Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego (zapytanie ofertowe nr RPWP0169/DORADCA/1)

Data publikacji: 13.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2017

Numer ogłoszenia

1024998

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-873 Poznań, do dnia 22.03.2017 r., do godziny 15:00.
2. Termin składania ofert upływa 22 marca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Huflejt

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 335 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na udzielanego Uczestnikom/-czkom Projektu (min. 1 max. 100 osobom).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: 2. Miejsce realizacji zamówienia: powiaty chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski, m. Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na udzielanego Uczestnikom/-czkom Projektu (min. 1 max. 100 osobom).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, udzielanego Uczestnikom/-czkom Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 11 godzin zegarowych poradnictwa na rzecz 1 Uczestnika/-czki projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPWP0169/DORADCA/1.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres świadczenia usług doradczych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.04.2018 r. Okres świadczenia usługi trwa przez około 2 pierwsze miesiące udziału uczestnika w projekcie. Terminarz spotkań będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem poinformowania Zamawiającego o miejscu i terminie/wymiarze spotkania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto - 70 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 70 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*70
gdzie Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 70.


2. Doświadczenie doradcy – 30%

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30, według zasady:
a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 29 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 0 pkt
b) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 30 do 200 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 10 pkt,
c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 201 do 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 20 pkt,
d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 30 pkt.

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 2. do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr nr RPWP0169/DORADCA/1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0616549030

NIP

8211060291

Tytuł projektu

ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0169/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Twoja Kariera To Ty Klaudia Stochmal, ul. 3 Maja 34B/A m.3, 62-200 Gniezno 21.03.2017r. 60,00 zł
Ready to Grow Agata Matuszewska, ul. Przybyszewskiego 209c/33, 93-120 Łódź 21.03.2017r. 70,00 zł
PROJEKT Szkolenia i Doradztwo Hanna Trzcińska, Przychów 25, 66-627 Bobrowice 22.03.2017r. 59,50 zł
Liczba wyświetleń: 254