Strona główna
Logo unii europejskiej

Kurs prawa jazdy kategorii "B" dla uczestników/uczestniczek projektu "Technimum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru"

Data publikacji: 06.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2017

Numer ogłoszenia

1023919

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru” (UDA-RPSL.11.02.01-24-03FC/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.1: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy:
- przesłać pocztą, kurierem na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów albo - złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, pok. nr 116 albo - przesłać zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Nowaczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

032 3498 472

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” w następujących grupach (terminach):
gr. 1 – dla 25 uczestników w terminie III. 2017- IV.2017
gr. 2 – dla 25 uczestników w terminie IX.2017- IV.2018
dla uczestników projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru”, uczniów/ uczennic Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 37

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru” (UDA-RPSL.11.02.01-24-03FC/16)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” w następujących grupach (terminach):
gr. 1 – dla 25 uczestników w terminie III. 2017- IV.2017
gr. 2 – dla 25 uczestników w terminie IX.2017- IV.2018
dla uczestników projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru”, uczniów/ uczennic Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 37
Ilość osób w grupie może ulec zmianie w zakresie +/- 5 osób.
Kurs powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. nr 30, poz 151 oraz rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012. Poz.1019), a także innych bezwzględnie obowiązujących przepisów z przedmiotowego zakresu.

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu oferty).
Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 15.03.2017 (liczy się również termin przekazania drogą elektroniczną).
Termin realizacji umowy od 16.03.2017 do 30.04.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena usługi brutto za jedną osobę – maksymalnie 70 punktów, obliczana według wzoru:
Najniższa cena – 70 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa x 70)/ cena oferowana

b) Doświadczenie instytucji szkoleniowej – średnioroczna ilość przeszkolonych osób w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kat. „B” – maksymalnie 20 punktów

Ilość punktów:
- średnioroczna ilość przeszkolonych osób poniżej 100 osób – 0 pkt,
- średnioroczna ilość przeszkolonych osób od 101 do 200 osób – 10 pkt,
- średnioroczna ilość przeszkolonych osób powyżej 301 osób – 20 pkt

c) Klauzula społeczna- jeden z wymaganych 5 instruktorów prowadzących kurs jest zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę – 10 punktów.
Ocena kryterium nastąpi na podstawie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii umowy o pracę 1 osoby, której cv dołączone będą do składanej oferty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
- zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 10 pkt,
- brak zatrudnienia osoby na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 0 pkt,
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia comiesięcznej listy obecności potwierdzającej trwanie umowy. Przedstawienie listy obecności wiąże się z wyrażeniem zgody przez pracownika na udostępnienie listy obecności zamawiającemu. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby klauzula społeczna była spełniona przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby zatrudnionej na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia.

d) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru.

Numer projektu

RPSL.11.02.01-24-03FC/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek szkoleń zawodowych „Diagno-test” Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice,ul. Świerczyny 72,
Filia: 41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego 1
Data wpłynięcia oferty:13.03.2017r.
Cena 1250 zł
Liczba wyświetleń: 346