Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenerów/ek lokalnych na terenie Gminy Prusice w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Data publikacji: 23.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2017

Numer ogłoszenia

1022504

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający (Fundacja Aktywizacja) wprowadza zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 23 lutego 2017 r. nr 82/02/2017/OP poprzez dokonanie zmiany pkt 2) ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia.

Treść pkt 2 ust 2) Zapytania Ofertowego przed zmianą:
„Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze średnio 2191 godzin przez każdego trenera, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2019 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w danej Gminie”

Treść pkt 2 ust. 2) Zapytania Ofertowego po zmianie:
„Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze średnio 365 godzin przez każdego trenera w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2019 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w danej Gminie”

Przyczyną dokonania powyższej zmiany jest omyłka Zamawiającego w przedmiocie metodologii wyliczenia wymiaru godzin pracy trenera lokalnego. Liczba godzin pracy nadal będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w Gminie Prusice, jednakże liczba ta wymaga zweryfikowania w celu zapewnienia zgodności z podpisaną umową
o dofinansowanie Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Zamawiający, nie zamierzając unieważniać postępowania wprowadza powyższą zmianę w celu zapewnienia zgodności zapytania ofertowego z liczbą osób do przeszkolenia, za które odpowiedzialny
w Gminie Prusice jest e-Mocarz.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert w związku z dokonaniem ww. zmiany ulega przedłużeniu o trzy dni robocze tj. do dnia 9 marca 2017 r. Tym samym zmianie ulega
pkt 10. Zapytania ofertowego, w zakresie w jakim określa termin końcowy składania ofert.

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego nr 82/02/2017/OP nie ulegają zmianie.
Niniejszy Aneks stanowi integralną część Zapytania Ofertowego i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców.

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o przesłanie e-mailowo lub dostarczenie osobiste oferty na adres:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
Adres: ul. Ozimska 25, II Piętro, 45-057 Opole
do dnia 9 marca 2017 r.
Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr : 82/02/2017/OP,
data: 23 lutego 2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.terka@idn.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Terka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 501 281

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór na stanowisko dwóch trenerów/ek lokalnych w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Prusice

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Prusice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie 2 Wykonawcy/ów, który/rzy będzie/ą wykonywał/li zadania na stanowisku trenera/ki/ów lokalnego/j/ych w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór na stanowisko dwóch trenerów/ek lokalnych w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Prusice

Osoby te będą m.in.
a. prowadziły szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczestników/czek projektu na terenie gminy objętej zapytaniem,
b. współpracowały z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem na rzecz edukacji cyfrowej w zakresie rekrutacji, promocji szkoleń, opracowaniu planu szkoleń.
c. a także realizowały inne zadania wskazane w pkt. 3 niniejszego zapytania przy wsparciu merytorycznym i szkoleniowym ze strony Zamawiającego i partnerstwa projektu.

2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze średnio 365 godzin przez każdego trenera, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2019 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w danej Gminie.
3. Ze wsparcia trenera/ki lokalnego/ej będą korzystać dorośli mieszkańcy Gminy Prusice nieposiadający kompetencji obsługi komputera z dostępem do Internetu (lub posiadający je
w stopniu podstawowym) należący do co najmniej jednej spośród poniższych grup wiekowych lub społeczno-zawodowych:
● 18-34 lat, 35-43 lat, 44-64 lat lub powyżej 65 lat,
● osoby z niskim wykształceniem, osoby o niskich dochodach lub mieszkające na wsi.
4. W zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników projektu w Gminie objętej zapytaniem, szkolenia będą realizowane w następujących obszarach tematycznych:

“Edukacja”, “Sprawy codzienne”, “Finanse”, “Relacje z bliskimi”, “Praca i rozwój zawodowy”, “Zdrowie”, “Odpoczynek i hobby”, “Zaangażowanie obywatelskie” oraz “Religia i potrzeby duchowe”,

w oparciu o scenariusze przygotowane przez trenerów centralnych, uwzględniające globalne
i krajowe e-usługi publiczne i prywatne (zakres szkoleń oparty będzie o Katalog kompetencji cyfrowych, dostępny na stronie internetowej: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf). Przewidywana długość szkolenia: 2-3 godziny lekcyjne. Dla osób nieposiadających kompetencji podstawowej obsługi komputera z dostępem do Internetu będzie realizowany 7-godzinny kurs “Pierwsze kroki z komputerem”.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 czerwca 2019 r. Umowa wygasa z chwilą wykonania zadania określonego w punkcie 2, co może mieć miejsce przed upływem maksymalnego terminu realizacji.


Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wykształcenie minimum średnie,
2. na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Prusice, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
3. mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
4. posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
5. posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
6. posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
7. posiadają zdolności organizacyjne,
8. bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu).

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wykształcenie minimum średnie,
2. na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Prusice., współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
3. mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
4. posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
5. posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
6. posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
7. posiadają zdolności organizacyjne,
8. bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
9. są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
10. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
11. ich łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
12. nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
13. nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na stanowisku e-Mocarza w Gminie Prusice

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Wycenę 1 godziny świadczenia usług trenera lokalnego, wyrażonej w złotych polskich w kwocie brutto (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego) .
2. Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i/lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informacyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią, potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa pracy, umowy lub zaświadczenia od pracodawcy lub referencji potwierdzających realizację szkoleń w ww. zakresie.
3. Wykaz doświadczenia zawodowego w pracy z osobami dorosłymi (18 lat i więcej), zamieszkującymi Gminę/y, w której/ych liczba mieszkańców nie przekracza 65 000 osób, (zgodnie z załącznikiem nr 3) wraz z kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem świadectw pracy, umów lub zaświadczenia od pracodawcy lub referencji potwierdzających posiadane doświadczenie w ww. zakresie (załącznik wypełniany w sytuacji, jeśli Wykonawca chce zdobyć punkty za kryterium c określone w pkt. 13,2 c. niniejszego zapytania).).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 5).
6. Oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie (zgodnie z załącznikiem nr 6).
7. Oświadczenie dotyczące braku zatrudnienia lub zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z załącznikiem nr 7).
8. Kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Wszelkie oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 7 zapytania ofertowego lub nie będą kompletne zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.
.2) Oferty pozostałe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
a. Konkurencyjna cena;
b. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty
c. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi (18 lat i więcej), zamieszkującymi Gminę/y, w której/ych liczba mieszkańców nie przekracza 65 000 osób w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Maksymalna liczba punktów: 100

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM „KONKURENCYJNA CENA” :

1. Oferta powinna zawierać koszt całkowity łącznie z narzutem pracodawcy za 1 godzinę świadczenia usług trenera lokalnego, wyrażony w złotych polskich.
2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację 1 godziny świadczenia usług trenera lokalnego.
Waga kryterium - 70% punktów.
Kryterium oceniane jest według wzoru:
PC=((Cmin / Cof)*70%)*100, gdzie:

PC - liczba punktów przyznanych ofercie,
Cmin- najniższa zaoferowana cena,
Cof –cena oferty ocenianej,
100 –współczynnik stały.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH LUB DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH LUB INFORMATYCZNYCH”

Waga kryterium – 20%
Punkty zostaną przyznane według kryterium:
Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informacyjnych:
- 100 godzin-400 godzin przeprowadzonych szkoleń w przeciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty w ramach niniejszego zapytania ofertowego z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informacyjnych – 10 pkt.
- powyżej 400 godzin przeprowadzonych szkoleń w przeciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty w ramach niniejszego zapytania ofertowego z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych – 20 pkt.
Maksymalnie można przyznać 20 punktów.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY Z OSOBAMI DOROSŁYMI (18 LAT I WIĘCEJ) ZAMIESZKUJĄCYMI GMINĘ/Y, W KTÓREJ/YCH LICZBA MIESZKAŃCÓW NIE PRZEKRACZA 65 000 OSÓB W CIĄGU 3 LAT OD DATY ZŁOŻENIA OFERTY”

Waga kryterium – 10 %
Punkty zostaną przyznane według kryterium:
Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi (18 lat i więcej), zamieszkującymi Gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza 65 000 osób w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty.
- 50h - 200h doświadczenia zawodowego w pracy z osobami dorosłymi (18 lat i więcej), zamieszkującymi Gminę/y, w której/ych liczba mieszkańców nie przekracza 65 000 osób , w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty – 6 pkt.
- powyżej 200 h doświadczenia zawodowego w pracy z osobami dorosłymi (18 lat i więcej), zamieszkującymi Gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza 65 000 osób w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty – 10 pkt.
Maksymalnie można przyznać 10 punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Adres

Tytusa Chałubińskiego 9/9A

02-004 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225301850

Fax

225301859

NIP

5271311973

Tytuł projektu

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0013/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Witold Izydorczyk Projekty Europejskie- Szkolenia, ul. Świeża 74, 54-060 Wrocław
Cena brutto za 1 h: 33 zł
Data wpłynięcia oferty: 06.03.2017r.

2. Wromedia Filip Głuch, ul. Wincentego Pola 50A, 51-123 Wrocław
Cena brutto za 1 h: 40 zł
Data wpłynięcia oferty: 08.03.2017r.
Liczba wyświetleń: 633