Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usług lektora języka angielskiego i przeprowadzenia szkoleń

Data publikacji: 21.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2017

Numer ogłoszenia

1026362

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 29.03.2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Lipska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi lektora-trenera języka angielskiego i przeprowadzenia szkoleń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

Przedmiot zamówienia

Usługi lektora- trenera języka angielskiego i przeprowadzenia szkoleń.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dyspozycyjność i elastyczność czasowa w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
(Zamawiający zastrzega, iż zajęcia mogą być realizowane w dowolne dni tygodnia. Harmonogram szkoleń ustala Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zastrzega prawo zmiany miejsca oraz terminu szkolenia z uwagi na bieżące zapotrzebowanie). Szkolenia dostosowane będą do planu zajęć słuchaczy oraz odbywać się będą zarówno w tygodnie i w weekendy według ustaleń Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 100%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za realizację przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta wynosi: 100 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w ocenie ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. W szczególności oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego wymagania, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI ppkt 11) zapytania ofertowego, taka oferta będzie podlegała odrzuceniu. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez osobę powiązaną kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA

Adres

Henryka Sienkiewicza 42

25-507 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412413234

NIP

8652248687

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0038/16-00
Liczba wyświetleń: 233