Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa

Data publikacji: 28.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2017

Numer ogłoszenia

1023153

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na dostawę cateringu dla uczestników projektu ” osobiście „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH” w siedzibie Zamawiającego 06-400 Ciechanów ul. Krasickiego 26

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

brakmozliwosci@projekt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aldona Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604291137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wyłonienia Wykonawcy na realizację usługi cateringowej dla 210 uczestników projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DROSŁYCH” biorących udział w działaniach projektowych w terminie marzec 2017- grudzień 2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: powiaty: ciechanowski, mławski, żuromiński, płoński, pułtuski, przasnyski, makowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawców usługi cateringowej dla 210 uczestników projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH DLA DOROSŁYCH”” biorących udział w działaniach projektowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmuje: ciepły posiłek w postaci obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie), kawy, herbaty, dodatków w postaci cukru, cytryny, mleka, ciastek, wody mineralnej, przy czym Wykonawca zapewni uczestnikom projektu każdorazowo, na każdy dzień dostawy: kubki do gorących napojów (jednorazowe) w ilości minimum 3 sztuk na jedną osobę, łyżeczki w ilości 3 sztuk na jedną osobę, talerzyki jednorazowe w ilości 1 sztuki na osobę, serwetki.
Planowana ilość usług cateringowej w okresie marzec 2017– grudzień 2018 wynosi maksymalnie 2520 osobodni.
Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych.
Usługa obejmuje przygotowanie w/w posiłków, dostawę, obsługę kelnerską oraz uprzątnięcie pozostałości po posiłku, wyrzucenie śmieci.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Liczba osób, dla których Wykonawca będzie świadczył usługi cateringowe - 210 osób, przy czym ilości posiłków na dany termin dostawy będą się wahać od 10 –ciu do 15 –tu sztuk. Termin realizacji usługi: marzec 2017 - grudzień 2018 .Miejsce dostawy – powiaty : ciechanowski, pułtuski, mławski, makowski, przasnyski, płoński i żuromiński na adres miejsca realizacji szkoleń. Harmonogram i miejsce realizacji (powiat, miejscowość i dokładny adres) przekazywany będzie wykonawcy sukcesywnie, gdy tworzone będą grupy szkoleniowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji projektu w kilku powiatach jednocześnie. Dostawy realizowane będą głównie w soboty i niedziele , ale nie wyklucza się dni roboczych w tygodniu. Bufet kawowy musi być dostarczony na rozpoczęcie zajęć, ciepły posiłek na oznaczona przerwą obiadową przerwę. Temperatura dostarczonego ciepłego posiłku winno być nie niższa niż 80 st.C. Po zakończeniu szkolenia wykonawca musi zabrać pozostałe rzeczy oraz uprzątnąć śmieci i pomieszczenie.

Harmonogram realizacji zamówienia

od marca 2017 do grudnia 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi - o ile istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

CENA – 100%

Informacja na temat wag punktowych

Najniższa cena – 100 pkt.
Sposób obliczenia wag punktowych:
Najkorzystniejsza cena/Cena oferty x 100

Sposób obliczenia ceny

Cena powinna zawierać:
1) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
3) Cena podana przez Oferenta za dostarczany catering, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A-CONSULTING ALDONA OLSZEWSKA

Adres

Ignacego Krasickiego 26

06-400 Ciechanów

mazowieckie , ciechanowski

Numer telefonu

604291137

Fax

237627969

NIP

5661412179

Tytuł projektu

Akademia Kompetencji Językowych i Cyfrowych dla Dorosłych

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4979/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dorota Brędowska Restaturacja FENIX 06-400 Ciechanów ul. Zielona Ścieżka 4
data wpłynięcia oferty 07.03.2017
cena jednostkowa brutto 30,00 zł
Liczba wyświetleń: 759