Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie materiałów i części do budowy głównego zespołu pieca maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET

Data publikacji: 28.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2017

Numer ogłoszenia

1023206

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
- WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 03/POIR/NCBIR/2017”

lub drogą e-mail na adres:
- biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 03/POIR/NCBIR/2017”

1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 08 marca 2017 r. do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie materiałów i części do budowy głównego zespołu pieca maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 1 - Budowa głównego zespołu pieca – materiały gotowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie materiałów i części służących do budowy głównego zespołu pieca w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie materiałów i części do budowy głównego zespołu pieca maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 1 - Budowa głównego zespołu pieca – materiały gotowe.

Wymagania uzupełniające:
- Jeżeli nie zaznaczono inaczej w uwagach to części muszą być zgodne z numerem katalogowym i producentem wskazanym w załączniku nr 1, nie są dopuszczane żadne odpowiedniki, czy zamienniki.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do 08.03.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 21 dni od daty złożenia zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 31.03.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane „grupy dostawy” z uwzględnieniem wszystkich elementów przypisanych do danej grupy dostawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi (100 pkt):
- Cena (C) - max 50 pkt
- Termin realizacji zamówienia (T) - max 20 pkt
- Gwarancja (G) - max 30 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
W kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej)*50

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem:
o Dla terminu realizacji zamówienia do 21 dni – 20 pkt
o Dla terminu realizacji zamówienia powyżej 21 dni – 0 pkt

W kryterium (G) liczba punktów będzie uzależniona od długości okresu gwarancji :
o Gwarancja = 12 miesiące – 18 pkt, za każdy kolejny miesiąc + 1 pkt, nie więcej niż 30 pkt łącznie
o Gwarancja = 24 miesiące – 30 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 386