Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie Budowy i montażu instalacji fotowoltaicznej

Data publikacji: 28.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2017

Numer ogłoszenia

1023165

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem Zamawiającego:
LUBEX JAN WŁADYKA
Cukrowa / 12f, 71-004 Szczecin
w godzinach pracy to jest w godzinach 8.00-16.00
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji.
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Władyka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp w firmie Lubex Jan Władyka współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie RPZP.02.10.00 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.
Celem głównym projektu jest zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp w firmie „Lubex” Jan Władyka do 30.06.2017.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie polega na
1. Montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku przemysłowym w Szczecinie, ul. Cukrowa 12f, 71-004 Szczecin zgodnie z dokumentacją techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego,
2. Uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
4. Przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji,
5. Przekazanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna ma charakter stacjonarny, zostanie zamontowana na połaciach dachu budynku przemysłowego. Instalacja składa się z: modułów fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji nośnej (wsporczej) pod panele, okablowania, konektorów oraz zabezpieczenia DC/AC.
Montaż instalacji winien być wykonany przez instalatorów posiadających uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.
Materiały:
 ogniwa fotowoltaiczne - 153 szt.
 inwertery – 2 szt.
 konstrukcja nośna pod ogniwa fotowoltaiczne – 1 komplet
 okablowanie – 1 komplet
 konektory – 1 komplet
 bezpieczniki – 1 komplet

1) Warunkiem obligatoryjnym udziału w postępowaniu jest spełnienie poniższych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia:

a. Wszystkie elementy i podzespoły instalacji fotowoltaicznej powinny posiadać europejskie znaki jakości.
b. Wymagana wytrzymałość mechaniczna paneli fotowoltaicznych – min. 8000 Paskali.
c. Wymagane jest aby panele fotowoltaiczne wyposażone były w diody bocznikujące (bypass).
d. Wymagana całkowita wydajność konwersji minimum 16%
e. Wymagana gwarancja na roboty będące przedmiotem zamówienia: 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
f. Wymagana gwarancja producenta na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach wykonywania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej:
na inwertery – min. 10 lat,
na panele fotowoltaiczne – min. 10 lat,
na pozostałe urządzenia i elementy instalacji – min. 5 lat
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
g. Wymagana gwarancja sprawności na panele fotowoltaiczne 25 lat przy czym wymagana sprawność po 10 latach – min. 90%, po 25 latach – min. 80%.
h. Wymagane usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy,
i. Wymagana autoryzacja serwisowa na inwertery.
j. Wymagany czas reakcji serwisowej – 72 godziny od momentu zgłoszenia.
k. Wymagany czas naprawy – 7 dni od momentu zgłoszenia.
2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.


Charakterystyka instalacji znajduje się w pliku Zapytanie Ofertowe.

Miejsce budowy instalacji fotowoltaicznej
Budynek przemysłowy - hala produkcyjna będąca własnością firmy Lubex, jest wykonana z materiałów ceramicznych, z dachem o konstrukcji drewnianej. Łączna powierzchnia hali wynosi 756 m2. Mieści się w niej: pomieszczenia warsztatowe i zaplecze socjalno-biurowe.
Budynek o zwartej bryle, kryty dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany. Dach o konstrukcji kratownicowej. Stan techniczny przedmiotowej części obiektu, na której projektuje się umieszczenie ogniw fotowoltaicznych, ocenia się jako dobry i pozwalający na dokonywane zmiany. Jednocześnie stwierdza się, że dokonywane zmiany nie wpłyną ujemnie na konstrukcję istniejącej części budynku. Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejącej sieci elektrycznej. Budynek wybudowano na początku XXI wieku.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45 000000-7 - roboty budowlane
09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09 332 000-5 Instalacje słoneczne
45 000 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent jest zobowiązany dostarczyć i zamontować, instalację fotowoltaiczna w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2. Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy
i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 39 kWp, w tym co najmniej jedną instalację wykonano dla budynku przemysłowym (z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje że:
a) nie będzie korzystać z podwykonawców,
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Ponad to Oferent winien udokumentować dysponowanie kierownikami robót elektrycznych i konstrukcyjnych, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swoich branżach bez ograniczeń. Przedłoży ponadto oświadczenia kierowników robót że Ci godzą się na przebywania na budowie przez cały okres realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
4. Zaoferuje w swojej ofercie, ze względu na ciągłą pracę obiektu, maksymalny czas reakcji serwisu 72 h od daty zgłoszenia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
5. W celu prawidłowej realizacji usługi oraz prawidłowego oszacowania wartości usługi, do składania ofert dopuszczeni będą Wykonawcy, którzy wezmą udział w wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji:
• moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 10 lat,
• falowniki: nie mniej niż 5 lat,
• konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
7. Przedstawią podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej, poprzez podanie wszystkich parametrów według kryteriów wymienionych w pkt. 3.2.1 niniejszego Zapytania ofertowego. Wartości podane w pkt. 3.2.1 należy traktować jako wymagania minimalne, których nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak podania jakiegokolwiek z parametrów będzie skutkował odrzuceniem oferty. Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż oferowana przez niego instalacja spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Brak złożenia tego oświadczenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej

Potencjał techniczny

Jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jak wyżej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

W celu prawidłowej realizacji usługi oraz prawidłowego oszacowania wartości usługi, do składania ofert dopuszczeni będą Wykonawcy, którzy wezmą udział w wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 6 marca o godzinie 12:00 w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej: w Szczecinie, ul. Cukrowa 12f, 71-004 Szczecin.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);
b. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
c. Formularz Ofertowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium
Waga
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

1. Cena
60 %
1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z montażem).
2. Należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
3. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 60
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

2. Czas reakcji serwisu
20 %
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od momentu zgłoszenia awarii do momentu przybycia na miejsce - ze względu na ciągłą pracę obiektu oraz konieczność osiągniecia wartości docelowych wskaźników musi być możliwie najkrótszy.
Przez awarię rozumie się uszkodzenia elektryczne bądź mechaniczne paneli oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.
Czas reakcji serwisu:
Od 49 do 72 h – 0 pkt.
Od 24 do 48 h – 10 pkt
Poniżej 24 h – 20 pkt

3. Okres gwarancji sprawności paneli fotowoltaicznych
10%
Okres gwarancji sprawności paneli fotowoltaicznych
• sprawność po 10 latach – min. 90% i po 25 latach – min. 80% - 0 pkt
• sprawność po 10 latach – powyżej 95% i po 20 latach – powyżej 85% - 20 pkt
Na potwierdzenia spełnienia kryterium Wykonawca przedłoży specyfikację techniczną paneli, z której wynikało będzie spełnienie kryterium.

4. Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie
10%
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie:
• 8000 Pa – 0 pkt
• Powyżej 8000 Pa – 10 pkt

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBEX JAN WŁADYKA

Adres

Sarnia 12

72-002 Dołuje

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

501 572 141

Fax

91 311 88 88

NIP

8520402588

Tytuł projektu

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp w firmie Lubex Jan Władyka

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-A152/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta wykonawcy:

PROJMONT Mariusz Kopija
Ul. Sportowa 4, Chwastnica, 74-110 Gryfino
NIP: 8581642944

Oferta wpłynęła: 15.03.2017. g. 14.30

Cena oferty: 260.000,00 zł
Liczba wyświetleń: 809