Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu i materiałów dla kierunku technik farmaceutyczny

Data publikacji: 06.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2017

Numer ogłoszenia

1023998

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kielce@szkola-torus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Lipska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Łaźnia wodna – 3 sztuki
2) Waga apteczna proszkowa i do odważania płynów – 9 zestawów
3) Mikser recepturowy do wykonywania maści i masy czopkowej – 3 sztuki
4) Wirówka – 3 sztuki
5) Mikroskop optyczny – 6 sztuk
6) Utensylia laboratoryjne szklane – 9 zestawów
7) Utensylia laboratoryjne porcelanowe – 9 zestawów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na potrzeby planowanego do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.09.04.00-18-0038/16.

Przedmiot zamówienia

1) Łaźnia wodna – 3 sztuki
2) Waga apteczna proszkowa i do odważania płynów – 9 zestawów
3) Mikser recepturowy do wykonywania maści i masy czopkowej – 3 sztuki
4) Wirówka – 3 sztuki
5) Mikroskop optyczny – 6 sztuk
6) Utensylia laboratoryjne szklane – 9 zestawów
7) Utensylia laboratoryjne porcelanowe – 9 zestawów

Kod CPV

33793000-5

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne wyroby szklane

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia częściami, jednakże ustanawia nieprzekraczalny termin dla realizacji całości zamówienia do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w każdym zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 15%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 15%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres:
24 miesięcy - 0 pkt
powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 5 pkt
powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy – 10 pkt
powyżej 36 miesięcy – 15 pkt

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym Zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi: 15 punktów.

Ad. C Kryterium - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego
Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 72 godziny od dnia zgłoszenia usterki lub wady. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie 72-godziny czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzymuje 15 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:

Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego zaoferowany przez Wykonawcę/Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zaoferowany przez Wykonawcę w rozpatrywanej ofercie x 15 punktów

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KSZTAŁCENIA "TORUS" - EWA PIECHOWSKA

Adres

Henryka Sienkiewicza 42

25-507 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412413234

NIP

8652248687

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0038/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Labsystem s.c. E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-426 Kraków. Data wpłynięcia 13.03.2017 r. Zakres przedmiotu zamówienia - Łaźnia wodna 3 sztuki, cena jednostkowa brutto 1002, 45 zł, wirówka 3 sztuki - cena jednostkowa brutto 2986,52 zł
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. Data wpłynięcia 10.03.2017 r. Zakres przedmiotu zamówienia - Mikser recepturowy do wykonywania maści i masy czopkowej 3 sztuki, cena jednostkowa brutto 3249,66 zł., Utensylia laboratoryjne szklane 9 kompletów, cena jednostkowa brutto 123 zł. ( rezygnacja z podpisania umowy). Utensylia labolatoryjne porcelanowe 9 kompletów, cena 186,96 zł ( rezygnacja z podpisania umowy).
"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa. Data wpłynięcia 13.03.2017 r. Zakres przedmiotu zamówienia - Wirówka 3 sztuki, cena jednostkowa brutto 2873,62 z ( rezygnacja z podpisania umowy).
Liczba wyświetleń: 378