Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/K090

Data publikacji: 22.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2017

Numer ogłoszenia

1026432

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W załączonym Zapytaniu ofertowym znajduje się oczywisty błąd pisarski.
Wskazana w pkt. IV ppkt. 2 akredytacja Microsoft nie dotyczy przedmiotu postępowania - zapis o akredytacji Microsoft uważa się za nieważny.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokument jest dwustronny.

Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 30 marca 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B15 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/2017/K090”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bartoszewicz-Pajka (e-mail: apajka@wsb.gda.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522-77-70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowującego do egzaminu certyfikującego LCCI English for Tourism (EFT) Level 2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowującego do egzaminu certyfikującego LCCI English for Tourism (EFT) Level 2.

Minimalny zakres tematyki kursu:

- Level 2 Book-keeping and Accounts - Accounts Assistant
- Level 2 Marketing - Marketing Assistant
- Level 2 Contact Centre Skills - Contact Centre Operator
- Level 2 Cost Accounting - Accounts Assistant
- Level 2 Business Statistics - Administration Assistant

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 04.04.2017 r. do 30.06.2017 r

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: 10-12 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 40 godzin 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):


KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
(przygotowanie słuchaczy kursu j. angielskiego do egzaminu certyfikującego LCCI - 5
Staż pracy w nauczaniu języka angielskiego w instytucjach szkolnictwa - 15

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

waga=80
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 5 pkt.)

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Staż pracy w nauczaniu języka angielskiego w instytucjach szkolnictwa
Punktacja za staż pracy Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 15 pkt.)

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie minimum pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie minimum dziesięcioletnie – 10 pkt.
- doświadczenie minimum piętnastoletnie – 15 pkt.

Weryfikacja deklarowanego stażu pracy w określonym obszarze:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1/ M. Jankowski
29.03.2017 g. 12:40
7200,00
Liczba wyświetleń: 369