Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi trenerskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP [ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/1]

Data publikacji: 11.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2017

Numer ogłoszenia

1024797

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów
2. Termin składania ofert upływa 21 marca 2017 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Huflejt

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 335 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi trenerskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP (minimum 1 grupa, maksymalnie 30 grup).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Zajęcia będą odbywały się w obrębie granic administracyjnych powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziem., ząbkowickiego, górowskiego, legnickiego ziem., wołowskiego, jaworowskiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego ziem.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi trenerskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP (minimum 1 grupa, maksymalnie 30 grup).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla minimum 1 grupy, maksymalnie 30 grup).

Szkolenia muszą być realizowane zgodnie ze standardem kompetencji informatycznych DIGCOMP określonym w Załączniku nr 13 Standard cyfrowy do Regulaminu konkursu w ramach którego projekt „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” otrzymał dofinansowanie (Załącznik nr 4 do Zapytania). Zgodnie z tym, każde ze szkoleń obejmować będzie 5 obszarów i 21 kompetencji.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Harmonogram realizacji zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Wiedza i doświadczenie

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Potencjał techniczny

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Dodatkowe warunki

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Zamówienia uzupełniające

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPDS0420/TRENER/1.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto - 70 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 70 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*70
Gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 70.

2. Doświadczenie - 10%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 10, według zasady:

a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń ICT - od 0 do 300 godzin szkoleniowych – 0 pkt
b) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń ICT - od 301 do 380 godzin szkoleniowych – 2 pkt
c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń ICT - od 381 do 460 godzin szkoleniowych – 4 pkt
d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń ICT – od 461 do 520 godzin szkoleniowych – 6 pkt
e) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń ICT - powyżej 520 godzin szkoleniowych – 10 pkt
UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie CV do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające wykonanie usługi np. (dyplomy, certyfikaty, referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, rachunki, umowy), ze wskazaniem liczby i tematyki przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w przyznanej punktacji godzin szkoleniowych uznanych przez niego za niepowiązane tematycznie z przedmiotem zamówienia.

3. Oferta merytoryczna – 20% Ocenie będzie podlegał program szkoleń potwierdzający wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu odpowiadającego przedmiotowi Postępowania. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20. Zamawiający jako zasadę przyjmuje, iż oferta spełniająca w najwyższym stopniu preferencje Zamawiającego będzie punktem odniesienia (tzw. benchmark) przy ocenie pozostałych ofert w ramach danego kryterium. Weryfikacja kryterium na podstawie załącznika nr 2 do przedmiotowej oferty., przy czym zastosowane zostaną następujące kryteria oceny oferty merytorycznej:
a) Trafność doboru zadań, metod pracy (w tym, uwzględniające metody pracy z osobami posiadającymi niepełnosprawności), ich spójność i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów projektu. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 7 punktów.
b) Ocenie podlegać będzie przedstawienie programu szkolenia uwzględniającego specyfikę nauczania grupy Uczestników/-czek w wieku 50+. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 5 punktów.
c) Ocenie podlegać będzie przestawienie programu szkolenia uwzględniającego specyfikę nauczania grupy Uczestników/-czek z niskimi kwalifikacjami (ISCED 3). W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 5 punktów.
d) Ocenie podlegać będzie sposób weryfikacji przyrostu wiedzy (przygotowanie testów wejścia i wyjścia). W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 3 punktów.

Program szkolenia będzie oceniony także pod względem jego spójności ze wskazanym rodzajem certyfikacji. W przypadku braku spójności, program nie będzie oceniany, a w przypadku braku innych programów przedstawionych przez Wykonawcę możliwych do oceniania oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

1. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:

a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

3. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;
4. Oferenci, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI

Numer projektu

RPDS.10.03.00-02-0420/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 333