Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/K090

Data publikacji: 27.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Numer ogłoszenia

1027155

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokument jest dwustronny.

Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 4 kwietnia 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2017/K090”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bartoszewicz-Pajka (e-mail: apajka@wsb.gda.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522-77-70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów zarządzania obiektem HoReCa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Rekreacja i Turystyka poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów zarządzania obiektem HoReCa

Minimalny zakres tematyki szkoleń:

Zarządzanie operacyjne obiektem hotelowym
- struktura organizacyjna hotelu,
- organizacja działów operacyjnych hotelu,
- rola i funkcje menagera obiektu hotelowego.

Zarządzanie gastronomią
- organizacja pracy w gastronomii,
- rentowność działalności gastronomicznej,
- menu engineering.

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
- polityka handlowa obiektu hotelarskiego,
- polityka dystrybucyjna obiektu hotelarskiego,
- polityka marketingowa obiektu hotelarskiego.

Zarządzanie personelem
- style zarządzania,
- rekrutacja i selekcja pracowników,
- systemy motywowani,
- kontrola pracowników.

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 06.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej, która zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grupy szkoleniowej: 10-12 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 16 godzin 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 65
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczą warsztaty - 15
Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w hotelach z min. trzema gwiazdkami - 15
Aktualne zatrudnienie w branży hotelowo-gastronomicznej – stanowisko kierownicze - 5

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

waga=65
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczą warsztaty
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: ponad dwuletnie i mniej niż sześcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: minimum sześcioletnie i mniej niż dziesięcioletnie – 10 pkt.
- doświadczenie: minimum dziesięcioletnie - 15 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w hotelach z min. trzema gwiazdkami
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- doświadczenie: minimum roczne – 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż trzyletnie – 10 pkt.
- doświadczenie: minimum pięcioletnie - 15 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenia.

K4- Kryterium oceny – Aktualne zatrudnienie w branży hotelowo-gastronomicznej (stanowisko kierownicze)
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- Aktualne zatrudnienie w branży hotelowo-gastronomicznej (stanowisko kierownicze) - NIE – 0 pkt.
- Aktualne zatrudnienie w branży hotelowo-gastronomicznej (stanowisko kierownicze) - TAK – 5 pkt.

Weryfikacja aktualnego zatrudnienia w branży hotelowo-gastronomicznej
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3+K4).
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

J. Kuźmicka
30.03.2017 godz. 16:39
2.400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 319