Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/K090

Data publikacji: 27.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Numer ogłoszenia

1027089

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W załączonym Zapytaniu ofertowym znajduje się oczywisty błąd pisarski.
Wskazana w pkt. IV ppkt. 2 akredytacja Microsoft nie dotyczy przedmiotu postępowania - zapis o akredytacji Microsoft uważa się za nieważny.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokument jest dwustronny.

Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 4 kwietnia 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B15 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017/K090”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bartoszewicz-Pajka (e-mail: apajka@wsb.gda.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522-77-70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pilota wycieczek zagranicznych przygotowującego do egzaminu nadającego uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pilota wycieczek zagranicznych przygotowującego do egzaminu nadającego uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych.

Minimalny zakres tematyki szkoleń:

1. ZAWÓD PILOTA WYCIECZEK
1.1. Uwarunkowania prawne
1.2. Zadania pilota wycieczek
1.3. Specjalizacje
1.4. Rynek pracy

2. PRZYGOTOWANIE DO OBSŁUGI IMPREZY TURYSTYCZNEJ
2.1. Wiedza
2.2. Odprawa pilota wycieczek
2.3. Rezerwacje
2.4. Pakiety informacyjne
2.5. Bagaż pilota wycieczek

3. OBSŁUGA IMPREZ AUTOKAROWYCH
3.1. Przed wyjazdem
3.2. Podstawienie autokaru
3.3. Kontrola autokaru
3.4. Powitanie przed autokarem
3.5. Powitanie w autokarze
3.6. Animacja grupy
3.7. Postoje
3.8. Czas pracy kierowców
3.9. Współpraca z kierowcami

4. OBSŁUGA IMPREZ LOTNICZYCH
4.1. Przed wyjazdem
4.2. Rekonesans na lotnisku
4.3. Powitanie uczestników imprezy
4.4. Odprawa celna (customs)
4.5. Odprawa biletowo-bagażowa (check in)
4.6. Kontrola bezpieczeństwa (security)
4.7. Odprawa graniczna dokumentów
4.8. Strefa pasażerska (air side)
4.9. Wyjście do samolotu (gate)

5. ZAKWATEROWANIE
5.1. Przed dojazdem do obiektu noclegowego
5.2. Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym
5.3. Kategoryzacja obiektów noclegowych
5.4. Pobyt w obiekcie noclegowym
5.5. Wykwaterowanie z obiektu noclegowego

6. ORGANIZACJA DNIA
6.1. Plan dnia
6.2. Transport
6.3. Przewodnik
6.4. Obiekty
6.5. Przerwy
6.6. Posiłki

7. METODYKA PROWADZENIA TRASY PIESZEJ I AUTOKAROWEJ
7.1. Prowadzenie trasy autokarowej
7.2. Prowadzenie trasy pieszej

8. TECHNIKI PREZENTACJI
8.1. Skuteczny komentarz
8.2. Selekcja informacji
8.3. Struktura wypowiedzi
8.4. Sposób wypowiedzi
8.5. Pytania i odpowiedzi

9. SYTUACJE TRUDNE, NAGŁE I AWARYJNE
9.1. Reklamacje
9.2. Ubezpieczenie
9.3. Opieka konsularna

10. ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE IMPREZY
10.1. Rozliczenie z klientem
10.2. Pożegnanie z grupą
10.3. Raport
10.4. Rozliczenie z touroperatorem

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 07.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej, która zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grupy szkoleniowej: 10-12 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 80 godzin 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkolenia wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 75
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs - 20
Wykształcenie wyższe + Certyfikat kompetencji zawodowych pilota wycieczek zagranicznych / uprawnienia pilota wycieczek wydawane do 31.12.2013 r. posiadane łącznie - 5

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

waga=75
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max. 20 pkt.)

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Łączne posiadanie wykształcenia wyższego i certyfikatów
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- Brak łącznego posiadania wykształcenia wyższego i certyfikatu/ww. uprawnień – 0 pkt.
- Posiadanie łącznie i wykształcenia wyższego i certyfikatu/ ww. uprawnień – 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego wykształcenia i posiadanych certyfikatów:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopii certyfikatu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych – K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

R. Szafranowicz-Małozięć
29-03-2017 g. 07:44
9.600,00 PLN
Liczba wyświetleń: 394