Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia zajęć szkoleniowych dla uczestników projektu "Akademia kompetencji językowych i cyfrowych dla dorosłych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Data publikacji: 03.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-03-2017

Numer ogłoszenia

1023802

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usługa przeprowadzenia zajęć szkoleniowych dla uczestników projektu "Akademia kompetencji językowych i cyfrowych dla dorosłych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Miejsce i sposób składania ofert

biuro projektu- siedziba Zamawiającego 06-400 Ciechanów ul. Krasickiego 26

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

brak@brak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aldona Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604291137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 1204 godzin zajęć , których celem jest przygotowanie uczestników projektu do nabycia pełnego poziomu kompetencji według ramy Kompetencji Cyfrowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14 z 5 obszarów (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) i 21 kompetencji wskazanych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10 (iii) dla 210 uczestników projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH” w terminie 15 marzec 2017- 31 grudzień 2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: powiaty: ciechanowski, mławski, żuromiński, płoński, pułtuski, przasnyski, makowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie 1204 godzin zajęć , których celem jest przygotowanie uczestników projektu do nabycia pełnego poziomu kompetencji według ramy Kompetencji Cyfrowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14 z 5 obszarów (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) i 21 kompetencji wskazanych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10 (iii) dla 210 uczestników projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH” w terminie 15 marzec 2017- 31 grudzień 2018r.

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 1204 godzin zajęć , których celem jest przygotowanie uczestników projektu do nabycia pełnego poziomu kompetencji według ramy Kompetencji Cyfrowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14 z 5 obszarów (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) i 21 kompetencji wskazanych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10 (iii) dla 210 uczestników projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DROSŁYCH” w terminie 15 marzec 2017- 31 grudzień 2018r. Uczestnicy projektu w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, z których ponad 60 % stanowi grupę powyżej 50 r.ż. i z terenów wiejskich, w tym osoby niepełnosprawne. Szkolenia realizowane będą na terenie powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego, w tym na terenach wiejskich. Wykonawca musi uwzględnić potrzeby uczestników projektu zgodnie z opisem założeń programowych, osób z niskimi kwalifikacjami ( w wykształceniem na poziomie nie wyższym niż ISCD 3), w szczególności osób starszych i osób niepełnosprawnych. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń w miejscach wskazanych przez zamawiającego na terenie w/w powiatów. Szkolenia będą realizowane według przeprowadzonej rekrutacji i zebranych grup oraz preferencji uczestników projektu i mogą być realizowane w następujący sposób: przed południem, po południu lub godzinach wieczornych w dni robocze lub weekendy. Zajęcie prowadzone będą w 15 osobowych grupach, 86 godzin zajęć każda grupa i kończyć się egzaminami zewnętrznymi.
Wykonawca zobligowany będzie do prowadzenia zajęć w sposób zapewniający przystąpienia 100% uczestników do egzaminu i zapewnienia zdawalności egzaminów zewnętrznych za poziomie nie niższym niż 80%.
Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kary umownej związanej z niższym niż 80% progiem zdawalności egzaminów zewnętrznych, tj. pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie każdej osoby, która nie zda pozytywnie egzaminu zewnętrznego poniżej wymaganego progu.
Powyższe wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu i z zakładanych do osiągnięcia wskaźników.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zakres tematyczny szkoleń jest następujący: Cz. 1 podstawy pracy z komputerem -12h Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z wykorzystaniem urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzanie plikami oraz bezpieczeństwem danych. Cz.2 Podstawy pracy w sieci – 16h Zasady wyszukiwania informacji. Korzystanie z przeglądarek i ich personalizacja. Ocena treści znalezionych w Internecie. Prawo autorskie i ochrona danych informacji z Internetu, Komunikacja Online – wysyłanie i obieranie e-maili, Używanie kalendarza online. Cz.3 przetwarzanie tekstów -18h Praca z dokumentami. Personalizacja edytora tekstu. Formatowanie tekstu i akapitu. Wstawianie obiektów do dokumentów. Formatowanie tabel. Wydruk Dokumentów. Cz.4 Arkusz kalkulacyjny – 20h Praca z arkuszem kalkulacyjnym. Drukowanie i formatowanie. Wprowadzanie danych do komórek, kopiowanie i usuwanie wartości komórek. Tworzenie i edycja wykresów. Cz.5 IT Security – 20h Zagrożenia bezpieczeństwa danych/plików. Wartość informacji. Złośliwe oprogramowanie. Bezpieczeństwo w Internecie podczas komunikacji online w czasie rzeczywistym.
Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia musi posiąść umiejętności tj. przeglądać, szukać, filtrować informacje oraz je oceniać, przechowywać i wyszukiwać, komunikować się i współpracować z wykorzystaniem narzędzie cyfrowych i aplikacji, dzielić się informacjami i zasobami, wykazywać aktywność obywatela online. Zarządzać tożsamością cyfrową. Tworzyć, integrować i przetwarzać treści. Przestrzegać praw autorskich i licencji. Programować w zakresie podstawowym. Korzystać z narzędzi służących ochronie, korzystać z wytycznych ochrony danych osobowych, ochrony zdrowie fizycznego i psychicznego oraz ochrony środowiska, rozwiązywać problemy techniczne, rozpoznawać potrzeby i narzędzia potrzebne do rozwiązywania problemów technicznych. Innowacyjnie i twórczo wykorzystać technologie, rozpoznawać braki w zakresie kompetencji cyfrowej oraz przestrzegać zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie – netykieta.

