Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu opolskich urzędów publicznych pod względem realizacji prawa osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Nr postępowania: 1/06.02-00-0024/16 z dnia 20.03.2017r.

Data publikacji: 20.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2017

Numer ogłoszenia

1026161

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W dniu 24.03.2017r dołączono Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_Zespołu_ZOE. Przedłużono termin składania ofert do 10 kwietnia 2017r.
2. W związku z "czeskim błędem" w numerze projektu dodano Zapytanie ofertowe nr 1_Zespol_BSSM_poprawka numeru proj. W poprzedniej zamieszczonej wersji był POWER.06.02.00-00-0024/16 a powinno być POWER.02.06.00-00-0024/16, beneficjent oświadcza że innych zmian nie wprowadził, pozostałe załączniki są poprawne.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 10.04.2017 roku do godziny 15.00, na adres Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 49-300 Brzeg, ul. 1-go Maja 2 – biuro zleceniodawcy (projektu).
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Oferty będą otwierane 11 kwietnia br. a protokół zostanie upubliczniony niezwłocznie.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach i łącznie dla całego Zespołu Operacyjnego Ekspertów, tj. wszystkie wymagane dokumenty związane z składaniem oferty powinny zostać złożone przez wszystkich członków Zespołu w jednej kopercie z opisem:
"W imieniu [wymienić imię i nazwisko] członków Zespołu składamy ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wg zasad konkurencyjności Nr postępowania: 1/02.06-00-0024/16 z dnia 20.03.2017r."

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

warzechakrystian@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Warzecha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603270333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór ekspertów (osób fizycznych połączonych w zespole operacyjnym), w okresie od kwietnia 2017 do końca września 2018 w ramach projektu „Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych” (nr POWR.02.06.00-00-0024/16) realizowanego w ramach: Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, PO WER 2014 - 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizują określone zadania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Miejscowość: Teren woj. opolskiego zw wskazaniem na 37 Gmin, 12 Powiatów oraz urzędy Marszałkowski i Wojewódzki.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór zespołu złożonego z minimum 5 osób - ekspertów (w tym kierownika zespołu, członków – ekspertów i eksperta posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) spełniających wymagania określone w pkt 4.1, którzy złożą jedną, wspólną ofertę w celu realizacji opisanych w pkt. 2 zadań i czynności określonych w Projekcie. Eksperci, będący osobami fizycznymi, w ramach utworzonego przez siebie Zespołu Operacyjnego Ekspertów [ZOE], proszone są o złożenie wspólnej oferty na wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania, zgodnie z jej wymogami. Zakres prowadzonych indywidualnie prac w ramach ZOE będzie uzależniony od podziału pomiędzy osoby wchodzące w skład takiego Zespołu, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Z każdym ekspertem będzie zawarta oddzielna umowa cywilno-prawna na realizację jego zadań.
Dobór ekspertów – członków zespołu dla wykonania monitoringu, jest kryterium wystarczających kompetencji - tzn. zespół monitoringowy musi jako całość posiadać niezbędną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie do realizacji zadań monitoringowych zgodnie z założeniami projektowymi.

