Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 4/OWES/2017 W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR TRENERA SZKOLEŃ „ABC PISANIA PROJEKTÓW”

Data publikacji: 21.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2017

Numer ogłoszenia

1022036

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2017 r.,
do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości 16/9,
65-048 Zielona Góra,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na szkolenia ABC pisania projektów”
2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@frdl.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Świderska, email: s.swiderska@frdl.org

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 453 22 92 , 531 098 153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenera podczas szkoleń „ABC pisania projektów” na potrzeby projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”
Cykl składa się z 2 szkoleń jednodniowych każde po 8 h dydaktycznych (45minut)

Ramowy program szkoleń:
1. ABC pisania projektów
1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
2. Określenie grupy docelowej,
3. Określenie celu projektu,
4. Planowanie działań,
5. Harmonogram,
6. Określenie rezultatów,
7. Budżet,
8. Zespół projektu.
9. Źródła finansowania: zadania publiczne, fundacje grantowe, FIO, ASOS, środki UE
10. Gdzie szukać aby znaleźć informacje na temat dotacji
11. Formularze ofert
12. Przedstawienie typów projektów możliwych do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw,

Zakres pracy trenera:
a) Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power Point oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek szkoleń, przedstawienie dobrych praktyk. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego.
b) Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do akceptacji minimum 5 dni przed szkoleniem
c) Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia w oparciu o wzór dostarczony przez Zamawiającego.
d) przygotowania kart pracy, testów adekwatnych do tematyki szkolenia,
e) stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
f) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Teren województwa lubuskiego powiaty: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, gorzowski, nowosolski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenera podczas szkoleń „ABC pisania projektów” na potrzeby projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”
Cykl składa się z 2 szkoleń jednodniowych każde po 8 h dydaktycznych (45minut)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenera podczas szkoleń „ABC pisania projektów” na potrzeby projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”
Cykl składa się z 2 szkoleń jednodniowych każde po 8 h dydaktycznych (45minut)

Ramowy program szkoleń:
1. ABC pisania projektów
1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
2. Określenie grupy docelowej,
3. Określenie celu projektu,
4. Planowanie działań,
5. Harmonogram,
6. Określenie rezultatów,
7. Budżet,
8. Zespół projektu.
9. Źródła finansowania: zadania publiczne, fundacje grantowe, FIO, ASOS, środki UE
10. Gdzie szukać aby znaleźć informacje na temat dotacji
11. Formularze ofert
12. Przedstawienie typów projektów możliwych do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw,

Zakres pracy trenera:
a) Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power Point oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek szkoleń, przedstawienie dobrych praktyk. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego.
b) Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do akceptacji minimum 5 dni przed szkoleniem
c) Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia w oparciu o wzór dostarczony przez Zamawiającego.
d) przygotowania kart pracy, testów adekwatnych do tematyki szkolenia,
e) stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
f) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Marzec 2017 – czerwiec 2017
szkolenia będą realizowane po zrekrutowaniu grupy szkoleniowej z podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego powiaty: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, gorzowski, nowosolski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Trener posiada wykształcenie wyższe
Weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2
2. Trener - Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że wykonał min. 300 godzin szkoleń w obszarze pisania projektów z różnych źródeł finansowania lub 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tworzenia projektów z różnych źródeł finansowania – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

1. Trener posiada wykształcenie wyższe
Weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2
2. Trener - Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że wykonał min. 300 godzin szkoleń w obszarze pisania projektów z różnych źródeł finansowania lub 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tworzenia projektów z różnych źródeł finansowania – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Trener posiada wykształcenie wyższe
Weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2
2. Trener - Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że wykonał min. 300 godzin szkoleń w obszarze pisania projektów z różnych źródeł finansowania lub 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tworzenia projektów z różnych źródeł finansowania – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a)zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
d)wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
2) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - zał. nr 2.
3) CV trenera – zał. nr 3.
4) Zaświadczenia, referencje, ksero dyplomów

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 60% punktacji
Doświadczenie zawodowe oferenta – 40% punktacji
Cena – 60% punktacji (maksymalnie 60 punktów), obliczana według wzoru:
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt., pozostałe według zależności:

punktów
Doświadczenie zawodowe oferenta – 40% punktacji (maksymalnie 40 punktów).
Doświadczenie Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie liczby:  godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym  lub doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym. Liczone będą punkty za:  godziny szkolenia powyżej wymaganego minimum (300 godzin). Zamawiający przyzna 10 pkt za każde 50 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 40 (czyli 200 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym ponad wymagane minimum);  lub lata doświadczenia powyżej wymaganego minimum (3 lata doświadczenia). Zamawiający przyzna 4 pkt za każdy rok doświadczenia, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 40 (czyli 10 lat doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym ponad wymagane minimum). W przypadku wykazania przez oferenta zarówno doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, jak i doświadczenia zawodowego w tym samym obszarze tematycznym, przy ocenie oferty będzie brana pod uwagę opcja korzystniejsza dla oferenta.
Cena powinna zawierać:
1) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
3) Cena podana przez Oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM

Adres

Kościuszki 1

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

618296791

Fax

618296791

NIP

5981531052

Tytuł projektu

Rozkręcamy społeczny biznes

Numer projektu

RPLB.07.06.01-08-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Za realizację zadania Rozwijanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do utworzenia bądż pracy w PES i PS odpowiada Partner Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: POSTĘPOWANIE 4/OWES/2017
NA wybór trenerów, świadczących usługi szkoleniowe z zakresu „ABC pisania projektów” w ramach projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej RPO Lubuskie 2020
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty złożone przez Wykonawcę:

MM Global Consulting Sp. o. o. ul. Warszawska 11 lok. 1, 68-100 Żagań wpłynęła 28.02.2017
cena: 2 400,00 zł 90 punktów
Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę i mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto wybrany wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.
Liczba wyświetleń: 392