Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik masażysta

Data publikacji: 06.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2017

Numer ogłoszenia

1024008

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w załącznikach, błędnie podana nazwa kierunku kształcenia. Nie wpływa na treść zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kielce@szkola-torus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Lipska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Plansze anatomiczne – 7 zestawów
2) Modele anatomiczne – 7 zestawów
3) Fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo oddechowej – 5 zestawów
4) Defibrylator automatyczny – 3 sztuki
5) Stoły do masażu z regulowaną wysokością – 14 sztuk
6) Zestaw klinów i wałków niezbędnych do pozycji ułożeniowych – 14 zestawów
7) Sprzęt do masażu przyrządowego – 7 zestawów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

Przedmiot zamówienia

1) Plansze anatomiczne – 7 zestawów
2) Modele anatomiczne – 7 zestawów
3) Fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo oddechowej – 5 zestawów
4) Defibrylator automatyczny – 3 sztuki
5) Stoły do masażu z regulowaną wysokością – 14 sztuk
6) Zestaw klinów i wałków niezbędnych do pozycji ułożeniowych – 14 zestawów
7) Sprzęt do masażu przyrządowego – 7 zestawów

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia etapami, jednakże ustanawia nieprzekraczalny termin dla realizacji całości zamówienia do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w każdym zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 15%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 15%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres:
24 miesięcy - 0 pkt
powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 5 pkt
powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy – 10 pkt
powyżej 36 miesięcy – 15 pkt
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym Zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 15 punktów.

Ad. C Kryterium - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego
Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 72 godziny od dnia zgłoszenia usterki lub wady. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie 72-godziny czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzymuje 15 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:

Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego zaoferowany przez Wykonawcę/Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zaoferowany przez Wykonawcę w rozpatrywanej ofercie x 15 punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA

Adres

Henryka Sienkiewicza 42

25-507 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412413234

NIP

8652248687

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0038/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. Data wpłynięcia 13.03.2017 r. Zakres przedmiotu zamówienia:
- modele anatomiczne 7 zestawów, cena jednostkowa brutto 701,10 zł;
- fantom osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej 5 zestawów, cena jednostkowa brutto 2397,27 zł;
Ronomed Sp. z o. o. Sp. k, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław. Data wpłynięcia 14.03.2017 r. Zakres przedmiotu zamówienia:
- zestaw klinów i wałków niezbędnych do pozycji ułożeniowych 14 zestawów, cena jednostkowa brutto 267,17 zł.
Liczba wyświetleń: 276