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na zrealizowanie wszystkich zadań i czynności wg założeń zawartych w Zapytaniu, przez zespół ekspertów pod kierownictwem kierownika Zespołu w ramach ZOE:
2.1. Zakres prac do zrealizowania:
Zleceniobiorcy będą w ramach ZOE wykonywać prace koncepcyjne i merytoryczne związane z realizacją następujących zadań określonych w Projekcie:
a) Zadanie 2 Przeprowadzenia desk researchu pogłębionego polegające na analizie dokumentacji jednostek monitorowanych w obszarze niepełnosprawności
b) Zadanie 8 Przeprowadzenia wyboru obszarów (460 wybranych budynków z terenu woj. opolskiego z wskazanych w Załączniku nr 2 Wykaz Powiatów i Gmin) służących ich monitorowaniu dokonany przez ZOE.
c) Zadanie 9 Przeprowadzenia przez zespół monitorujący ZOE Planu monitoringu dla 460 budynków z terenu woj. opolskiego.
d) Zadanie 10 Przeprowadzenie analizy danych i tworzenia raportów cząstkowych z rekomendacją dla przebadanych 460 budynków.
e) Zadanie 11 Przeprowadzenie spotkań monitorujących w 55 instytucjach na terenie województwa wybranych spośród wskazanych w Załączniku nr 2 Wykaz Powiatów i Gmin.
f) Zadanie 16 Przeprowadzenia wizyt weryfikujących przez ZOE oraz podzespół diagnostyczno-techniczny wśród 460 budynków wskazanych w Załączniku nr 2 Wykaz Powiatów i Gmin.
g) Zadanie 17 Opracowanie raportu wstępnego przez ZOE polegającego na zebraniu i analizie danych z desk researchu i raportów cząstkowych.
h) Zadanie 19 Opracowania raportu weryfikującego przez zespół monitorujący.
i) Zadanie 20 Opracowania raportu wstępnego (weryfikującego) przez zespół monitorujący.
j) Zadanie 21 Opracowania raportu monitorującego z realizowanych zadań.
k) Zadanie 23 Opracowanie desk researchu (pogłębionej analiza) przez Zespół na podstawie zweryfikowanych danych.
l) Zadanie 24 Przygotowania przez Zespół raportu końcowego z ww. prac.
m) Zadanie 28 Opracowania raportu weryfikującego przez zespół monitorujący polegającego na ocenie zastosowania rekomendacji przez jednostki monitorowane.
Szacowana liczba zdiagnozowanych przedmiotów zlecenia to łącznie co najmniej 460 budynków wybranych wg wskazanego klucza spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. opolskiego szczebla: gminnego, powiatowego, centralnego: Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki z jednostkami podległymi wskazanych w Załączniku nr 4 Wykaz Powiatów i Gmin.
Przeprowadzony monitoring będzie według zaleceń określonych w dokumentacji konkursowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS znajdujący się na stronie internetowej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-1
a w szczególności w Załączniku 17: „Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu.”
ww. monitoring.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

