Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” (ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1)

Data publikacji: 13.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2017

Numer ogłoszenia

1024995

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Rynek 55/166, 8-200 Dzierżoniów, do dnia 21.03.2017 r., do godziny 15:00.
2. Termin składania ofert upływa 21.03.2017 roku o godz. 15:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Huflejt

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 335 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Sale szkoleniowe zlokalizowane w województwie dolnośląskim – na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziem., ząbkowickiego, górowskiego, legnickiego ziem., wołowskiego, jaworowskiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego ziem.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1)

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto - 80 %.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 80, według zasady:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
C = (Cmin : Coferty) x 100 x 80%,
gdzie C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Coferty - cena wskazana w danej ofercie.

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za zorganizowanie poczęstunku dla 1 uczestnika podczas jednego 8-godzinnego dnia szkoleniowego (osobodzień), zawierająca podatek VAT.

2. Spełnienie klauzuli społecznej – 20%.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:
Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (Liczba wykazanych osób w badanej ofercie : Najwyższa liczba osób wykazanych w ofercie) x 100 x 20%.

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 20%), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza ofertowego.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI

Numer projektu

RPDS.10.03.00-02-0420/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 338