Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na doradcę zawodowego - 02/WF/2017

Data publikacji: 21.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2017

Numer ogłoszenia

1021988

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania oferty:
Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 01 marca 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: dotacjeopolskie@zgd.com.pl

Sposób składania oferty:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami, tj:
1.1. Formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 1),
1.2. Oświadczenia Wykonawcy (zgodne z załącznikiem nr 2),
1.3. Kwestionariusz osobowy – CV (zgodne z załącznikiem nr 3)
1.4. Deklaracja dyspozycyjności (zgodne z załącznikiem nr 4).
1.5. Stosowane metody i techniki pracy (zgodnie z załącznikiem nr 5).
2. Oferta powinna być trwale spięta, złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacjeopolskie@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Krawczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

918522605

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług indywidualnego doradztwa na stanowisku doradcy zawodowego polegającej na przeprowadzeniu badania predyspozycji Kandydatów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej podczas indywidualnych spotkań dla 120 Kandydatów projektu ”Własna firma Twoją szansą!”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego świadczącego usługi polegające na przeprowadzeniu badania predyspozycji Kandydatów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej podczas indywidualnych spotkań w ramach projektu "Własna firma Twoją szansą!".

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje usługę indywidualnego doradztwa na stanowisku doradcy zawodowego polegającej na przeprowadzeniu badania predyspozycji Kandydatów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej podczas indywidualnych spotkań. Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
1. weryfikację umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata, w tym m.in.:
a) samodzielności, sumienności, odpowiedzialności,
b) przedsiębiorczości, kreatywności,
c) umiejętności planowania i myślenia analitycznego,
d) motywacji i gotowości do podjęcia działalności gospodarczej.
2. przygotowanie pisemnego uzasadnienia przeprowadzonej oceny wraz z rekomendacją odnośnie dalszego uczestnictwa w projekcie na formularzu przekazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Wykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej.
6. Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie zlecenia w ramach każdej z części, (przy czym kwoty te są kwotami z kosztami pracownika i pracodawcy/zawierającymi podatek VAT) 110 zł za 60 minut .

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: data podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: kwiecień 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje dotyczące potencjału technicznego znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Doświadczenie zawodowe - 40 punktów (40%)
2. Doświadczenie na rzecz grupy docelowej - 20 punktów (20%)
3. Wykorzystywane narzędzia i techniki - 40 punktów (40%)

Wykluczenia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 02 WF 2017".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Własna firma Twoją szansą!

Numer projektu

RPOP.07.03.00-16-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Aneta Jadzyn, Nysa
Data Oferty: 01.03.2017 godz. 08:13
Cena:110,00 zł

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55B / 6, 72-005 Przecław
Data oferty: 01.03.2017 godz. 08:30
Cena:110,00 zł
Liczba wyświetleń: 837