Strona główna
Logo unii europejskiej

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia doradztwa/ zapewnienia kadry doradców na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0209/16-00, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Data publikacji: 10.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2017

Numer ogłoszenia

1024777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608331280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A

Indywidualne doradztwo zawodowe- Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

• Cel doradztwa

Celem zadania jest świadczenie dla Uczestników Projektu pomocy poprzez indywidualne sesje
z doradcą zawodowym, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD) dla każdego z 72 Uczestników Projektu uwzględniającej identyfikację ich oczekiwań, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, a także wyznaczanie, celów i podjęcie decyzji zawodowej.

• Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 72 osoby x 6 godzin/ osobę = 432 godzin.
Łączna liczba uczestników: 72 osoby
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

• Okres realizacji doradztwa: marzec 2017 r. – lipiec 2017 r.Część B

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

• Cel doradztwa

Celem doradztwa jest rozwój aspiracji, motywacji i kompetencji społecznych dla 72 Uczestników Projektu. Doradztwo zawodowe obejmuje także naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy.

• Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 72 osoby x 8h = 576 h
Łączna liczba uczestników: 72 osoby
Liczba godzin doradztwa grupowego przewidziana na jednego uczestnika: 8 h

• Okres realizacji doradztwa: maj 2017r. - październik 2017 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja doradztwa zawodowego - opracowanie IPD oraz usług indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników Projektu.

Przedmiot zamówienia

Część A

Indywidualne doradztwo zawodowe- Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

• Cel doradztwa

Celem zadania jest świadczenie dla Uczestników Projektu pomocy poprzez indywidualne sesje
z doradcą zawodowym, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD) dla każdego z 72 Uczestników Projektu uwzględniającej identyfikację ich oczekiwań, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, a także wyznaczanie, celów i podjęcie decyzji zawodowej.

• Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 72 osoby x 6 godzin/ osobę = 432 godzin.
Łączna liczba uczestników: 72 osoby
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

• Okres realizacji doradztwa: marzec 2017 r. – lipiec 2017 r.Część B

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

• Cel doradztwa

Celem doradztwa jest rozwój aspiracji, motywacji i kompetencji społecznych dla 72 Uczestników Projektu. Doradztwo zawodowe obejmuje także naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy.

• Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 72 osoby x 8h = 576 h
Łączna liczba uczestników: 72 osoby
Liczba godzin doradztwa grupowego przewidziana na jednego uczestnika: 8 h

• Okres realizacji doradztwa: maj 2017r. - październik 2017 r.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

03.2017-10.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia (część A, B) Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną kadrę doradców zawodowych posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia (wymagane min. 300 godz. przeprowadzonych godzin doradczych.).
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów doradczych dla każdego z uczestników, obejmujące co najmniej: wzór IPD, wzór CV i LM, kartę doradztwa zawodowego, testy oceny predyspozycji i kwalifikacji zawodowych.
• przeprowadzenie doradztwa zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• w ramach doradztwa indywidualnego (cześć A zamówienia) – opracowanie IPD.

Dodatkowe warunki

Wymogi dotyczące usług doradczych:


• Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia doradztwa zawodowego objętego zapytaniem ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do soboty. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji doradztwa w niedzielę wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach i za pisemną zgodną Zamawianego.

• Materiały dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych części zamówienia muszą być dostarczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu doradztwa. Dokumentację stanowią: karty IPD, karty doradztwa zawodowego, lista obecności/ dziennik zajęć, opracowane testy zawodowe, kopie opracowanych CV i LM, kopie ankiet monitorujących wskaźniki projektu związane z realizacją tych form wsparcia.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług doradztwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin doradztwa do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

- w zakresie części A lub B – dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. doświadczeniem minimum 1 doradcy anonsowanego do przeprowadzenia doradztwa indywidualnego/ opracowania IPD tj. min. doświadczeniem 300 przeprowadzonych godzin indywidualnego doradztwa zawodowego.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
• Spełnienie wymogu, dotyczącego doświadczenia weryfikowane będzie na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego anonsowanego doradcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach części A i B, przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

• Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A, B.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie”:

Doświadczenie zawodowe doradców – waga 10 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego doradcy w przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie część A i/lub B, w wymiarze od 301 do 600 godzin uzyska dodatkowo 3 punkty.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego doradcy w przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie część A i/lub B, w wymiarze od 601 do 900 godzin uzyska dodatkowo 6 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego doradcy w przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie część A i/lub B, w wymiarze powyżej 901 godzin i więcej uzyska dodatkowo 10 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia doradcy zawodowego anonsowanego do przeprowadzenia doradztwa w wymiarze min. 300 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego wynosi 10 pkt.


III. Kryterium „Elastyczność” – waga 10 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 3 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 6 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi doradztwa indywidualnego na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą realizacji tej usługi w danym dniu, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca deklarację bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego przedstawia w formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 10 pkt.


• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A lub B w ocenie oferty w kryterium I Cena, kryterium II Doświadczenie, kryterium III Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Nowe wyzwania - nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku analizy dokumentów przedstawionych przez Wykonawców oraz zaproponowanych cen za realizację poszczególnych części zamówienia o których mowa w pkt A, B zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności dokonano wyboru ofert następującego Wykonawcy:
Część A: Indywidualne doradztwo zawodowe - Opracowanie IPD
INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 16.03.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji Części A przedmiotu zamówienia zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 25 488,00.
Część B: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 16.03.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji Części B przedmiotu zamówienia zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 29 448,00.
Liczba wyświetleń: 1109