Harmonogram realizacji zamówienia

15 marzec 2017 do 31.12.2018 cyklicznie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca będzie dysponował co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne lub inne , ale posiada ukończone kursy, szkolenie, warsztat z zakresu przedmiotu zamówienia, a co najmniej 60% zaangażowanej kadry posiada doświadczenie w zrealizowaniu minimum 200 godzin zajęć szkoleniowych z tematyki przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o informacje podane Oświadczeniu o zrealizowaniu wymaganego minimalnego doświadczenia przez wykonawcę/ zatrudnionych wykładowców - Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca będzie dysponował co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne lub inne , ale posiada ukończone kursy, szkolenie, warsztat z zakresu przedmiotu zamówienia, a co najmniej 60% zaangażowanej kadry posiada doświadczenie w zrealizowaniu minimum 200 godzin zajęć szkoleniowych z tematyki przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o informacje podane Oświadczeniu o zrealizowaniu wymaganego minimalnego doświadczenia przez wykonawcę/ zatrudnionych wykładowców - Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem laptopów zamawiającego które stanowią wkład własny do projektu.
Wykonawca zobligowany będzie do zabezpieczenia udostępnionego sprzętu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi (np. zalanie napojami przez uczestników, podrapanie, upadek itp.). Każdorazowo z wykonawcą będzie spisywany protokół sprawdzenia udostępnionego sprzętu. Za wszelkie uszkodzenia, które wystąpiły w trakcie prowadzonych zajęć, odpowiada wykonawca i zobligowany będzie do pokrycia kosztów związanych z naprawą.
Sprzęt każdorazowo musi być przechowywany w siedzibie zamawiającego ze względów bezpieczeństwa. Nie ma możliwości pozostawienia sprzętu u wykonawcy lub w miejscu prowadzenia zajęć.
Fakt udostępnienia sprzętu odbywać się będzie w formie pisemnej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informacja na temat wag punktowych

1. Najniższa cena za 1 godzinę szkolenia–60 pkt.
Sposób obliczenia wag punktowych:
Najkorzystniejsza cena/Cena brutto oferty za 1 godzinę szkolenia(45 minutową) x 60

oferta z najniższą ceną ofertową brutto
cena ofertowa brutto (C) = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena ofertowa brutto oferty ocenianej


2. Ilość zrealizowanych godzin szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia –

Za każde 10 godzin zrealizowanych i każde rozpoczęte 10 godzin – 1 pkt.

Aby spełnione zostało minimum, musi udokumentować co najmniej po 200 przeprowadzonych godzin z zakresu przedmiotu zamówienia przez zamawiającego osobiście lub zatrudnionych wykładowców. Doświadczenie opisane powyżej musi dotyczyć co najmniej 60% wykładowców zaplanowanych do skierowania przy realizacji niniejszego zamówienia.
Ilość godzin będących przedmiotem oceny to maksymalnie 400, tj. 40 punktów do osiągnięcia.
Oferent musi w ofercie zamieścić oba kryteria oceny.

3. Okres realizacji szkoleń Marzec 2017- grudzień 2018

Cena powinna zawierać:

1) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT ( jeśli dotyczy).
3) Cena podana przez Oferenta za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut), jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
4) Zamawiającemu nie należą się żadne świadczenia typu wyżywienie, noclegi lub koszty dojazdu

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A-CONSULTING ALDONA OLSZEWSKA

Adres

Ignacego Krasickiego 26

06-400 Ciechanów

mazowieckie , ciechanowski

Numer telefonu

604291137

Fax

237627969

NIP

5661412179

Tytuł projektu

Akademia Kompetencji Językowych i Cyfrowych dla Dorosłych

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4979/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Renata Żmijewska F.U.H i AGROSUKCES Biuro Doradcze 06-406 Kraski Ślesice 12 - data wpływu 9.03.2017 cena 114380,00 zł
Liczba wyświetleń: 617