Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 3/OWES/2017 W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR TRENERA SZKOLEŃ „FINANSE W PES” W RAMACH PROJEKTU: PN. „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”

Data publikacji: 20.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2017

Numer ogłoszenia

1021750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2017 r.,
do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości 16/9,
65-048 Zielona Góra,
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na szkolenia FINANSE W PES”
2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@frdl.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Świderska, email: s.swiderska@frdl.org

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 453 22 92 , 531 098 153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenera podczas cyklu szkoleń „Finanse w PES” na potrzeby projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”
Cykl składa się z 7 szkoleń jednodniowych każde po 8 h dydaktycznych (45minut)
1. „Księgowość w PES poziom podstawowy” 2 szkolenia
2.„Rachunkowość w organizacji pozarządowej poziom zaawansowany” 2 szkolenia
3. „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych” 2 szkolenia
4. „Kadry i płace w PES” 1 szkolenie
Ramowy program szkoleń:
1. „Księgowość w PES poziom podstawowy”
a) akty prawne regulujące księgowość przy działalności gospodarczej, odpłatnej statutowej
b) pierwsze kroki w działalności gospodarczej PES (aspekty finansowe), odpłatnej statutowej
c) praktyczne aspekty prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej,
d) zasady rachunkowości i zakładowy plan kont,
e) kadry i płace,
f) sprawozdanie finansowe,
g) aspekty podatkowe PES, deklaracje podatkowe.

2. „Rachunkowość w PES poziom zaawansowany”:
a) Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych.
b) Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
c) Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.
d) Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych.
e) Dokumentowanie operacji księgowych.
f) Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych.
g) Opodatkowanie organizacjach pozarządowych.

3. „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych”:
a) Praktyczne przygotowanie sprawozdania finansowego w świetle nowych regulacji prawnych, w tym:
- Skutki zmian prawnych w świetle obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych.
- Omówienie zasad przygotowania dokumentów sprawozdawczych, w tym rachunku zysków i strat oraz bilansu.
- Skutki podjęcia decyzji w zakresie mikro jednostki a tworzenie sprawozdania finansowego.
- Rachunkowe ujęcie informacji finansowych za bieżący i poprzedni rok
w nowym rachunku zysków i strat oraz bilansie.
b) Rozliczenie organizacji pozarządowych z fiskusem za 2016 r. – sporządzenie zeznania CIT w praktyce”:
- Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych.
- Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Przychody i koszty organizacji pozarządowych w ujęciu rachunkowym
i podatkowym.
- Praktyczne wypełnienie druków CIT.

4. „Kadry i płace w PES”
a) źródła prawa pracy,
b) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
c) zawieranie umów cywilno-prawnych,
d) zmiany w umowach zlecenie w 2017 roku,
e) dokumentacja pracownicza,
f) obowiązki pracownika i pracodawcy,
g) zasady BHP,
h) naliczanie wynagrodzeń,
i) dokumentacja wynagrodzeń i rozliczenia z ZUS i US przez podmioty ekonomii społecznej.

Zakres pracy trenera:
a) Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power Point oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek szkoleń, przedstawienie dobrych praktyk. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego.
b) Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do akceptacji minimum 5 dni przed szkoleniem
c) Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia w oparciu o wzór dostarczony przez Zamawiającego.
d) przygotowania kart pracy, testów adekwatnych do tematyki szkolenia,
e) stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
f) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Teren województwa lubuskiego powiaty: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, gorzowski, nowosolski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenera podczas cyklu szkoleń „Finanse w PES” na potrzeby projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”
Cykl składa się z 7 szkoleń jednodniowych każde po 8 h dydaktycznych (45minut)
1. „Księgowość w PES poziom podstawowy” 2 szkolenia
2.„Rachunkowość w organizacji pozarządowej poziom zaawansowany” 2 szkolenia
3. „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych” 2 szkolenia
4. „Kadry i płace w PES” 1 szkolenie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenera podczas cyklu szkoleń „Finanse w PES” na potrzeby projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”
Cykl składa się z 7 szkoleń jednodniowych każde po 8 h dydaktycznych (45minut)
1. „Księgowość w PES poziom podstawowy” 2 szkolenia
2.„Rachunkowość w organizacji pozarządowej poziom zaawansowany” 2 szkolenia
3. „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych” 2 szkolenia
4. „Kadry i płace w PES” 1 szkolenie
Ramowy program szkoleń:
1. „Księgowość w PES poziom podstawowy”
a) akty prawne regulujące księgowość przy działalności gospodarczej, odpłatnej statutowej
b) pierwsze kroki w działalności gospodarczej PES (aspekty finansowe), odpłatnej statutowej
c) praktyczne aspekty prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej,
d) zasady rachunkowości i zakładowy plan kont,
e) kadry i płace,
f) sprawozdanie finansowe,
g) aspekty podatkowe PES, deklaracje podatkowe.

