Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Kluczbork w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Data publikacji: 13.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2017

Numer ogłoszenia

1024902

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o przesłanie e-mailem lub dostarczenie osobiste oferty na adres:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
Adres Oddziału: ul.Ozimska 25, IIp.
do dnia 22.03.2017
Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 29/03/2017/OP z dnia 13.03.2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.terka@idn.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Terka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 542 19 01, 508 501 281

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku e-Mocarza polegających na zapewnieniu odbycia w Gminie Kluczbork szkoleń przez 250 osób – średnio 14 godzin na osobę.

Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 3500 godzin ( 250 osób x średnio 14 godzin = 3500 godzin).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kluczbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania na stanowisku e-Mocarza w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku e-Mocarza polegających na zapewnieniu odbycia w Gminie Kluczbork szkoleń przez 250 osób – średnio 14 godzin na osobę.

Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 3500 godzin ( 250 osób x średnio 14 godzin = 3500 godzin).

Zadania e-Mocarza:

I) W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLEŃ W GMINIE:

1) Nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach,
2) Rekrutacja we współpracy z Gminą Kluczbork 250 uczestników szkoleń, w tym współpraca z trenerem/ami lokalnym/i przy tworzeniu cyfrowych Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla uczestników projektu,
3) Promocja udziału w szkoleniach e-learningowych oraz wsparcie udziału w szkoleniach e-learningowych mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,
4) Zapewnienie we współpracy z Gminą odpowiedniej logistyki szkoleń, czyli sal szkoleniowych z dostępem do Internetu, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, poczęstunku dla uczestników.
5) Współpraca z trenerem/ami lokalnym/i w zakresie badania przyrostu kompetencji uczestników/czek projektu,
6) Wsparcie uczestników/czek projektu przez cały proces szkoleniowy w projekcie,
7) Prowadzenie i przekazywanie do Oddziału Fundacji Aktywizacja dokumentacji projektowej (list obecności, rozliczenia kosztów cateringu i innych związanych z realizacją działań projektowych w Gminie itp.) w oparciu o wzory obowiązujące w projekcie,
8) Współpraca z Gminą w zakresie organizacji szkoleń i informowania uczestników o czasie i miejscu szkoleń, sal szkoleniowych i potrzebnego wyposażenia.
9) Utrzymywanie bieżącej i systematycznej współpracy z Gminą (Urzędem Gminy lub jednostką gminną, która podpisała lub jest odpowiedzialna za realizację zadań Gminy, określonych w porozumieniu o współpracy w ramach niniejszego projektu).
10) Bieżąca i systematyczna współpraca z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w zakresie realizacji projektu na terenie Gminy,
11) Przygotowywanie i kompletowanie oraz przekazywanie do Fundacji Aktywizacja dokumentacji rekrutacyjnej uczestników/czek szkoleń w Gminie w oparciu o wzory otrzymane z Oddziału Fundacji Aktywizacja,
12) Współpraca z trenerem/ami lokalnym/ymi, comiesięczne potwierdzanie ich pracy poprzez podpisywanie kart czasu pracy lub protokołów odbioru, adekwatnie do przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych listami obecności,
13) Realizacja innych zadań niezbędnych do sprawozdawczości projektu, wskazanych przez Oddział Fundacji Aktywizacja,
14) Terminowe rozliczanie się z zadań według harmonogramu działań.

II) W ZAKRESIE BUDOWY GMINNEGO PARTNERSTWA NA RZECZ EDUKACJI CYFROWEJ I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH:

15) Zarekomendowanie podmiotów, które powinny wejść w skład gminnego partnerstwa,
16) Zainicjowanie powstania gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej, pełnienie funkcji jego lidera oraz koordynowanie prac partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji osób szkolonych,
17) Inicjowanie procesu powstawania, uzupełniania i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w danej Gminie we współpracy z członkami partnerstwa, w tym z Gminą - w zakresie doboru merytorycznego szkoleń planowanych w danej Gminie - oraz trenerami lokalnymi.
18) Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych w swojej Gminie
19) Wyjaśnianie celów projektu oraz przedstawianie korzyści, jakie przynosi, zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i Gminie,
20) Pełnienie roli pośrednika w komunikacji pomiędzy Partnerstwem projektu a partnerstwem gminnym i mieszkańcami Gminy,
21) Współpraca z animatorami partnerstw w zakresie dotyczącym budowy gminnego partnerstwa i powstawania, uzupełniania i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w Gminie
22) Udział w ok. 20 webinariach organizowanych średnio raz na miesiąc, dotyczących przede wszystkim budowy partnerstw i promocji szkoleń.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 czerwca 2019 r. Umowa wygasa z chwilą wykonania zadania określonego w punkcie 2, co może mieć miejsce przed upływem maksymalnego terminu realizacji.

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wykształcenie minimum średnie,
2) na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej danej Gminy, współpracując z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
3) mają podstawową wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej,
4) mają minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych o harmonogram i wskaźniki/określone cele),
5) posiadają zdolności organizacyjne,
6) posiadają biegłą umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu).

