Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku opiekun medyczny

Data publikacji: 07.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2017

Numer ogłoszenia

1024143

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15 marca 2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kielce@szkola-torus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Krzysiek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Plansze dotyczące anatomii człowieka – 7 zestawów
2. Łóżko szpitalne z oprzyrządowaniem – 7 sztuk
3. Stolik przyłóżkowy – 7 sztuk
4. Szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem – 7 sztuk
5. Sprzęt do przemieszczania chorych –wózek inwalidzki stalowy – 7 sztuk
6. Fantom do nauki czynności higienicznych – 7 sztuk

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

Przedmiot zamówienia

1. Plansze dotyczące anatomii człowieka – 7 zestawów
2. Łóżko szpitalne z oprzyrządowaniem – 7 sztuk
3. Stolik przyłóżkowy – 7 sztuk
4. Szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem – 7 sztuk
5. Sprzęt do przemieszczania chorych –wózek inwalidzki stalowy – 7 sztuk
6. Fantom do nauki czynności higienicznych – 7 sztuk

Kod CPV

33193120-6

Nazwa kodu CPV

Wózki inwalidzkie

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia częściami, jednakże ustanawia nieprzekraczalny termin dla realizacji całości zamówienia do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w każdym zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 15%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 15%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres:
24 miesięcy - 0 pkt
powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 5 pkt
powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy – 10 pkt
powyżej 36 miesięcy – 15 pkt

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym Zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 15 punktów.
Ad. C Kryterium - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego
Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 72 godziny od dnia zgłoszenia usterki lub wady. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie 72-godziny czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzymuje 15 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:

Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego zaoferowany przez Wykonawcę/Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zaoferowany przez Wykonawcę w rozpatrywanej ofercie x 15 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA

Adres

Henryka Sienkiewicza 42

25-507 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412413234

NIP

8652248687

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0038/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ronomed Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław. Data wpłynięcia oferty 15.03.2017 r. . Zakres przedmiotu zamówienia : łóżka szpitalne z oprzyrządowaniem 7 sztuk, cena jednostkowa brutto 2522.62 zł.
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. Data wpłynięcia oferty 13.03.2017 r. . Zakres przedmiotu zamówienia:
- stolik przyłóżkowy 7 sztuk. Cena jednostkowa brutto 154,44 zł;
- wózek inwalidzki stalowy. Cena jednostkowa brutto 437,88 zł.
Liczba wyświetleń: 348