Strona główna
Logo unii europejskiej

Mineralizator mikrofalowy

Data publikacji: 16.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-03-2017

Numer ogłoszenia

1024436

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:

J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 24.03.2017 roku do godziny 14:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 60 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cenę całkowitą netto oraz brutto w PLN
- Okres gwarancji
- Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- Opis przedmiotu dostawy
- Oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem lub osobiście).

Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:

„OFERTA NA DOSTAWĘ
Mineralizatora mikrofalowego do firmy J.S. Hamilton Poland S.A.
Nie otwierać do dnia 24.03.2017 r. do godz. 14:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 766 99 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Mineralizator mikrofalowy do mineralizacji próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie mineralizatora mikrofalowego

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja techniczna - mineralizator mikrofalowy

1. Mineralizacja próbek odbywa się w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych.
2. Układ dwóch magnetronów dający całkowitą moc mikrofalową min. 1900 Wat
3. Niepulsacyjna emisja energii mikrofalowej w całym zakresie.
4. Możliwość kontroli temperatury w naczyniu referencyjnym od temperatury pokojowej do min. 300°C za pomocą metalowej termopary zanurzonej w roztworze kwasu oraz bezkontaktowy czujnik podczerwieni do kontroli temperatury wszystkich naczyń w rotorze od temperatury pokojowej do min. 300°C. Wyświetlanie indywidualnych profili temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wszystkich naczyń w rotorze ze wskazywaniem zbyt wysokiej lub niskiej temperatury konkretnego naczynia.
5. Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie.
6. Sterowanie za pomocą dedykowanego systemu kontrolnego z kolorowym ekranem dotykowym z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów przebiegu procesu oprogramowaniem w polskiej wersji językowej.
7. Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury.
8. Możliwość zmiany parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji.
9. W zestawie rotor min. 15 pozycyjny z kompletem min. 15 naczyń wysokociśnieniowych (do min. 100 barów, temperatura min. 300°C) z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF.
10. Naczynia wyposażone w system kontroli ciśnienia maksymalnego, uwalniający nadmiar oparów w sposób kontrolowany po przekroczeniu wartości granicznej. System wykorzystujący dyski uchylne działające jak sprężyna, wielokrotnego użytku. Po rozszczelnieniu system ma umożliwiać kontynuowanie mineralizacji bez ingerowania w naczynia.
11. Możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera oraz innego urządzenia mobilnego takiego jak tablet, smartfon.
12. Komora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE.
13. Komora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor, ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal.
14. Drzwi komory zawieszone na sprężynach w celu ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze.
15. Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu.
16. Wbudowana kamera kolorowa do podglądu wnętrza komory.
17. Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów.
18. Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu.
19. Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym, z oprogramowaniem w polskiej wersji językowej.
20. Sterownik ma wyświetlać indywidualne temperatury zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich naczyń w rotorze, na podstawie aktualnej korelacji pomiędzy termoparą, a czujnikiem podczerwieni.
21. Dodatkowe wyposażenie:
- 45 sztuk sprężyn bezpieczeństwa,
- 15 sztuk naczyń teflonowych,
- 2 sztuki ceramicznych prowadnic do czujnika temperatury w naczyniu referencyjnym.
22. Co najmniej 24 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt licząc od daty odbioru.
23. Szkolenie aplikacyjno – użytkowe

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i instalacja sprzętu powinna się zakończyć w okresie do 28.04.2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Za niewykonanie zamówienia w terminie Dostawca będzie płacił kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie netto określone w ofercie.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

I. Serwis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie wymaganego przez Zleceniodawcę serwisu.

Czas reakcji serwisu w przypadku awarii aparatury będącej przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym od chwili jej zgłoszenia będzie wynosił maksymalnie 12 godzin w dni robocze. Serwis będzie odbywał się w miejscu instalacji sprzętu (siedziba Zleceniodawcy) przez pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty producenta, potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia.

II. Gwarancja

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi.

Ponadto:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a jedynie do zaproszenia dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z dwoma oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach:
- merytorycznych i proceduralnych – Piotr Sowiński, tel. 58 766 99 17, email: psowinski@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
 Cena (95%),
 Tryb Ekologiczny (5%);
2. Cenę oferty należy wyrazić;
 w PLN,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
kryterium:

-Cena (C); znaczenie procentowe kryterium: 95%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 95

-Tryb ekologiczny (E); znaczenie procentowe kryterium: 5%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Tryb ekologiczny":

Oferent powinien zagwarantować, aby sposób działania aparatury był korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów i/lub surowców (zużycie wody, gazów laboratoryjnych) i/lub energii elektrycznej. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.

• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 5 pkt.
• W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Ponadto:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Dostawca: Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 Maja 2/170,00-391 Warszawa
Oferta wpłynęła w dniu 22.03.2017 r.
Cena całkowita oferty: 105 000,00 netto, 129 150,00 brutto PLN
Liczba otrzymanych punktów: 95,00
Liczba wyświetleń: 371