2.2. Zadania ogólne wykonywane w ramach realizacji zamówienia:
- dbałość o realizację działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz z umową partnerską;
- aktywne docieranie z informacją o celach, zasadach i warunkach realizacji Projektu wśród interesariuszy monitoringu;
- bezpośredni kontakt (telefoniczny, mailowy, osobisty) z wskazanymi przedstawicielami badanych i diagnozowanych obiektów w celu realizacji zakładanych wskaźników;
- w razie konieczności i w porozumieniu z koordynatorem projektu przeprowadzenie spotkań, w tym szkoleń dla innych realizatorów Projektu wskazanych przez Zamawiającego;
- przygotowywanie niezbędnej dokumentacji (wersja elektroniczna i/lub papierowa) oraz miesięcznych sprawozdań ze swojej działalności zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
Ww. zadania będą realizowane w ramach oddzielnie zawieranych umów zleceń spośród członków wybranego ZOE na czas oznaczony tj. od dnia podpisania umowy (przykładowo od kwietnia 2017 do końca realizacji Projektu tj. do końca września 2018r.) ze wskazaniem w zawieranych umowach zakresu odpowiedzialności i liczby godzin/ekspertyz/badań dla poszczególnego członka ZOE oddzielnie.
2.3. Dodatkowe zadania po stronie wykonawcy:
- wprowadzenie danych do wskazanej bazy statystycznej;
- przekazanie Zamawiającemu na zakończenie danego etapu monitorowania pełnej dokumentacji z badań;
- wszelkie przekazane w ramach realizacji zadań informacje i dokumenty, wykonawcy mają obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego zrealizowaniu i zobowiązują się do podpisania oświadczenia o poufności na formularzu otrzymanym od Zamawiającego;
- wszelkie koszty ponoszone przez wykonawców (ekspertów) związane z realizacją zadań pokrywają oni we własnym zakresie (w tym koszy dojazdu do wskazanych miejscowości woj. opolskiego), z zastrzeżeniem, że Zamawiający udostępni pokój spotkań i pracy w Brzegu ul. 1-go Maja 2;
- wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy i powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadań odbędzie się w okresie kwiecień 2017 do końca września 2018, wg harmonogramu z wniosku o dofinansowanie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4. Kryteria oceny oferty:
Warunkiem rozpatrywania ofert jest spełnienie warunków:
- formalnych przez wszystkich członków ZOE,
- kryteriów merytorycznych określonych dla kierownika ZOE i pozostałych członków ZOE,
- podanie jednej ceny (brutto) za zrealizowane wszystkie zadań i założeń zawartych w Zapytaniu.
W ramach oceny podana jest informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
4.1. Spełnienie następujących kryteriów formalnych dla wszystkich członków ZOE, włącznie z kierownikiem ZOE (bez spełnienia których oferta nie będzie oceniana):
4.1.1. Złożenie wspólnej oferty przez osoby spełniające określone w Zapytaniu kryteria i które oświadczą, że wspólnie oraz pod przewodnictwem wskazanej przez siebie osoby (kierownika) zrealizują założenia wynikające z niniejszego Zapytania.
4.1.2. Przygotowanie oferty zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym i z wykorzystaniem wzoru Oferty dołączonego do zapytania.
4.1.3. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w realizacji projektu jest mobilność (tj. posiadanie prawa jazdy i środka lokomocji) w celu regularnego uczestnictwa w spotkaniach ZOE odbywających się w siedzibie lidera projektu oraz merytorycznej realizacji zadań na terenie całego woj. opolskiego.
4.1.4. Wpływ oferty w terminie określonych w zapytaniu.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Spełnienie kryteriów merytorycznych przez kierownika ZOE (zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w Ofercie):
a) oświadczenie, że dana osoba podejmie się funkcji kierownika ZOE;
b) legitymowanie się minimum stopniem doktora z zakresu nauk humanistycznych;
c) posiadanie doświadczenia w zarządzaniu minimum 2 projektami, w tym projektami unijnymi w ciągu ostatnich 4 lat;
d) posiadanie doświadczenia w zakresie monitoringu i ewaluacji polityk publicznych, w tym opracowywaniu koncepcji i narzędzi i uczestnictwie w związanych z nimi badaniach empirycznych, także w ramach projektów unijnych, w ciągu ostatnich 5 lat;
e) kierowanie zespołami zadaniowymi w minimum 3 projektach z zakresu problematyki społecznej, w tym projektach unijnych, w ciągu ostatnich 5 lat, w ramach których opracowano raporty z zakresu monitoringu i ewaluacji polityk publicznych;
f) bycie autorem lub współautorem minimum 4 raportów z badań empirycznych, które były efektem badań ilościowych i/ lub jakościowych;
g) posiadanie udokumentowanej współpracy z organizacjami społecznymi, w tym organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w realizacji projektów unijnych z okresie co najmniej ostatnich 3 lat;
h) znajomość problematyki funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania samorządu terytorialnego przejawiająca się w realizacji badań i/lub, doradztwie i/lub dydaktyce z przedmiotowego zakresu;
i) posiadanie udokumentowanej znajomości problematyki organizacji społecznych przejawiająca się w prowadzeniu doradztwa i wspólnej realizacji 3 projektów unijnych;
j) posiadanie minimum 4 recenzowanych publikacji poświęconych problematyce funkcjonowania administracji (samorządowej) opublikowanych w ciągu ostatnich 4 lat;
k) doświadczenie w opracowywaniu dokumentów diagnostycznych, w tym diagnoz społecznych, które zostały przygotowane w ciągu ostatnich 3 lat, gdzie członkowie zespołu są albo autorami albo też współautorami diagnoz;
