadzone w zakresie branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. Z racji dynamiki zmian na rynku pracy zamawiający nie określa dokładnej tematyki szkoleń. Będą one wybierane na etapie realizacji projektu, po opracowaniu IPD dla Uczestników Projektu zgodnie z aktualnymi opracowaniami dotyczącymi popytu na określone kwalifikacje na rynkach pracy (w powiatach na obszarze realizacji projektu), np. Monitoringów zawodów deficytowych i nadwyżkowych, List zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, ofert pracy zgłaszanych do PUP-ów.
Każdy Uczestnik, który zakończy uczestnictwo w szkoleniu, weźmie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie (niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin: 04.2017 r. – 08.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Jakość 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 1)
3. K3 – Doświadczenie/potencjał 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „jakość”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia jakości Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadził co najmniej 1.080 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 1.080 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 3,00 pkt
b) 2.160 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 6,00 pkt
c) 3.240 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 9,00 pkt
d) 4.320 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 12,00 pkt
e) 5.400 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 15,00 pkt
f) 6.480 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 18,00 pkt
g) 7.560 godz. i więcej łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 20,00 pkt
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał”:
Dot. K3 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe w ilości co najmniej 1.080 godz. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K3 = (Dbo:Dmax)x20
K3 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Zdobądź nowy zawód już dziś!

Numer projektu

RPDS.08.02.00-02-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedzibą w Lublinie ul. Wojciechowska 7M
Liczba wyświetleń: 747