Strona główna
Logo unii europejskiej

Kurs prawa jazdy kategorii „B” dla uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru”

Data publikacji: 23.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2017

Numer ogłoszenia

1022394

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy:
- przesłać pocztą, kurierem na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów albo
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, pok. nr 116 albo
- przesłać zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl
Koperta lub temat e-maila powinien zawierać zapis: Oferta „ Kurs Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Nowaczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

032 3498 472

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru” (UDA-RPSL.11.02.01-24-03FC/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.1: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru” (UDA-RPSL.11.02.01-24-03FC/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.1: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii „B” dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru” (UDA-RPSL.11.02.01-24-03FC/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.1: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 02 marca 2017 r. (decyduje data wpływu oferty).
Podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy:
- przesłać pocztą, kurierem na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów albo
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, pok. nr 116 albo
- przesłać zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: elzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl
Koperta lub temat e-maila powinien zawierać zapis: Oferta „ Kurs Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru”
Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 07.03.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena usługi brutto za jedną osobę – maksymalnie 70 punktów, obliczana według wzoru:
Najniższa cena – 70 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa x 70)/ cena oferowana

b) Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji usług szkoleniowych prowadzenia szkolenia podstawowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy kat. „B” – maksymalnie 20 punktów

Ilość punktów:
- przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 5 pkt,
- przeprowadzenie od 3 do 5 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 10 pkt,
- przeprowadzenie od 6 do 8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 15 pkt.
- przeprowadzenie powyżej 8 szkoleń z zakresu określonego w zapytaniu – 20 pkt.

c) Klauzula społeczna- jeden z wymaganych 5 instruktorów prowadzących kurs jest zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę – 10 punktów.
Ocena kryterium nastąpi na podstawie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii umowy o pracę 1 osoby, której cv dołączone będą do składanej oferty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
- zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 10 pkt,
- brak zatrudnienia osoby na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 0 pkt,
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia comiesięcznej listy obecności potwierdzającej trwanie umowy. Przedstawienie listy obecności wiąże się z wyrażeniem zgody przez pracownika na udostępnienie listy obecności zamawiającemu. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby klauzula społeczna była spełniona przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby zatrudnionej na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia.
d) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie - "Zapytanie ofertowe- Kurs Prawa Jazdy"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru.

Numer projektu

RPSL.11.02.01-24-03FC/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 392