l) posiadanie udokumentowanego doświadczenia prowadzenia doradztwa na rzecz jednostek administracji publicznej w zakresie zadań publicznych w wymiarze minimum 50 godzin;
m) znajomość specyfiki polityk publicznych przejawiająca się w realizacji badań i/lub, doradztwie i/lub dydaktyce z przedmiotowego zakresu;
n) udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 wydarzeń w zakresie włączania grup społecznych w proces przygotowywania i/lub realizacji polityk publicznych w ciągu ostatnich 3 lat;
ww. warunki zostaną spełnione po wypełnieniu odpowiednich pozycji w Oświadczeniach zamieszczonych z dołączonym wzorze Zapytania ofertowego oraz zweryfikowane po przedstawieniu dokumentów źródłowych z tym związanych.
4.3. Spełnienie kryteriów merytorycznych przez pozostałych członków ZOE:
a) legitymowanie się minimum stopniem doktora z zakresu nauk humanistycznych;
b) posiadanie udokumentowanej współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie co najmniej ostatnich 3 lat;
c) posiadanie udokumentowanej współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w realizacji projektów unijnych w okresie co najmniej ostatnich 3 lat;
d) posiadanie udokumentowanej znajomości problematyki funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania samorządu terytorialnego przejawiającej się w realizacji badań i/lub, doradztwie i/lub dydaktyce z przedmiotowego zakresu;
e) posiadanie udokumentowanej znajomości problematyki organizacji społecznych przejawiająca się w prowadzeniu doradztwa i wspólnej realizacji minimum 2 projektów unijnych;
f) posiadanie minimum 4 recenzowanych publikacji poświęconych problematyce funkcjonowania administracji (samorządowej) opublikowanych w ciągu ostatnich 4 lat;
g) doświadczenie w opracowywaniu dokumentów diagnostycznych, w tym diagnoz społecznych, które zostały przygotowane w ciągu ostatnich 3 lat, gdzie członkowie zespołu są albo autorami albo też współautorami diagnoz;
h) posiadanie udokumentowanego doświadczenia prowadzenia doradztwa na rzecz jednostek administracji publicznej w zakresie zadań publicznych w wymiarze minimum 50 godzin;
i) udokumentowana znajomość specyfiki polityk publicznych przejawiająca się w realizacji badań i/lub, doradztwie i/lub dydaktyce z przedmiotowego zakresu;
j) udokumentowane doświadczenie w ramach minimum 3 wydarzeń w zakresie włączania grup społecznych w proces przygotowywania i/lub realizacji polityk publicznych w ciągu ostatnich 3 lat;
k) posiadanie doświadczenia w realizacji minimum 3 projektów o zasięgu ponadlokalnym, krajowym lub międzynarodowym z zakresu problematyki społecznej w ciągu ostatnich 4 lat, w ramach których realizowane były badania empiryczne ilościowe i/ lub jakościowe;
ww. warunki zostaną spełnione po wypełnieniu odpowiednich pozycji w Oświadczeniach zamieszczonych z dołączonym wzorze Zapytania ofertowego oraz zweryfikowane po przedstawieniu dokumentów źródłowych z tym związanych (załączonych do oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Spełnienie wymogów merytorycznych dla członka zespołu posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:
a) wykształcenie wyższe minimum magisterskie z zakresu nauk humanistycznych;
b) posiadanie udokumentowanej współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie co najmniej ostatnich 3 lat;
c) posiadanie udokumentowanej współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w realizacji projektów unijnych w okresie co najmniej ostatnich 3 lat;
d) udokumentowanej znajomości problematyki funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania samorządu terytorialnego przejawiającej się w realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
e) posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pozyskiwaniu danych ilościowych i jakościowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych;
f) opracowanie co najmniej jednego programu działania jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) posiadanie udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu likwidacji barier w budynkach publicznych;
i) opracowanie co najmniej jednej strategii rozwiazywania problemów społecznych;
j) posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności;
k) udokumentowane doświadczenie w ramach minimum 1 wydarzenia w zakresie włączania grup społecznych w proces przygotowywania i/lub realizacji polityk publicznych w ciągu ostatnich 3 lat;
l) posiadanie doświadczenia w realizacji minimum 3 projektów o zasięgu ponadlokalnym, krajowym lub międzynarodowym z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich 5 lat, w ramach których realizowane były zadania związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych;
ww. warunki zostaną spełnione po wypełnieniu odpowiednich pozycji w Oświadczeniach zamieszczonych z dołączonym wzorze Zapytania ofertowego oraz zweryfikowane po przedstawieniu dokumentów źródłowych z tym związanych (załączonych do oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- złożą wymaganą dokumentację wg zamieszczonego wzoru z zapytania ofertowego Załącznik nr 1 Oferta a ofertę wg wzoru musi złożyć cały Zespół Operacyjny Ekspertów z wypełnieniem jej całej zawartości;
- dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, w postaci umów lub zaświadczeń (referencji, certyfikatów, itp.) są wystawione przez uprawnione do tego podmioty,
- dokumentacja ofertowa wpłynie w wyznaczonym terminie;
- do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
5.a. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.b. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (łącznie z planowanymi w projekcie godzinami).
5.c. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).

