Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu

Data publikacji: 24.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-03-2017

Numer ogłoszenia

1022695

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA!
W związku ze wcześniejszą błędną informacją na temat godziny składania ofert, Zamawiający informuje, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności termin składania ofert upływa w dniu dzisiejszym tj. 03.03.2017r. do godz. 23:59.

Zmiana w pkt "Miejsce i sposób składania ofert", ppkt "3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 roku, do godz. 23:59."Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym przez 4system Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze projektem pt.: „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na: „Przeprowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 roku, do godz. 23:59.
4. Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 r. – na adres:
4system Polska Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego”.
lub
drogą mailową na adres: zachodniopomorskie@4system.com, w tytule maila wpisując: „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech, mail: zachodniopomorskie@4system.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego mającego na celu wsparcie Uczestników Projektu. Wsparcie to polegać będzie w szczególności na: pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej; na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na: a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, b) udzieleniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia w okresie:
• II-IV kwartał 2017r.
• I-IV kwartał 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca (Doradca zawodowy) musi spełniać łącznie warunki:
• posiada wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub ukończone studia podyplomowe i przebyte kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego
• posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami poszukującymi pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doradca zawodowy zrealizował min. 700 godzin szkoleń obejmujących tematykę doradztwa zawodowego
• posiada znajomość problematyki rynku pracy, w szczególności z terenu województwa zachodniopomorskiego
• posiada wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady doradztwa zawodowego; znajomość podstaw prawa pracy; znajomość obowiązujących procedur administracyjnych
• posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy/Oferenci (Doradcy Zawodowi) lub firmy dysponujące doradcą zawodowym spełniający łącznie warunki:
• posiada wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub ukończone studia podyplomowe i przebyte kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego
• posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami poszukującymi pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doradca zawodowy zrealizował min. 700 godzin szkoleń obejmujących tematykę doradztwa zawodowego
• posiada znajomość problematyki rynku pracy, w szczególności z terenu województwa zachodniopomorskiego
• posiada wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady doradztwa zawodowego; znajomość podstaw prawa pracy; znajomość obowiązujących procedur administracyjnych
• posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Oferenta/Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 70%
- gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego – 30%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 70 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 70
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego (dalej: gotowość) - 30 %, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

a) za termin gotowości wynoszący od 7 dni do 10 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
b) za termin gotowości wynoszący od 4 dni do 6 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 50 punktów
c) za termin gotowości wynoszący do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego x 30 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C + G,

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W związku z tym, że Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia: Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting Julita Orłowska-Szczepańska, zrezygnował z podpisania umowy z Zamawiającym, informujemy, iż w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na realizację zamówienia polegającego na: „Przeprowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach realizowanego projektu pt.: „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zamawiający wybrał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu i wg przyznanych punktów zajął 2 miejsce.
Wykonawca, który został zaproszony do podpisania umowy w zaistaniałej sytuacji to:
Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju "MOBiR" sp. z o.o.
z siedzibą w Podlegórzu 56a, 66-132 Trzebiechów

Wybrany Wykonawca - Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju "MOBiR" sp. z o.o. - złożył ofertę w wyznaczonym terminie (02.03.2017r., godz. 15:12), która opiewa na kwotę: 86 200,47zł brutto.
Liczba wyświetleń: 988