Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla demonstracyjnej linii technologicznej

Data publikacji: 28.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

Numer ogłoszenia

1027424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2017r, o godzinie 1030.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017r, o godzinie 1045 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na dostawę urządzenia spiekającego”
oraz „Nie otwierać przed 19.04.2017r godz. 10:45”

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.hart-tech.pl
Wykonawca może również zwrócić się do Zamawiającego, w wyżej określonych terminach, o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego oraz zestawienia materiałowego. Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że stanowi ona tajemnicę Zamawiającego i zostanie wykorzystana wyłącznie do przygotowania oferty.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sylwester Pawęta
e-mail: s.paweta@hart-tech.pl tel. 600 120 775

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600 120 775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla demonstracyjnej linii technologicznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla demonstracyjnej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla demonstracyjnej linii technologicznej”

Charakterystyka urządzenia:

Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenie procesów na wsadzie o masie do 600kg ograniczonego przestrzenią użyteczną o wymiarach (BxHxL) 600x800x900 mm w temperaturze maksymalnej 750°C oraz w ciągłym przepływie gazów procesowych.
Konstrukcja oparta na prostopadłościennej komorze grzejnej z poziomym załadunkiem wsadu, wyposażonej w układ mieszania atmosfery roboczej oraz system chłodzenia usytuowany poniżej komory.
Gazy chłodzące napływające do wnętrza przestrzeni użytecznej poprzez system zabudowanych dyfuzorów, które muszą zapewniać uzyskanie równomiernej prędkości gazu oraz odpowiednią jego cyrkulacje wokół wsadu umieszczonego na specjalistycznym oprzyrządowaniu.
Komora wyposażona w napędzane mechanicznie drzwi wsadowe oraz pokrywę do odprowadzania gazów. Zamknięcia otworów wyposażone w podwójne uszczelnienia ceramiczno-kompozytowych oraz układ równomiernego docisku.
W bocznej części korpusu zabudowano 3-drożny układ (zawory regulacyjne + przepływomierze) służący do zasilania systemu podczas procesów realizowanych w ciągłym przepływie gazów.
Wykonanie izolacji, elementów grzejnych oraz podpór wsadu powinno umożliwiać łatwą wymianę uszkodzonych elementów, a jednocześnie konstrukcja osłon wewnętrznych skutecznie zabezpieczać izolacje oraz elementy pomiarowe i elementy grzejne przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać podczas załadunku wsadu.
Rozwiązania konstrukcyjne i wymiary pokazane na rys. 1-HTSU-227075 (w załączeniu)
Integralną częścią dostawy jest również zaprojektowana przez Wykonawcę elektryczna szafa sterownicza wyposażona w układ zasilania i zabezpieczeń, programowany sterownik systemu grzania i chłodzenia oraz układ kontroli i rejestracji parametrów procesu spełniający wymagania CQI-9 wyd. 2016

Wykonawca dostarczy:
- dokumentację Techniczno-Ruchową
- deklaracjami zgodności wykonania z obowiązującymi dyrektywami WE i normami,
- instrukcję obsługi z algorytmami programowania,

W zakres dostawy wchodzi transport z ubezpieczeniem, rozładunek, montaż, uruchomienie oraz szkolenie obsługi.

Wymagana gwarancja - minimum 36 miesiące,
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
W okresie gwarancji wykonywanie bezpłatnych co 12 m-cy przeglądów serwisowych stanu dostawy z wymianą elementów eksploatacyjnych.
Czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii.
Czas usunięcia usterki do 5 dni od zgłoszenia.

Kod CPV

42341000-8

Nazwa kodu CPV

Piece przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
20 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 70%
Przedłużenie gwarancji 20%
Termin wykonania 10%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 70 [%]
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium – przedłużenie gwarancji
Przedłużenie gwarancji ponad 36 miesiący
B= każdy rok przedłużenia gwarancji x 10 [%]
Kryterium termin wykonania
Skrócenie terminu realizacji (termin realizacji max. 20 tygodni od dnia zawarcia umowy)
C= (Tmin/Tn) x 10 [%]
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy od 20 tygodni)
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Estherm d.o.o.
HR-10431 Sveta Nedelja-Nowaki Chorwacja, ul. Industrijska 2
Data wpłynięcia oferty: 19.04.2017
Cena: 195 000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 554