Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.

Data publikacji: 30.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2017

Numer ogłoszenia

1026723

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a) elektronicznie na adres e-mail : sekretariat@q4glass.pl,
b) w formie papierowej w siedzibie firmy:
Q4 Glass, ABJ Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10, 75-209 Koszalin
c) pocztą lub za pośrednictwem kuriera wysyłając na adres:
Q4 Glass, ABJ Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10, 75-209 Koszalin

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego - za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@q4glass.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Hajdamowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 600112232

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń oraz wykonanie instalacji elektroenergetycznych dla wyłącznych potrzeb zasilania dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.
Zamawiający uzyskał Warunki przyłączenia nr P/15/034710.
W zakres realizacji wchodzi:
1. Wykonanie niezbędnych projektów i montażu linii zasilających, układów pomiarowych oraz dokonanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonanie projektu oraz montażu stacji PZO oraz rozdzielnic głównych RGnn1 i RGnn2 zasilania dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.
3. Wykonanie projektu oraz montażu instalacji oświetleniowej oraz gniazdowej wraz z dostawą i podłączeniem rozdzielnic.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Koszalin, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Firma Q4Glass, ABJ Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w związku z planowaną realizacją projektu " Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 - Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.5 - Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.
System musi spełniać podana niżej specyfikację techniczną:
1. Wykonanie niezbędnych projektów i montażu linii zasilających, układów pomiarowych oraz dokonanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonanie projektu oraz montażu stacji PZO oraz rozdzielnic głównych RGnn1 i RGnn2 zasilania dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego.
3. Wykonanie projektu oraz montażu instalacji oświetleniowej oraz gniazdowej wraz z dostawą i podłączeniem rozdzielnic

W stacji PZO należy zainstalować transformator o mocy 2500 kVA wraz z rozdzielnicą RGnn1 oraz transformator 800 kVA wraz z rozdzielnicą RGnn2 dla wyłącznych potrzeb dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego. Wykonawca musi przewidzieć zastosowanie transformatorów żywicznych suchych. Rozdzielnice RGnn1 i RGnn2 muszą być połączone za pomocą łącznika szyn. Aparaty elektryczne oraz rozdzielnice należy wykonać w oparciu o osprzęt jednego renomowanego producenta i powinny pochodzić z produkcji na terenie Unii Europejskiej. Zastosowane rozwiązania powinny pochodzić od producentów posiadających przedstawicielstwo na terenie Polski oraz dysponujących autoryzowanym serwisem. Zamawiający dopuszcza do stosowania jedynie wyłączniki i jednocześnie nie wyraża zgody na stosowanie rozłączników bezpiecznikowych w rozdzielnicach. Rozdzielnice należy wykonać w wersji z pełnym badaniem typu TTA.

Na zasilaniu każdej z rozdzielnic należy zainstalować analizatory parametrów sieci z wyjściem Ethernet. Wszystkie moduły zabezpieczeniowe wyłączników powinny zostać wyposażone komunikację Ethernet. Wyłączniki zasilające należy przewidzieć w wersji wysuwnej, odpływowe w wersji stacjonarnej.
W rozdzielnicach należy przewidzieć kompensacje mocy biernej, której ostateczny dobór nastąpi po uruchomieniu obiektu. Do zasilania UPS’ów należy wykonać by-pass zewnętrzny oraz możliwość przełączania ich zasilania pomiędzy transformatorami

Parametry rozdzielnicy elektrycznej RGnn1 są następujące:
Prąd znamionowy – 4000A (pełna obciążalność 4000A, zamawiający nie dopuszcza tzw. deratingu czyli obniżenia stopnia obciążalności aparatu po zainstalowaniu w szafie).
Prąd zwarcia – 70kA.
Stopień ochrony: minimum IP30.
Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK10.
Z rozdzielnicy głównej RGnn1 należy zasilić następujące elementy dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego:
• Odbiór nr 1 – piec – wyłącznik 2500A (zasilenie poprzez szynoprzewód),
• Odbiór nr 2 – piec – wyłącznik 1600A (zasilenie poprzez szynoprzewód),
• Odbiór nr 3 – piec – wyłącznik 1600A (zasilenie poprzez szynoprzewód),
• UPS – odbiór nr 4 – piec – wyłącznik 160A (zasilenie kablowe),
• UPS – odbiór nr 5 – piec – wyłącznik 160A by-pass (zasilenie kablowe),
• Odbiór nr 6 – piec – PLC – wyłącznik 160A (zasilenie kablowe).