Warunki zmiany umowy

Po złożeniu oferty i jej przyjęciu przez Zamawiającego, istnieje możliwość zwiększenia wartości realizacji zadań określonych w niniejszym Zapytaniu. ale nie więcej niż o 10% wartości zaproponowanej przez składających i pod warunkiem zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz wg załączników

Zamówienia uzupełniające

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Postanowienia końcowe Zapytania:
a) Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
b) Oferty prosimy składać wg dołączonego wzoru, możliwość pobrania z https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
c) Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert a o wyniku wyboru oferty informujemy e-mailem wszystkich, którzy złożyli oferty.
d) Nie przewidziano procedury odwoławczej.
e) Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie informując o tym na swojej stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.
f) Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, informacja o jego wynikach zostanie upowszechniona na bazie konkurencyjności.
g) Po złożeniu oferty i jej przyjęciu przez Zamawiającego, istnieje możliwość zwiększenia wartości realizacji zadań określonych w niniejszym Zapytaniu. ale nie więcej niż o 10% wartości zaproponowanej przez składających i pod warunkiem zgody Zamawiającego.
h) Wszelkie informacje udziela: Krystian Warzecha koordynator projektu, tel. 603270333, poczta elektroniczna warzechakrystian@o2.pl

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4.5. Kryterium ceny za realizację całości zadań określonych w pkt. 2, poprzez podanie jej wartość brutto w PLN.
Wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert:
A) Doświadczenie merytoryczne kierownika ZOE: 20%.
B) Doświadczenie merytoryczne pozostałych członków ZOE: 30%
C) Cena brutto za całość realizacji zamówienia wskazana przez ZOE: 50%.
Sposób obliczenia punktacji końcowej:
A) Kryterium doświadczenie kierownika ZOE: waga 20%
L1D = DO/DMAX *100 pkt. * 20 %;
L1D - łączna liczba punktów za kryterium doświadczenie kierownika ZOE
DO – liczba punktów za kryterium doświadczenie kierownika ZOE badanej oferty,
DMAX– maksymalna liczba punktów za kryterium doświadczenie w skali 20 pkt., wśród ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
B) Kryterium doświadczenie pozostałych członków ZOE: waga 30%
L2D = DO/DMAX *100 pkt. * 30 %;
L2D - średnio liczona wartość punktów za kryterium doświadczenie wszystkich pozostałych członków ZOE
DO – średnio liczona wartość punktów za kryterium doświadczenie wszystkich pozostałych członków ZOE badanej oferty,
DMAX– maksymalna średnio liczona wartość punktów za kryterium doświadczenie w skali 30 pkt., wśród ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
C) Kryterium cena brutto za całość realizacji zamówienia wskazana przez ZOE: waga 50%
LC = CMIN/CB *100 pkt. * 50 %;
Gdzie:
LC – łączna liczba punktów za kryterium cena,
CB – cena brutto oferty badanej,
CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według wymienionych wyżej kryteriów:
Wartość punktowa ocenianej oferty: WpOx = L1D + L2D + LC

Wykluczenia

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- złożą wymaganą dokumentację wg zamieszczonego wzoru z zapytania ofertowego Załącznik nr 1 Oferta a ofertę wg wzoru musi złożyć cały Zespół Operacyjny Ekspertów z wypełnieniem jej całej zawartości;
- dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, w postaci umów lub zaświadczeń (referencji, certyfikatów, itp.) są wystawione przez uprawnione do tego podmioty,
- dokumentacja ofertowa wpłynie w wyznaczonym terminie;
- do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
5.a. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.b. Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (łącznie z planowanymi w projekcie godzinami).
5.c. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BRZESKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM

Adres

49-300 Brzeg

opolskie , brzeski

Numer telefonu

603270333

Fax

774574953

NIP

7471619530

Tytuł projektu

Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych

Numer projektu

POWR.02.06.00-00-0024/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zbiorcza oferta od Zespołu Operacyjnego Ekspertów w składzie: kierownik ZOE dr Andrzej Ferens, członkowie ZOE: dr Katarzyna Kobielska, dr Alicja Lisowska, dr Iwona Macek, Aleksander Podgórny.
Adres kierownika ZOE: ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 17a/20, 50-367 Wrocław.
Data wpłynięcia do BSSM: 10 kwietnia 2017 godzina 11.30.
Cena za całość 600.000,00 PLN (słownie sześćset tysięcy złotych) brutto.
Liczba wyświetleń: 1118