Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego, mebli szkolnych oraz wyposażenia sal matematyczno – przyrodniczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłakowie należącej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Eksperyment nowym modelem lekcji”

Data publikacji: 24.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2017

Numer ogłoszenia

1022755

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miłakowie do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Oferta może być złożona pisemnie, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ORG.ZP.271.2.3.2017”.
2. Oferty złożone po terminie lub zawierające braki (brak wymaganych załączników) nie będą podlegać ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Gołębiewska - Kądziela, tel. 89 757 83 40, e-mail: promocja@milakowo.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89-757-83-40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego, mebli szkolnych oraz wyposażenia sal matematyczno – przyrodniczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłakowie należącej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Eksperyment nowym modelem lekcji”, nr projektu RPWM.02.02.01-28-0192/16, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
2. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPWM.02.02.01.00-28-0192/16-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Miłakowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy lub wykonawców usługi zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego, mebli szkolnych oraz wyposażenia sal matematyczno – przyrodniczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłakowie należącej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Eksperyment nowym modelem lekcji”.

Przedmiot zamówienia

3. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
Część I. Sprzęt komputerowy i elektroniczny, składający się z następujących elementów:
laptop z oprogramowaniem – sztuk 3,
rzutnik multimedialny – sztuk – 2,
ekran do rzutnika multimedialnego – sztuk -1
tablica interaktywna – sztuk 1
tablet- sztuk 23,
Specyfikacja techniczna do części I stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Część II. Meble szkolne, składające się z następujących elementów:
biurko – sztuk – 2,
regał stojący – sztuk – 10,
stoliku uczniowskie podwójne – sztuk – 24,
uczniowskie krzesła ergonomiczne – sztuk – 52,
fotel obrotowy – sztuk 2,.
Specyfikacja techniczna do części II stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Część III. Wyposażenie sal matematyczno – przyrodniczych, składające się z następujących elementów:
Zestaw plansz matematycznych dla kl. IV-VI – 1 zestaw,
Bryły pełne kolorowe – 1zestaw,
Przyrząd do demonstracji brył obrotowych – 1 sztuka,
Szkielet człowieka z ruchomymi elementami – 1 sztuka,
Fantom dziecięcy manekin ratowniczy – 1 sztuka,
Bryły magnetyczne – 1 zestaw,
Bryły pełne kolorowe – 10 sztuk,
Bryły szkieletowe zestaw do budowy – 5 zestawów
Siatki brył i figury płaskie – 2 sztuki
Przybory PCV magnetyczne na tablicy PCV - 4 zestawy,
System dziesiętny klocki PCV wszczepialne - 5 zestawów,
Magnetyczna oś liczbowa – 5 sztuk,
Matematyka plansze interaktywne SP – 1 zestaw,
Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła – 4 zestawy
Magnesy tablicowe – 4 komplety,
Kostki przestrzenne – 3 zestawy,
Bryły pełne kolorowe zestaw - 3 zestawy,
Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła- 2 zestawy,
System dziesiętny klocki PCV wszczepialne – 4 zestawy,
Przybory matematyczne drewniane magnetyczne na tablicy magnetycznej – 2 komplety,
Magnetyczna oś liczbowa – 2 szt,
Waga matematyczna liczenia 1-10
eduRom matematyka kl. IV-VI – 1 pakiet,
Litr do porównywania objętości – 2 zestawy,
Mikroskop optyczny – 10 sztuk,
Waga elektroniczna- 5 szt
Globus indukcyjny- 3 szt
Globus fizyczny- 3 szt
flipchart- 2 szt
Tablica suchoscieralna- 2 szt
Plansza obiegu wody w przyrodzie - 3 szt,
Plansza rodzajów chmur - 2 szt
Plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni- 2 szt
Plansza obrazująca zmysły człowieka- 2 szt
Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem- 2 szt
Plansza grzyby trujące- 2 szt
Plansza roślin trujących- 2 szt
Mikroskop z kamerą USB – 1 szt,
Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka ssaka – 1 zestaw,

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną jego część.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38652100-1 – Projektory, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39160000-1 Meble szkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 23.03.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,
6) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. Koszty związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca,
7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 pkt.2)-5) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia w wersji papierowej:
1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 4;
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili przedstawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) - 80 %
2) Termin realizacji zamówienia (T) – 20 %
4. Kryterium „Cena” (C) - (waga 80%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin: Coferty) x 80 pkt, gdzie:
C - oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Coferty - oznacza cenę badanej oferty
2. Punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia będą przyznawane następująco:
- termin realizacji zamówienia do dnia 15.03.2017 r. – 0 pkt.
- termin realizacji zamówienia do dnia 13.03.2017 r. – 10 pkt.
- termin realizacji zamówienia do dnia 10.03.2017 r. – 20 pkt.
1) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1).
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość zamówienia lub na jedną z trzech części z Przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIŁAKOWO

Adres

Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

897578300

Fax

897578321

NIP

7412025674

Tytuł projektu

Eksperyment nowym modelem lekcji

Numer projektu

RPWM.02.02.01-28-0192/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I zamówienia
Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego:
NEO Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski Al. Grunwaldzka 17A/1 14-100 Ostróda
,za kwotę: 34 142,96 zł brutto
data wpłynięcia oferty: 03.03.2017

Część II zamówienia:
Meble szkole:
CEZAS-GLOB Spółka z o. o. , ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn za kwotę: 20 008,00 zł brutto
data wpłynięcia oferty: 03.03.2017 rok godzina 15:00
Liczba wyświetleń: 880