Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE 15 FORM WTRYSKOWYCH

Data publikacji: 28.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2017

Numer ogłoszenia

1023139

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 28-03-2017
Zmiana zapytania ofertowego w zakresie:
- wydłużenia terminu składania ofert do dnia 05-05-2017
- dopuszczenia składania ofert częściowych
- zmiany załącznika : ZAPYTANIE OFERTOWE FORMY w zakresie powyższym
- ujednolicenie listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w stosunku do zapytania stanowiącego załącznik do ogłoszenia
- zmiana miejsca realizacji zamówienia, ujednolicenie w stosunku do zapytania stanowiącego załącznik do ogłoszenia


ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07-04-2017
Wydłużenie naboru ofert do dnia 09-05-2017
zmiana załączników: oferta cenowa, umowa, zapytanie ofertowe
dodanie waluty USD do waluty w jakiej składane są oferty
dodanie możliwości złożenia oferty w języku angielskim oraz innych dokumentów związanych z ofertą i zakupem
wykreślenie konieczności przedłożenia gwarancji bankowej przy zaliczkach
zmiana treści załącznika - umowa na dostawę
zmiana treści załącznika - oferta cenowa
zmiana treści załącznika - zapytanie ofertowe

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE
Adres mail:
twydrzynski@prosperplast.pl
pwitowska@prosperplast.pl

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

twydrzynski@prosperplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

TOMASZ WYDRZYŃSKI - KIEROWNIK PROJEKTU, twydrzynski@prosperplast.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

33-499-92-21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST 15 SZTUK FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI WYROBÓW W TECHNOLOGII WTRYSKU:
TACZKA-POJEMNIK OGRODOWY 1 - 1 FORMA
TACZKA-POJEMNIK OGRODOWY 2 - 3 FORMA
SKRZYNIA WYPUKŁA - 4 FORM
SKRZYNIA PROSTA - 5 FORM
PALISADA - 2 FORMY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH FORM ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Buczkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

FORMY DO PRODUKCJI W TECHNOLOGII WTRYSKU

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST 15 SZTUK FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI WYROBÓW W TECHNOLOGII WTRYSKU:
TACZKA-POJEMNIK OGRODOWY 1 - 1 FORMA
TACZKA-POJEMNIK OGRODOWY 2 - 3 FORMA
SKRZYNIA WYPUKŁA - 4 FORM
SKRZYNIA PROSTA - 5 FORM
PALISADA - 2 FORMY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH FORM ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1

Kod CPV

43415000-5

Nazwa kodu CPV

Formy odlewnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia/wykonania przedmiotu zapytania nie później niż do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Wiedza i doświadczenie

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Potencjał techniczny

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

WYMAGANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Dodatkowe warunki

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, które obejmuje oferta. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR/USD cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR/USD kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT PRZY WYKORZYSTANIU ZAŁĄCZONEGO FORMULARZA OFERTOWEGO.

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
7. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8. złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentacji złożonej przez oferenta.

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)

1. wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą techniczną podpisane i zaparafowane na każdej stronie
2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym
3. podpisany/zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań ( w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE).

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena * najniższa - 20pkt
najwyższa - 1pkt


Warunki Finansowania
91 dni i więcej - 20pkt
od 30 do 90 dni - 10pkt
29 dni i mniej - 5pkt
w przypadku wymaganych zaliczek - 1pkt


Termin dostawy
9 miesięcy i mniej - 20pkt
od 10 do 11 miesięcy - 10pkt
12 miesięcy i więcej - 1pkt


Gwarancja
36 miesięcy - 20pkt
24 miesiące - 10pkt
12 miesięcy - 1pkt


Czas reakcji serwisu
do 12h - 20pkt
od 13 do 48h - 10pkt
powyżej 48h - 1pkt


Napęd mechanizmu wypychania formy
Siłowniki hydrauliczne - 5pkt
Napęd wtryskarki - 0pkt


Twardość materiału na części formujące formy
Twardość 38-42 HRC - 5pkt
Twardość 32-37 HRC - 0pkt


Oddziaływanie na środowisko i klimat *
najkorzystniejsze - 20pkt
najmniej korzystne - 1pkt

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie proporcji

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.
W przypadku gdy w ramach procedury wyboru dostawcy, firma będzie rozstrzygała pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym, wybór oferty korzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium oddziaływania na środowisko i klimat

W przypadku złożenia oferty w EUR/USD kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilkowska 968

43-378 Rybarzowice

śląskie , bielski

NIP

5470200928

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji technologicznej i produktowej w oparciu o własne wzory.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00G8/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie form określonych w zapytaniu ofertowym w pozycji 1-9 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
JEWARD IMPORT AND EXPORT CO. LTD., HONGSHENG BLDG, NO. 4 HEXIANG WEST RD., XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA

W zakresie form określonych w zapytaniu ofertowym w pozycji 10,11,13 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
YANCO PLASTIC MOULD CO. LTD, NO.62 LIANYU ROAD, HUANGYAN GAOQIAO LIANFENG INDUSTRIAL ZONE, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

W zakresie form określonych w zapytaniu ofertowym w pozycji 12,14,15 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z O.O., 43-382 BIELSKO-BIAŁA UL. T. REGERA 125
Liczba wyświetleń: 1101