Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup robota do wtryskarki

Data publikacji: 17.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

Numer ogłoszenia

1025905

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE
Adres mail:
dbator@prosperplast.pl
pwitowska@prosperplast.pl

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.
Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dbator@prosperplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Bator, Patrycja Witowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

33/499 92 43,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Robot do odbioru detali dla maszyny 340-420 ton

1) Kryteria techniczne:

• skok robota na osi ( trawers ) min. 2000 mm
• skok robota na osi ( w formie ) min. 800 mm
• skok robota na osi ( pionowa ) min. 1300 mm
• napęd osi silnik servo
• udźwig min. 10 kg
• dwa obwody podciśnienia
• odbiór detalu strona stała lub ruchoma
• kominikacja EUROMAP 67

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Buczkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup robota do odbioru detali dla maszyny 340-420 ton

Przedmiot zamówienia

Robot do odbioru detali dla maszyny 340-420 ton

1) Kryteria techniczne:

• skok robota na osi ( trawers ) min. 2000 mm
• skok robota na osi ( w formie ) min. 800 mm
• skok robota na osi ( pionowa ) min. 1300 mm
• napęd osi silnik servo
• udźwig min. 10 kg
• dwa obwody podciśnienia
• odbiór detalu strona stała lub ruchoma
• kominikacja EUROMAP 67


Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.

UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż do 21 tygodni od chwili podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Wiedza i doświadczenie

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Potencjał techniczny

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Dodatkowe warunki

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.
Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT PRZY WYKORZYSTANIU ZAŁĄCZONEGO FORMULARZA OFERTOWEGO

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
7. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8. złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentacji złożonej przez oferenta.

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)

1. wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą techniczną podpisane i zaparafowane na każdej stronie
2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym
3. podpisany/zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań ( w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE).

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena *
najniższa - 20pkt
najwyższa - 1pkt

Warunki finansowania
Brak zaliczki - 20pkt
Zaliczka 10-20% - 10pkt
Zaliczka powyżej 20% - 5pkt

Termin dostawy
15 tygodni i mniej - 20pkt
16-20 tygodni - 10pkt
21 tygodni i więcej - 1pkt

Gwarancja
36 miesięcy - 20pkt
24 miesiące - 10pkt
12 miesięcy - 1pkt

Czas reakcji serwisu
do 12h - 20pkt
od 13 do 48h - 10pkt
powyżej 48h - 1pkt

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie proporcji:
Oferta najniższa / oferta badana X najwyższe punkty w kryterium

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.
W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilkowska 968

43-378 Rybarzowice

śląskie , bielski

NIP

5470200928

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji technologicznej i produktowej w oparciu o własne wzory.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00G8/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MUEHSAM ELEKTROMECH JAN K MUEHSAM I WSPÓLNICY SJ, WARSZAWA
Liczba wyświetleń: 775