Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”.

Data publikacji: 23.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2017

Numer ogłoszenia

1026666

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę należy złożyć w oryginale w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Łyszkowice, ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice. Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2017 roku o godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Szabelski, referat ds. strategii rozwoju gminy i funduszy unijnych, Renata Dejak, referat ds. strategii rozwoju gminy i funduszy unijnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

46 838 87 78 wew. 31

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach” we wszystkich branżach robót (branża konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna i geologiczna)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łowicki Miejscowość: Łyszkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach” we wszystkich branżach robót (branża konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna i geologiczna)

Przedmiot zamówienia

1)Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach” we wszystkich branżach robót (branża konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna i geologiczna). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w załączniku Nr 2 – wzorze umowy.
2)Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane zostało zamieszczone w biuletynie Zamówień Publicznych Nr 29454 – 2017 oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://lyszkowice.bipst.pl.
3)Zakres nadzorowanych robót budowlanych jest następujący:
• Docieplenie ścian
• Docieplenie stropu
• Wymiana stolarki
- Modernizacja przegrody DZ 1 „Wentylacja grawitacyjna”, wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,700 W/(m2*K), wymagany typ stolarki: stolarka bardzo szczelna (a<0,03)
- Modernizacja przegrody OZ 1 „Wentylacja grawitacyjna”, wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,000 W/(m2*K), wymagany typ stolarki: stolarka bardzo szczelna (a<0,03)
• Modernizacja instalacji grzewczej
- Montaż pompy ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. łącznie z odwiertami
i geologią,
- Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 6,24 kW
- Izolacja przewodów dystrybucyjnych c.o.
- Wymiana przewodów instalacji c.o.
- Zawory regulacyjne instalacji,
- Zawory regulacyjne grzejnikowe,
- Wymiana grzejników c.o.
• Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne
• Montaż wentylacji mechanicznej
- dobór centrali wentylacyjnej i rozprowadzenie instalacji w Sali Gimnastycznej,
- wymiana wentylatora dachowego w budynku stołówki.
Dane techniczne budynków:
Zespół Szkół w Łyszkowicach jest położony przy ul. Księstwa Łowickiego 11. Wszystkie budynki połączone są ze sobą łącznikami i stanowią pod względem użytkowym jedną całość.
Opis budynku szkoły podstawowej:
- część południowa 2-kondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym,
- część północna 3 kondygnacyjna z podpiwniczeniem, w której znajduje się klatka schodowa łącząca kondygnacje naziemne oraz schody prowadzące do piwnicy,
- budynek wykonany w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian nośnych.
Opis budynku gimnazjum (nr 2):
- budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem,
- budynek wzniesiony w 1994 r. w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian nośnych.
Opis budynku z szatniami (nr 3):
- budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia,
- budynek wzniesiony w 1994 roku w technologii tradycyjnej zaprojektowany jako łącznik między salą gimnastyczną i bud. gimnazjum (nr 2).
Opis budynku bloku żywieniowego z kotłownią (nr 4):
- budynek 1-kondygnacyjny z podpiwniczeniem,
- budynek wzniesiony w 1994 roku w technologii mieszanej.
Opis budynku sali gimnastycznej (nr 5):
- budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia,
- budynek wzniesiony w 1994 roku w technologii mieszanej.
Opis budynku gimnazjum (nr 6):
-budynek 2-kondygnacyjny bez podpiwniczenia z parterowym łącznikiem,
-budynek wzniesiony w 2002 roku w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian nośnych.
Stolarka okienna była wymieniana w 2011 roku, jednak z uwagi na niezadowalający stan techniczny (stolarka drewniana) oraz wysoki współczynnik przenikania ciepła obecnej stolarki projektuje się jej całkowitą wymianę. Dodatkowo w roku 2011 wykonano izolację pionową fundamentów Szkoły Podstawowej oraz remont dachu Gimnazjum.
Kubatura budynku - 17873,37 m3 , Kubatura ogrzewania - 17873,37 m3, Powierzchnia netto budynku - 5166,45 m2
Szczegółowy opis nadzorowanych robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://lyszkowice.bipst.pl/Article/get/id,15586.html.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych.
2) Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30 listopada 2017 r.
3) W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 2 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4) W przypadku skrócenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 2 ulega skróceniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- inspektorem nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych:
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad co najmniej dwiema robotami konstrukcyjno-budowlanymi w budynkach użyteczności publicznej w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- inspektorem nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych:
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,
minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad co najmniej dwiema robotami branży instalacyjnej - elektrycznej w okresie 3 lat przez dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- inspektorem nadzoru robót sanitarnych:
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,
minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad co najmniej dwiema robotami branży instalacyjnej – sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych w okresie 3 lat przez dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
- inspektorem nadzoru robót geologicznych:
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robót geologicznych wg obowiązującej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016r. poz. 1131),
minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót geologicznych nad co najmniej dwiema robotami branży geologicznej w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Dokumenty składające się na ofertę:
- Formularz ofertowy - Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3;
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 5.
2) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, do przedłożenia w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 wraz z kserokopiami uprawnień inspektorów nadzoru oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert.

Kryterium - Cena oferty brutto – waga 100%
Punkty za cenę obliczane według wzoru:

K = C min / Cn x 100 pkt

gdzie:
K – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”.
Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia ryczałtowego), która musi spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu umownej ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
Podana w ofercie umowna cena za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia.

2. Sposób oceny ofert.
1) Oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2) Jeżeli dwie lub więcej ofert w postępowaniu zostanie złożonych z taką samą liczbą punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ŁYSZKOWICE

Adres

Gminna 11

99-420 Łyszkowice

łódzkie , łowicki

Numer telefonu

468388778

Fax

468388967

NIP

8341775108

Tytuł projektu

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁYSZKOWICACH

Numer projektu

RPLD.04.02.02-10-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Doradcza Firma Inżynierska Ryszard Juściński Stary Adamów, ul. Krasnoludków 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, data wpływu oferty: 29.03.2017r., cena brutto oferty: 17 097,00 zł.
Liczba wyświetleń: 972