Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/8.2/FAL/ADDS

Data publikacji: 02.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2017

Numer ogłoszenia

1023596

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych, telefon 748480100 i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe 3/RPO/8.2/FAL/ADDS w ramach projektu „Aktywizacja Drogą do sukcesu ” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Arkadiusz Czocher Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych, telefon 748480100 Kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór osoby na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” w ramach 3 edycji, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu brzeskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: brzeski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” w ramach 3 edycji, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu brzeskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór osoby na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” w ramach 3 edycji, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu brzeskiego.A. Czas i okres trwania zamówienia
Przewidywana łączna liczba 1080 godzin, jaką specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych winien wykonać w ramach realizacji zadania:
- I edycja – III- VI 2017 (90h/m-c x 4m-ce) = 360 godzin
- II edycja - VI- X 2017 (90h/m-c x 4m-ce) = 360 godzin
- III edycja- XI 2017- IV 2018 (90h/m-c x 4m-ce) = 360 godzin
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba godzin świadczenia usługi w każdym miesiącu wynosi 90 godzin. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę zegarową. Specjalista do spraw organizacji i obsługi staży będzie wykonywał swoje obowiązki na terenie powiatu brzeskiego w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz w Wałbrzychu w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę.
B. Zakres obowiązków.
Zakres obowiązków specjalisty obejmuje:
1. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie poszukiwanie miejsc do odbycia stażu zawodowego dla 135 Uczestników/Uczestniczek projektu
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracodawcami którzy będą Organizatorami staży dla Uczestniczek/Uczestników projektu
4. Gromadzenie dokumentów niezbędnych do realizacji staży dla Uczestników/Uczestniczek projektu
5. Wspieranie pracodawców w przygotowywaniu wniosków stażowych
6. Kierowanie Uczestników/Uczestniczek projektu na badania lekarskie/ nadzorowanie procesu badań lekarskich dla Uczestników/Uczestniczek projektu
7. Przygotowywanie oraz zawieranie umów z podwykonawcami w zakresie realizacji procesu staży
8. Rozliczenie dojazdów Uczestników/Uczestniczek na staże, gromadzenie dokumentów potwierdzających dojazdy, wystawianie zaświadczeń na wniosek Uczestników/Uczestniczek projektu
9. Stał współpraca z zespołem projektowym
10. Naliczanie stypendiów stażowych
11. Rozliczanie Uczestników/Uczestniczek projektu ( listy obecności, dzienniki stażowe, sprawozdania z odbytych staży)

12. nadzór nad realizacją staży , w tym stały kontakt z organizatorami staży;
13. weryfikacja dokumentów od podmiotów zewnętrznych;
14. dokumentowanie przebiegu staży oraz ich efektów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
15. nadzór nad realizacją przebiegu staży zgodnie z procedurami Zamawiającego;
16. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia Wniosków o Płatność;
17. nadzór nad realizacją zadania od strony finansowej i merytorycznej.

Kod CPV

79500000-9

Nazwa kodu CPV

Dodatkowe usługi biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

A. Czas i okres trwania zamówienia
Przewidywana łączna liczba 1080 godzin, jaką specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych winien wykonać w ramach realizacji zadania:
- I edycja – III- VI 2017 (90h/m-c x 4m-ce) = 360 godzin
- II edycja - VI- X 2017 (90h/m-c x 4m-ce) = 360 godzin
- III edycja- XI 2017- IV 2018 (90h/m-c x 4m-ce) = 360 godzin
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba godzin świadczenia usługi w każdym miesiącu wynosi 90 godzin. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę zegarową

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Potencjał techniczny

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Dodatkowe warunki

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Warunki zmiany umowy

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Wykluczenia

zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1c

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Aktywizacja Drogą do sukcesu

Numer projektu

RPOP.08.02.00-16-0017/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 379