Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia - zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu

Data publikacji: 20.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2017

Numer ogłoszenia

1021669

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta/odpowiedź na oszacowanie musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z ceną usługi oraz protokół poświadczenia dostarczenia na oszacowanie.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2017r., do godz. 10:00
4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego zakupu i dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego zakupu i dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu”
5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.
9. Informujemy, że podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia i wyboru trybu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie uczestników projektu w materiały szkoleniowe, które każdy uczestnik otrzyma przed rozpoczęciem szkoleń specjalistycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu obejmujący zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego pendrive’ów (261szt.), notesów (261szt.) i długopisów (261szt.).
Dokładny opis materiałów szkoleniowych znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od podpisania umowy najpóźniej do 31 marca 2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością co najmniej jedną dostawę, w ramach której zakupiono i dostarczono do zamawiającego podmiotu materiały szkoleniowe typu pendrive, notes, długopis itp. o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00zł brutto

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z ceną usługi
2. Poświadczenie dostarczenia zaproszenia do oszacowania

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 100%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 100 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 100
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do określonego terminu składania odpowiedzi na oszacowanie wartości zamówienia wpłynęły 4 oferty, których średnia wartość wyniosła 9 221,78 zł netto.
Oznacza to, że szacunkowa wartość zamówienia pn.: "Zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektów" wynosi 9 221,78 zł netto.
Liczba wyświetleń: 947