Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPWP/2017

Data publikacji: 23.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2017

Numer ogłoszenia

1026750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. np. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 31.03.2017 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/RPWP/2017”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/RPWP/2017”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia:
Szkolenia zawodowe: przeprowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu w zawodzie wybranym przez Uczestników Projektu podczas Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i Poradnictwa zawodowego. Efektem uczenia się będzie nabycie określonych w programie szkolenia kompetencji zawodowych. Efekt szkolenia: szkolenia zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie (niniejsze zapytanie nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
Przewidziane w projekcie szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dotyczą branż, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez WORP i/lub zawodów deficytowych wynikających z badań PUP.
Każdy Uczestnik weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń:
a) Sprzedawca – zakres m.in.: przygotowanie do sprzedaży; analiza potencjału klienta; kreowanie potrzeb klienta; sposoby prezentacji towaru; negocjowanie kontraktów; reklamacje, zwroty; dokumentacja handlowa.
b) Przedstawiciel handlowy – zakres m.in.: sporządzanie oferty handlowej; negocjacje biznesowe; budowanie trwałych relacji z klientami; asertywność; sytuacje trudne.
c) Pracownik biurowy – zakres m.in.: sporządzanie dokumentów biurowych; obsługa urządzeń biurowych; organizacja pracy biura; korespondencja, komunikacja; archiwizacja dokumentacji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia:
Szkolenia zawodowe: przeprowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu w zawodzie wybranym przez Uczestników Projektu podczas Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i Poradnictwa zawodowego. Efektem uczenia się będzie nabycie określonych w programie szkolenia kompetencji zawodowych. Efekt szkolenia: szkolenia zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie (niniejsze zapytanie nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
Przewidziane w projekcie szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dotyczą branż, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez WORP i/lub zawodów deficytowych wynikających z badań PUP.
Każdy Uczestnik weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń:
a) Sprzedawca – zakres m.in.: przygotowanie do sprzedaży; analiza potencjału klienta; kreowanie potrzeb klienta; sposoby prezentacji towaru; negocjowanie kontraktów; reklamacje, zwroty; dokumentacja handlowa.
b) Przedstawiciel handlowy – zakres m.in.: sporządzanie oferty handlowej; negocjacje biznesowe; budowanie trwałych relacji z klientami; asertywność; sytuacje trudne.
c) Pracownik biurowy – zakres m.in.: sporządzanie dokumentów biurowych; obsługa urządzeń biurowych; organizacja pracy biura; korespondencja, komunikacja; archiwizacja dokumentacji.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

04.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Jakość 15% (maksymalnie możliwych do uzyskania 15 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 1)
3. K3 – Doświadczenie 15% (maksymalnie możliwych do uzyskania 15 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 2)
4. K4 – Potencjał 10% (maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt), Załącznik nr 3 Wykaz posiadanego potencjału i Załącznik nr 4 CV
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3+ K4
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „jakość”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia jakości Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 576 godz. szkoleń zawodowych (Sprzedawca, Przedstawiciel handlowy, Pracownik biurowy lub równoważnych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej), z czego co najmniej:
• 192 godz. szkoleń Sprzedawca lub równoważnych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej;
• 192 godz. szkoleń Przedstawiciel handlowy lub równoważnych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej;
• 192 godz. szkoleń Pracownik biurowy lub równoważnych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej;
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 576 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 3,00 pkt
b) 1.152 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 6,00 pkt
c) 1.728 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 9,00 pkt
d) 2.304 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 12,00 pkt
e) 2.880 godz. i więcej łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 15,00 pkt

Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w tabeli nr 1 lub nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K3 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu szkoleń w ilości co najmniej 576 godz. szkoleń zawodowych (Sprzedawca, Przedstawiciel handlowy, Pracownik biurowy lub równoważnych), z czego co najmniej:
• 192 godz. szkoleń Sprzedawca lub równoważnych ;
• 192 godz. szkoleń Przedstawiciel handlowy lub równoważnych ;
• 192 godz. szkoleń Pracownik biurowy lub równoważnych ;

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K3 = (Dbo:Dmax)x15
K3 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w tabeli nr 1 lub nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
Ad. 4
K4 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „potencjał”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „potencjał”:
Celem potwierdzenia posiadania potencjału Wykonawca dysponuje lub w okresie realizacji zamówienia będzie dysponować co najmniej 3 trenerami/wykładowcami (po jednym na każde ze szkoleń tj. Sprzedawca, Przedstawiciel handlowy, Pracownik biurowy) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. trenerzy posiadający wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata i minimum 200 godz. przeprowadzonych szkoleń w danym obszarze.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) od 200 przeprowadzonych godzin szkoleń – 2 pkt
b) od 201 do 400 przeprowadzonych godzin szkoleń – 4 pkt
c) od 401 do 600 przeprowadzonych godzin szkoleń – 6 pkt
d) od 601 do 800 przeprowadzonych godzin szkoleń – 8 pkt
e) powyżej 1001 przeprowadzonych godzin szkoleń – 10 pkt

Ogólną liczbę punktów w ramach kryterium potencjał będzie stanowiła średnia arytmetyczna punktów przyznana każdemu z trenerów.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z załącznikami znajdującego się w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 465 99 98

Fax

22 242 89 38

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Aktywni Wielkopolanie

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0073/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7M, Lublin
Liczba wyświetleń: 725