Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KDS/2017

Data publikacji: 21.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2017

Numer ogłoszenia

1021973

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 14:00 osobiście bądź listownie ( liczy się data wpływu ): do biura projektu mieszczącego się w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie (99-300 Kutno, ul. Oporowska 7 ) bądź mailem (skan) na adres: zs1_kds@interia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zs1_kds@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

sobą uprawnioną do udzielania informacji jest Anna Grabowska - Koordynator Projektu, tel. 509-072-597 w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00, email: zs1_kds@interia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509-072-597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” w formie usługi obejmującej:
• Przeprowadzenie doradztwa zawodowego - konsultacje indywidualne dla 443 uczestników/uczestniczek projektu po 2 godziny dla każdego ucznia/uczennicy.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części:

Część I: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego - konsultacje indywidualne dla 223 uczestników/uczestniczek projektu po 2 godziny dla każdego ucznia/uczennicy, razem 446h

Część II:
• Przeprowadzenie doradztwa zawodowego - konsultacje indywidualne dla 220 uczestników/uczestniczek projektu po 2 godziny dla każdego ucznia/uczennicy, razem 440h

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: kutnowski Miejscowość: Kutno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa zawodowego - konsultacje indywidualne dla 443 uczestników/uczestniczek projektu po 2 godziny dla każdego ucznia/uczennicy

Przedmiot zamówienia

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części:

Część I: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego - konsultacje indywidualne dla 223 uczestników/uczestniczek projektu po 2 godziny dla każdego ucznia/uczennicy, razem 446h

Część II:
• Przeprowadzenie doradztwa zawodowego - konsultacje indywidualne dla 220 uczestników/uczestniczek projektu po 2 godziny dla każdego ucznia/uczennicy, razem 440h

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W załączniku

Harmonogram realizacji zamówienia

W załączniku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W załączniku

Wiedza i doświadczenie

W załączniku

Potencjał techniczny

W załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W załączniku

Dodatkowe warunki

W załączniku

Warunki zmiany umowy

W załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W załączniku

Zamówienia uzupełniające

W załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis w załączniku

Wykluczenia

Szczegółowy opis w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KUTNOWSKI

Adres

Kościuszki 16

99-300 Kutno

łódzkie , kutnowski

Numer telefonu

024 253 36 37

Fax

024 253 36 37

NIP

7752588040

Tytuł projektu

Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Numer projektu

RPLD.11.01.02-10-B036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Iwona Kowalczyk
ul. Lelewela 30
99-300 Kutno
Data wpłynięcia oferty:28.02.2017
I część:
Cena jednostkowa: 49 PLN
Cena za całość: 21.854,00 PLN
I część:
Cena jednostkowa: 49 PLN
Cena za całość: 21.560,00 PLN
Liczba wyświetleń: 641