Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/K089

Data publikacji: 17.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2017

Numer ogłoszenia

1025739

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2017-03-17 - Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia realizatorów szkoleń posiadających certyfikat Microsoft: MCE (Microsoft Certified Educator). Pozostałe warunki bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokument jest dwustronny.
Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 27 marca 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/K089”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bartoszewicz-Pajka (e-mail: apajka@wsb.gda.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58-522-77-70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013 i Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013 i Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist.

Minimalny zakres tematyki szkoleń – Word 2013:

Tworzenie i dostosowywanie dokumentów
1. Tworzenie i formatowanie dokumentów
2. Układ dokumentów
3. Sprawdzanie dokumentów i treści
4. Personalizacja Office Word 2013.
Formatowanie treści
1. Formatowanie tekstu i akapitów
2. Manipulowanie tekstem
3. Kontrola paginacji
Praca z obiektami
1. Wstawianie ilustracji
2. Formatowanie ilustracji
3. Formatowanie tekstu w formie graficznej
4. Wstawianie i modyfikowanie pól tekstowych
Organizowanie treści
1. Struktura tekstu z wykorzystaniem QuickParts
2. Użycie tabel i list do organizowania treści
3. Modyfikowanie tabel
4. Wstawianie i edycja podpisów
5. Scalanie dokumentów i źródeł danych
Przegląd dokumentów
1. Nawigacja w dokumentach.
2. Porównanie i scalanie wersji dokumentów
3. Śledzenie zmian
4. Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie komentarzy
Udostępnianie i zabezpieczanie treści
1. Przygotowanie dokumentów do udostępniania
2. Kontrola dostępu do dokumentów
3. Załączanie podpisów cyfrowych

Minimalny zakres tematyki szkoleń – Excel 2013:

Tworzenie i manipulowanie danymi
1. Wstawianie danych za pomocą funkcji Autouzupełnianie
2. Zapewnienie integralności danych
3. Formatowanie komórki i modyfikowanie jej zawartości
4. Zmiana widoku arkusza
5. Zarządzanie arkuszami
Formatowanie danych i zawartość
1. Formatowanie arkuszy
2. Wstawianie i modyfikowanie wierszy i kolumn
3. Formatowanie komórek i zawartości komórek
4. Formatowanie danych w tabeli
Tworzenie i modyfikowanie formuł
1. Dane referencyjne w formułach
2. Podsumowanie danych przy użyciu formuł
3. Podsumowania danych za pomocą sum częściowych
4. Warunkowe podsumowanie danych za pomocą formuł
5. Przeszukiwanie danych za pomocą formuły
6. Użycie logiki warunkowej w formułach
7. Formatowanie lub modyfikacja tekstu za pomocą formuł
8. Wyświetlanie i drukowanie formuł.
Wizualna prezentacja danych
1. Tworzenie i formatowanie wykresów
2. Modyfikowanie wykresów
3. Stosowanie formatowania warunkowego
4. Wstawianie i modyfikowanie ilustracji
5. Dane zewnętrzne
6. Sortowanie i filtrowanie danych
Współpraca i zabezpieczania danych
1. Zarządzanie zmianami w skoroszycie
2. Ochrona i udostępnianie skoroszytów
3. Przygotowanie do dystrybucji skoroszytów
4. Zapisywanie skoroszytów
5. Ustawianie opcji wydruku danych, arkuszy i skoroszytów

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy kod CPV opisujący przedmiot zamówienia:
80.53.32.00 – 1 – Kursy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 31.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 32 godziny.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie - 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

waga=80
P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dr D. Kralewski
22.03.2017 g. 9:15
9600,00 PLN
Liczba wyświetleń: 627