Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wynajem sal - 01/WF/2017

Data publikacji: 21.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2017

Numer ogłoszenia

1021976

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania oferty:
Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 01 marca 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: dotacjeopolskie@zgd.com.pl

Sposób składania oferty
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami, tj:
1.1. Formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 1),
1.2. Oświadczenia Wykonawcy (zgodne z załącznikiem nr 2),
1.3. Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z opłacaniem składek nie starsze niż 90 dni,
1.4. Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wpłaty na konto.
2. W przypadku składania oferty na obie części przez jednego Wykonawcę Formularz oferty wraz
z załącznikiem nr 2 oraz zaświadczeniami z ZUS i US należy złożyć tylko jeden raz.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacjeopolskie@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Krawczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

918522605

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
Zapewnienie sal na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym organizowane w ramach projektu w miejscowościach: Opole, Nysa, Brzeg, Kędzierzyn Koźle (województwo opolskie).

Część 2:
Zapewnienie sali na obrady Komisji Rekrutacyjne w Nysie (woj. opolskie).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór sal na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Własna firma Twoją szansą!".

Przedmiot zamówienia

Część 1:
Zapewnienie sal na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym organizowane w ramach projektu w miejscowościach: Opole, Nysa, Brzeg, Kędzierzyn Koźle (województwo opolskie).
zapotrzebowanie na sale: do 240 godzin w okresie marzec-kwiecień 2017

Część 2:
Zapewnienie sali na obrady Komisji Rekrutacyjne w Nysie (woj. opolskie).
zapotrzebowanie na sale: do 84 godzin w okresie marzec-maj 2017

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie zlecenia w ramach każdej z części, 40,00 zł brutto za 60 minut wynajmu sali.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017"

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017"

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: data podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia:
Dla części 1: najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.
Dla części 2: najpóźniej do 31 maja 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje dotyczące potencjału technicznego znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty - dla części 1:
1. Liczba lokalizacji - 40 punktów (40%)
2. Bezpłatny parking, przystanek PKS/PKP/komunikacji miejskiej w odległości do 300 m od budynku w którym znajdują się sale - 20 punktów (20%)
3. Czas zgłoszenia zapotrzebowania na salę - 40 punktów(40%)

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty - dla części 2:
1. Czas zgłoszenia zapotrzebowania na salę - 50 punktów (50%)
2. Bezpłatny parking, przystanek PKS/PKP/komunikacji miejskiej w odległości do 300 m od budynku w którym znajdują się sale - 50 punktów (50%)

Wykluczenia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 01 WF 2017".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Własna firma Twoją szansą!

Numer projektu

RPOP.07.03.00-16-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 839