Parametry rozdzielnicy elektrycznej RGnn2 są następujące:
Prąd znamionowy – 1250A (pełna obciążalność 1250A, zamawiający nie dopuszcza tzw. deratingu czyli obniżenia stopnia obciążalności aparatu po zainstalowaniu w szafie)..
Prąd zwarcia – 70kA.
Stopień ochrony: minimum IP30.
Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK10.
Z rozdzielnicy głównej RGnn2 należy zasilić następujące elementy dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego:
• Odbiór nr 7 – piec – wyłącznik 800A – (zasilenie kablowe),
• Odbiór nr 8 – piec – wyłącznik 160A – (zasilenie kablowe),
• Odbiór nr 9 – piec – wyłącznik 630A – (zasilenie kablowe),
• Odbiór nr 10 – piec – wyłącznik 160A – (zasilenie kablowe),
• UPS – odbiór nr 11 – piec – wyłącznik 160A (zasilenie kablowe),
• Odbiór nr 12 – piec – rezerwa – wyłącznik 250A.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kod CPV

42341000-8

Nazwa kodu CPV

Piece przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin udzielenia zamówienia - lipiec 2017.
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego zostaną zrealizowane przez Oferenta w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakazują obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia. Oferent musi wykazać się przynajmniej trzema referencjami z zakresu instalacji elektroenergetycznych dla firm zajmujących się obróbką szkła. Oferent musi wykazać się przynajmniej jedną referencją na wykonanie instalacji elektroenergetycznej powyżej 7 MW (instalacja elektroenergetyczna o mocy dwukrotnie przekraczającej moc instalacji przewidzianej do realizacji w ramach projektu).

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z zapisami niniejszego zapytania.
2. Cenę oferty należy wyrazić w PLN.
3. W ofercie należy podać datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie, tj. 05.07.2017r).
4. Do oferty należy dołączyć dodatkowe informacje handlowe, takie jak: warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, czas realizacji zamówienia.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty.
6. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w firmie Q4Glass, ABJ Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10, 75-209 Koszalin w nieprzekraczalnym terminie do 29.06.2017 w celu zapoznania się z aktualnie istniejącą infrastrukturą techniczną pod rygorem odrzucenia oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia z następujących powodów:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dopuszczających.

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
- zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów, z czego :
1. cena netto - maksymalnie 60 punktów,
2. okres gwarancji - maksymalnie 40 punktów.

Wybrana do realizacji zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. W przypadku równoważnych ofert pod względem punktowym, do realizacji zostanie wybrana oferta opiewająca na najniższą cenę netto spośród ofert równoważnych.

1. Liczba punktów w kryterium cena wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pc = (Cmin/C) x 60
gdzie:
Pc - liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium cena,
Cmin - najniższa zaproponowania cena wśród wszystkich złożonych ofert,
C - cena zaproponowana przez oferenta

2. Liczba punktów w kryterium okres gwarancji wyliczona będzie według wzoru:
Pg = (O/Omax) x 40
gdzie:
Pg - liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium okresu gwarancji,
O - okres gwarancji zaproponowany przez oferenta w miesiącach,
Omax - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród wszystkich złożonych ofert w miesiącach.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Bojowników o Wolność i Demokrację 10

75-209 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

94 316-65-73

Fax

94 342-48-36

NIP

4990580109

Tytuł projektu

Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0097/16-01

Inne źródła finansowania

Środki własne.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ENERTECH S.A.
Al. Prymasa 1000-lecia 81A/1A
01-242 Warszawa

Oferta numer: 2017/Q4GLASS
Data wpływu oferty: 05.07.2017

Cena netto: 785 000,00 zł
Cena brutto: 965 550,00 zł
Liczba wyświetleń: 861