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wykształcenie minimum średnie,
2) na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej danej Gminy, współpracując z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
3) mają podstawową wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej,
4) mają minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych o harmonogram i wskaźniki/określone cele),
5) posiadają zdolności organizacyjne,
6) posiadają biegłą umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
7) są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
8) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
9) ich łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
10) nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
11) nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na usługi trenera/ki lokalnego/j w Gminie Kluczbork w ramach szkoleń prowadzonych przez Fundację Aktywizacja w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.
2. Zamawiający informuje, że zmiany w umowie nie będą dotyczyły rodzaju zadań świadczonych na stanowisku e-Mocarza, wskazanych w pkt. 2 i 4 niniejszego zapytania.
3. Realizacja zamówienia będzie na bieżąco monitorowana (minimum raz w miesiącu). W razie zidentyfikowania przez Zamawiającego zagrożenia w zakresie realizacji wskaźnika dotyczącego osób do przeszkolenia oraz godzin szkoleniowych zaplanowanych w danej Gminie lub braku wykonywania lub nierzetelnego wykonywaniu zadań wskazanych w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości kwoty brutto za całość zamówienia. W razie zagrożeń, o których mowa, i nieusunięcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający wykształcenie minimum średnie,
3. Wykaz doświadczenia w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Kluczbork w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty (załącznik nr 2) oraz rekomendacje od minimum dwóch instytucji publicznych działających na terenie Gminy Kluczbork (np. biblioteka, dom kultury, szkoła, Urząd Gminy, ośrodek pomocy społecznej) lub organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności (np. koło gospodyń wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, organizacja pozarządowa prowadząca działania na terenie gminy), poświadczających współpracę w ww. zakresie Wykonawcy z tymi podmiotami.
4. Wykaz doświadczenia zawodowego związanego z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub związanego z realizacją działań projektowych (załącznik nr 3),
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 4),
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5).
7. Oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie (załącznik nr 6).
8. Oświadczenie dotyczące braku zatrudnienia lub zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (załącznik nr 7).
9. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 3 i 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Wszelkie oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 7 zapytania ofertowego lub nie będą kompletne zgodnie z pkt. 11 zapytania ofertowego zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.
.2) Oferty pozostałe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
a. Konkurencyjna cena;
b. Doświadczenie związane z realizacją działań na rzecz społeczności lokalnej;
c. Doświadczenie zawodowe związane z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub realizacją działań projektowych.

Sposób oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów: 100


OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM „KONKURENCYJNA CENA” :
1. Oferta powinna zawierać koszt całkowity łącznie z narzutem pracodawcy – prowizję za zrealizowanie 1 jednostki rozliczeniowej czyli udziału jednego uczestnika szkoleń w 1 godzinie szkolenia. Sposób wyliczenia został opisany w pkt. 11 niniejszego zapytania.
2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację świadczenia usług e-Mentora.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi:
Waga kryterium 70% punktów.
Kryterium oceniane jest według wzoru:
PC=((Cmin / Cof)*70%)*100, gdzie:
PC - liczba punktów przyznanych ofercie,
Cmin – najniższa zaoferowana cena,
Cof – cena oferty ocenianej,
100 –współczynnik stały.


OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT”
Waga kryterium – 15% punktów.
Punkty zostaną przyznane według kryterium:
Doświadczenie w ciągu ostatnich trzech lat w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Kluczbork:
- realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej w ciągu ostatnich trzech lat w dowolnym obszarze, innym niż obszar edukacji cyfrowej lub przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu potwierdzona referencjami minimum dwóch instytucji publicznych lub organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności wskazanych w pkt. 8 niniejszego zapytania – 7 pkt.
- realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej w ciągu ostatnich trzech lat w obszarze w obszarze edukacji cyfrowej lub przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu potwierdzona referencją/ami minimum jednej instytucji publicznej lub organizacji działającej na rzecz lokalnej społeczności w obszarze edukacji cyfrowej lub przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wskazanych w pkt. 8 niniejszego zapytania oraz jednoczesna realizacja działań w ciągu ostatnich trzech lat w dowolnym obszarze, innym niż obszar edukacji cyfrowej lub przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, potwierdzona referencją/ami minimum jednej instytucji publicznej lub organizacji działającej na rzecz lokalnej społeczności – 10 pkt.
- realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej w ciągu ostatnich trzech lat w obszarze edukacji cyfrowej lub przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu potwierdzona referencjami minimum dwóch instytucji lub organizacji wskazanych w pkt. 8 niniejszego zapytania – 15 pkt.

Maksymalnie można przyznać 15 punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Adres

Tytusa Chałubińskiego 9/9A

02-004 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225301850

Fax

225301859

NIP

5271311973

Tytuł projektu

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0013/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Paluch
cena brutto za 1osobogodzinę: 5,50 zł
Data wpłynięcia oferty: 20.03.2017
Liczba wyświetleń: 409