Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL

Data publikacji: 14.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2017

Numer ogłoszenia

1025100

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.03.2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL w ramach projektu „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie hotelarskiej usługi noclegowej, restauracyjnej dotyczącej podawania posiłków oraz wynajem sali szkoleniowej dla 19 osób podczas 12 zjazdów szkoleniowych, trwających po 3 dni. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące teren powiatu ząbkowickiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zainteresowane wsparciem osób niepełnosprawnych w zakresie asystenta osobistego, chcące nabyć wiedzę i realizować się zawodowo jak i wolontarystycznie w ramach usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części:
-Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;
-Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;
-Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.

Zamawiający zastrzega, że realizacja zadań w ramach części I, II, III jest ściśle ze sobą związana na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w szczególności pod kątem lokalizacji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: ząbkowicki Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja wyjazdowego szkolenia „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla uczestników/uczestniczek projektu wraz z organizacją miejsc noclegowych, posiłków oraz miejsca szkolenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części:
 Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;
 Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;
 Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.

Ze względu na ograniczenia w liczbie znaków, szczegóły przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

55120000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia dla części I – III: IV-VII 2017.
W ramach realizacji zadania przewidzianych jest 12 trzydniowych zjazdów (3 dni w tym 2 noce). Terminy zjazdów zostaną przedstawione przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy z Wykonawcami, z zastrzeżeniem, że terminy te mogą ulec zmianie.
Terminy zjazdów przewidziane są zarówno w dni robocze jak i w weekendy. Godziny realizacji zadań w ramach poszczególnych części zamówienia są przedstawione poniżej.
Zamawiający zastrzega, że zleci wybranemu Wykonawcy realizację części II nie wcześniej niż po wyłonieniu Wykonawców dla części I i III. Wykonawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Dodatkowe warunki

Zgodnie z SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności:
Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 71 1050 1908 1000 0022 9575 0638 (konieczność zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym do godz. 10.00 do dnia 22.03.2017 r.- Oferent powinien wliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego), lub w kasie Zamawiającego, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 50-304 Wałbrzych, II piętro, pokój nr 220 tytułem „Świadczenie usług w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL”. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom w terminie do dnia związania z ofertą. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku świadczenia przedmiotu zamówienia przez inne podmioty;
3. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a. Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołem odbioru przez Zamawiającego oraz
b. Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę oraz
c. Upływ okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją niniejszego projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym terminie, w momencie pozyskania tej informacji od Instytucji Pośredniczącej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. terminu realizacji umowy;
b. harmonogramu realizacji umowy;
c. ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy, a tym samym zmiana wymiaru zamówienia;
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
e. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami SIWZ a w szczególności
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1, załączniki nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 (jeśli dotyczy) w jednym egzemplarzu.
5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
6. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt. V wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy) osobno dla usługi noclegowej ze śniadaniem, osobno dla kolacji, obiadu, przerwy kawowej i osobno dla wynajmu sali szkoleniowej.
10. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.03.2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C w Wałbrzychu (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL w ramach projektu „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
13. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM NR 1: CENA 40%
Cena brutto oferty – 40% (wartość brutto każdej oferty częściowej)
C = ( Cmin / Cof) x 40
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Do uzyskania w ramach niniejszego kryterium jest 40 punktów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Liczby zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

W ramach poszczególnych części oferenci są zobowiązani do podania:
 w ramach Części I: cena za 1 osobę brutto;
 w ramach Części II: cena za 1 osobo-posiłek brutto wskazując osobno cenę brutto dla kolacji, obiadu i przerwy kawowej; Punkty w ramach kryterium cena zostaną nadane biorąc pod uwagę łączną sumę cen dla poszczególnych pozycji.
 w ramach Części III: cena za 1 godzinę wynajmu pomieszczenia.

KRYTERIUM NR 2: KRYTERIUM PREMIUJĄCE dla wykonawców, których działalność lub działalności wyodrębnionych organizacyjnie jednostek które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych.

Kryterium premiujące 60% dla wykonawców których działalność lub działalności wyodrębnionych organizacyjnie jednostek które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych.: 60 punktów.
60 punktów mogą uzyskać podmioty, które spełniają zapisy poniższej klauzuli społecznej -
Są wykonawcami, których działalność lub działalności wyodrębnionych organizacyjnie jednostek które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych.

Wykonawca, który chce otrzymać punkty za to kryterium zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż za Podmioty Ekonomii Społecznej uznaje Podmioty Ekonomii Społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania Wykonawcy/Wykonawców objętego/objętych ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie jest dopuszczalne przy realizacji zamówienia posługiwanie się podwykonawcami. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA RAZEM

Adres

Ludwiga van Beethovena 1-2

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746663006

Fax

746663006

NIP

8862772667

Tytuł projektu

Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0008/16-00

Inne źródła finansowania

Budżet Partnera projektu: Zamawiający: Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 431