2. „Rachunkowość w PES poziom zaawansowany”:
a) Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych.
b) Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
c) Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.
d) Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych.
e) Dokumentowanie operacji księgowych.
f) Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych.
g) Opodatkowanie organizacjach pozarządowych.

3. „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych”:
a) Praktyczne przygotowanie sprawozdania finansowego w świetle nowych regulacji prawnych, w tym:
- Skutki zmian prawnych w świetle obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych.
- Omówienie zasad przygotowania dokumentów sprawozdawczych, w tym rachunku zysków i strat oraz bilansu.
- Skutki podjęcia decyzji w zakresie mikro jednostki a tworzenie sprawozdania finansowego.
- Rachunkowe ujęcie informacji finansowych za bieżący i poprzedni rok
w nowym rachunku zysków i strat oraz bilansie.
b) Rozliczenie organizacji pozarządowych z fiskusem za 2016 r. – sporządzenie zeznania CIT w praktyce”:
- Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych.
- Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Przychody i koszty organizacji pozarządowych w ujęciu rachunkowym
i podatkowym.
- Praktyczne wypełnienie druków CIT.

4. „Kadry i płace w PES”
a) źródła prawa pracy,
b) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
c) zawieranie umów cywilno-prawnych,
d) zmiany w umowach zlecenie w 2017 roku,
e) dokumentacja pracownicza,
f) obowiązki pracownika i pracodawcy,
g) zasady BHP,
h) naliczanie wynagrodzeń,
i) dokumentacja wynagrodzeń i rozliczenia z ZUS i US przez podmioty ekonomii społecznej.

Zakres pracy trenera:
a) Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power Point oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek szkoleń, przedstawienie dobrych praktyk. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego.
b) Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do akceptacji minimum 5 dni przed szkoleniem
c) Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia w oparciu o wzór dostarczony przez Zamawiającego.
d) przygotowania kart pracy, testów adekwatnych do tematyki szkolenia,
e) stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
f) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Marzec 2017 – grudzień 2017
szkolenia będą realizowane po zrekrutowaniu grupy szkoleniowej z podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego powiaty: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, gorzowski, nowosolski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Trener posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów
Weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2
2. Trener - Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że wykonał min. 300 godzin szkoleń w obszarze aspektów księgowych prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej lub 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu księgowości dla podmiotów ekonomii społecznej – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

1. Trener posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów
Weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2
2. Trener - Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że wykonał min. 300 godzin szkoleń w obszarze aspektów księgowych prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej lub 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu księgowości dla podmiotów ekonomii społecznej – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Trener posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów
Weryfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy na podstawie załącznika nr 2
2. Trener - Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), że wykonał min. 300 godzin szkoleń w obszarze aspektów księgowych prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej lub 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu księgowości dla podmiotów ekonomii społecznej – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.) oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Osoba prowadząca w ramach OWES warsztaty / szkolenia posiada co najmniej następujące kompetencje (ocena na podstawie Oświadczenia Wykonawcy):
 potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie/warsztaty, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,
 dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego,
 potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
 potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
 potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,
 posiada umiejętność przeprowadzenia warsztatów/ szkoleń metodami aktywnymi,
 posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a)zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
d)wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
2) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - zał. nr 2.
3) CV trenera – zał. nr 3.
4) Kserokopie potwierdzające wykształcenie oraz doswiadczenie

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 60% punktacji (maksymalnie 60 punktów), obliczana według wzoru:
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt., pozostałe według zależności:

punktów
Doświadczenie zawodowe oferenta – 40% punktacji (maksymalnie 40 punktów).
Doświadczenie Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie liczby:  godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym  lub doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym. Liczone będą punkty za:  godziny szkolenia powyżej wymaganego minimum (300 godzin). Zamawiający przyzna 10 pkt za każde 50 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 40 (czyli 200 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym ponad wymagane minimum);  lub lata doświadczenia powyżej wymaganego minimum (3 lata doświadczenia). Zamawiający przyzna 4 pkt za każdy rok doświadczenia, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 40 (czyli 10 lat doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym ponad wymagane minimum). W przypadku wykazania przez oferenta zarówno doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, jak i doświadczenia zawodowego w tym samym obszarze tematycznym, przy ocenie oferty będzie brana pod uwagę opcja korzystniejsza dla oferenta.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM

Adres

Kościuszki 1

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

618296791

Fax

618296791

NIP

5981531052

Tytuł projektu

Rozkręcamy społeczny biznes

Numer projektu

RPLB.07.06.01-08-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Za realizację zadania Rozwijanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do utworzenia bądż pracy w PES i PS odpowiada Partner Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty złożone przez Wykonawcę:
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej
ul. Michała Hierlotki 8, 40-688 Katowice cena: 7840,00 zł 74,28 punktów
data wpłynięcia oferty 28.02.2017
Liczba wyświetleń: 278