Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/K090

Data publikacji: 29.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2017

Numer ogłoszenia

1027449

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2017-03-29 - poprawiamy oczywisty błąd pisarki:
Miejsce i sposób składania ofert:
dopisek właściwy: „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/2017/K090”

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokument jest dwustronny.

Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 6 kwietnia 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2017/K090”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bartoszewicz-Pajka (e-mail: apajka@wsb.gda.pl); Emilia Kalina Karewicz (e-mail: ekarewicz@wsb.gda.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58-522-77-70; 85-522-77-85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowującego do egzaminu certyfikującego LCCI English for Bussines (EFB) Level 2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowującego do egzaminu certyfikującego LCCI English for Bussines (EFB) Level 2.

Minimalny zakres tematyki kursu:

This qualification is intended for candidates who are able to communicate in a familiar business situation effectively and with only minimal assistance or supervision. This should be the target level for people whose work involves them in extensive contact with overseas colleagues, customers or counterparts, eg line managers, technical or research personnel, senior administrators, etc.

People at this level can:
• understand and interpret key, work-related information, eg handling customer enquiries
• understand and write standard business correspondence and reports
• give more complex instructions and explanations and explain ideas
• participate in routine interviews
• participate more fully in business meetings and discussions
• make more complex formulaic presentations on familiar topics2

Syllabus Topics for Written Exam Papers:
1. business letters
2. company leaflets
3. business reports
4. business-related articles
5. lists and/or structured notes
6. memos
7. company notices

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 10.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: 10-12 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 40 godzin 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestników Projektu podczas trwania zamówienia i przyjęcia na ich miejsce kolejnych Uczestników Projektu lub/i w przypadku zgłoszenia się do projektu kolejnych Uczestników Projektu, z zastrzeżeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):


KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
(przygotowanie słuchaczy kursu j. angielskiego do egzaminu certyfikującego LCCI - 5
Staż pracy w nauczaniu języka angielskiego w instytucjach szkolnictwa - 15

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

waga=80
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 5 pkt.)

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Staż pracy w nauczaniu języka angielskiego w instytucjach szkolnictwa
Punktacja za staż pracy Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 15 pkt.)

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie minimum pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie minimum dziesięcioletnie – 10 pkt.
- doświadczenie minimum piętnastoletnie – 15 pkt.

Weryfikacja deklarowanego stażu pracy w określonym obszarze:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

M. Jankowski
31.03.2017 godz. 14:50
4.800,00 PLN
Liczba wyświetleń: 355